Poistenie úveru

Poistenie pre prípad smrti z akýchkoľvek príčin na zmluvne stanovenú dobu. Toto poistenie je možné využiť na krytie finančného záväzku, napr. hypotekárneho úveru. Ak je poistná zmluva vinkulovaná, v prípade úmrtia poisteného pred splatením záväzku voči finančnej inštitúcii, poisťovňa vyplatí finančnej inštitúcii sumu vo výške zostatku úveru, maximálne však do výšky dojednanej poistnej sumy, prípadne vyplatí oprávnenej osobe rozdiel medzi poistnou sumou a sumou vyplatenou finančnej inštitúcii.

PARTNER flexi
 

Rizikové poistenie pre prípad smrti s klesajúcou poistnou sumou.

Hlavnou výhodou tohto produktu je postupne klesajúca poistná suma a z toho vyplývajúce nižšie poistné, ktoré sa platí iba počas 2/3 poistnej doby (doby platenia úveru, ak poistenie využíva na tieto účely). Vzhľadom na charakter produktu je ideálnym doplnkom k úverovým produktom.

Obsah poistenia:
 • v prípade úmrtia bude vyplatená aktuálna* poistná suma vyplatená oprávnenej osobe
 • poistná suma je postupne klesajúca a z toho vyplýva nižšie poistné, ktoré sa platí iba počas 2/3 poistnej doby

* Aktuálna poistná suma počas určitého poistného roka sa musí vypočítať.

V prípade, že produkt PARTNER flexi má slúžiť na krytie finančného záväzku napr. úveru, odporúča sa zvoliť poistnú sumu vo výške súčtu budúcich splátok úveru.

Predpoklady dojednania poistenia:
vstupný vek poisteného: Minimálne: 18 rokov
Maximálne: 64 rokov
konečný vek poisteného: Maximálne: 65 rokov
poistná doba: Minimálne: 1 rok
Spôsob platenia poistného:

poistné je možné platiť:

 • bežne (mesačne, štvrťročne, polročne alebo ročne)
Pripoistenia:
 • Smrť následkom úrazu
 • Trvalé následky úrazu
 • Trvalé následky úrazu s progresívnym poistným plnením
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Invalidita úrazom
 • Hospitalizácia
 • Hospitalizácia následkom úrazu
 • Denné odškodné v prípade PN úrazom
 • Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu
 • Oslobodenie s náhradou poistného
 • Oslobodenie od platenia v prípade nezamestnanosti
 • Kritické choroby