Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group (VIG) pôsobí v strednej a východnej Európe viac ako 25 rokov a je jednou z vedúcich poisťovacích skupín v regióne, ktoré sú kótované na burze. V roku 2015 dosiahla VIG na predpísanom poistnom viac ako 9 miliárd EUR, čo z nej opäť robí číslo jeden na jej kľúčových trhoch. S takmer 23 000 zamestnancami a 50 koncernovými spoločnosťami v 25 krajinách ponúka rozsiahle portfólio proklientsky orientovaných produktov a služieb (majetkové a úrazové, životné a zdravotné poistenie).

Expanzia do strednej a východnej Európy

VIG má korene v Rakúsku, ktoré siahajú až do roku 1824. Od tej doby sa spoločnosť vyvinula z lokálne založeného poisťovateľa na vedúcu medzinárodnú poisťovaciu skupinu. Smer pre medzinárodnú expanziu zadala Wiener Städtische. Ako jedna z prvých západoeurópskych poisťovacích spoločností v roku 1900 rozpoznala rastúci potenciál v strednej a východnej Európe a odhodlala sa vstúpiť na trh bývalého Československa. V posledných 25 rokoch došlo k ďalšej expanzii, okrem iných do Maďarska (1996), Poľska (1998), Chorvátska (1999) a Rumunska (2001). Po vstupe na trh v Moldavsku v roku 2014 pôsobí v súčasnosti VIG celkovo v 25 krajinách.

Jednotkou na kľúčových trhoch

Hlavné trhy VIG sú Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Poľsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Srbsko a Ukrajina. S trhovým podielom viac ako 18 % je VIG v týchto krajinách jednoznačne poisťovňu číslo jeden.

Strategické rozhodnutie, ktorým bola v roku 1990 expanzia do strednej a východnej Európy, sa ukázalo ako úspešné. V roku 2015 bola viac ako polovica z celkového poistného VIG, viac ako 9 miliárd EUR, vyprodukovaná na trhoch strednej a východnej Európy. Skupina VIG je presvedčená, že hospodársky rast v regióne, rovnako ako dopyt po poistení, bude aj naďalej stúpať.

Región strednej a východnej Európy má pre VIG veľký význam, o čom svedčí aj rozhodnutie o umiestnení sídla jej zaisťovacej spoločnosti VIG Re (založenej v roku 2008) v Českej republike.

Blízkosť k zákazníkom je tromfom VIG na 25 trhoch

Úspech VIG je založený predovšetkým na lokálnom podnikaní a blízkosti k zákazníkovi. To sa odráža v regionálnych väzbách, multibrandovej stratégii a širokej škále využívaných distribučných kanálov. Skupina sa vedome rozhodla spoliehať sa na zavedené regionálne značky zjednotené pod hlavičkou Vienna Insurance Group. Úspech VIG ako korporátnej skupiny je tiež výsledkom individuálnej sily týchto značiek a lokálnych odborníkov asi 50 spoločností skupiny.

Hlavná činnosť je kľúčom k úspechu VIG

Aktivity VIG sú jednoznačne zamerané na jej hlavnú činnosť, a tou je poisťovacia činnosť. Pôsobí ako progresívny poisťovateľ a taktiež ako poisťovateľ silne si uvedomujúci možné riziká. Spoľahlivosť, dôveryhodnosť a solídnosť sú vlastnosti, ktoré skupinu prezentujú nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale aj obchodným partnerom, zamestnancom a akcionárom. Hodnoty ako čestnosť, integrita, rozmanitosť, rovnosť príležitostí a orientácia na zákazníka tvoria základ manažérskych rozhodnutí vo VIG.

Tento prístup sa neprejavuje len v stratégii nepretržitého a udržateľného rastu, ale aj vo vynikajúcej bonite. Vývoj VIG potvrdzuje medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poors, ktorá už roky skupine udeľuje rating A+ so stabilným výhľadom. Výsledkom je, že VIG má najlepšie hodnotenie zo všetkých spoločností v ATX, poprednom indexe viedenskej burzy.

VIG a Erste Group: silný tím

Erste Group, ktorá je stabilne ukotvená v Rakúsku, je jednou z popredných bankových skupín v strednej a východnej Európe. VIG a Erste Group uzavreli v roku 2008 strategické partnerstvo, ktoré je prínosom pre obe skupiny v regióne: pobočky Erste Group distribuujú poistné produkty VIG a na oplátku spoločnosti skupiny VIG ponúkajú bankové produkty Erste Group.

Stabilná dividendová politika

Skupina VIG je od októbra 1994 kótovaná na burze a v súčasnosti je jednou z popredných spoločností na Viedenskej burze v segmente "prime market". Spoločnosť má atraktívnu dividendovú politiku, v rámci ktorej sú akcionárom vyplácané dividendy vo výške minimálne 30 % zisku koncernu (po zdanení a nekontrolných podieloch).

Zápis VIG na Burze cenných papierov v Prahe vo februári 2008 tiež zdôrazňuje veľký význam hospodárskeho priestoru strednej a východnej Európy pre VIG. Rovnako ako vo Viedni, aj na akciovom trhu v Prahe patria akcie VIG medzi najvyhľadávanejšie.
Približne 70 % akcií VIG je držaných jej hlavným akcionárom Wiener Städtische Versicherungsverein. Zvyšné akcie majú v rukách drobní akcionári.

Atraktívny zamestnávateľ v Rakúsku a v strednej a východnej Európe

Okrem toho, že VIG chce byť číslo jeden pre poistné produkty, chce byť aj zamestnávateľom prvej voľby a prilákať najtalentovanejších a najmúdrejších zamestnancov. Identifikácia a rozvoj individuálnych zručností zamestnancov sú hlavnou prioritou v modernom riadení ľudských zdrojov spoločnosti. Skupina tiež kladie veľký dôraz na vytvorenie prostredia, ktoré podporuje rozvoj svojich zamestnancov. Dôvodom je, že Vienna Insurance Group si je vedomá, že jej úspech je založený na angažovanosti približne 23 000 zamestnancov.

  

Ciele a stratégia Vienna Insurance Group

 

Jasné smerovanie

VIG sleduje už mnohé roky jasnú stratégiu, ktorú úspešne zrealizovala aj v obchodnom roku 2006. Základnou kompetenciou VIG je poisťovanie, ktoré sa kontinuálne a neustále rozvíja. VIG by chcela pritom pokračovať osvedčenou cestou rastu.

Jasné ambície

Manažment a pracovníci sú motivovaní k tomu, aby sa stali lídrami. VIG sa snaží o to, aby dosiahla na všetkých trhoch, na ktorých je aktívna, pozíciu medzi lídrami trhu. Všetko konanie smeruje k tomu, aby zaujala vedúce postavenie pri ponuke služieb zákazníkovi. Od tohto základu sa odvíjajú nasledovné základné stratégie VIG:

  • Budovanie vedúcej pozície v Rakúsku: VIG sa snaží zostať v Rakúsku tak v oblasti životného ako aj škodového/úrazového poistenia číslom 1 na trhu a túto pozíciu naďalej posilňovať.
  • Cielená expanzia v Strednej a Východnej Európe: VIG sleduje stratégiu selektívneho vstupu na trh, spojeného s následným kontinuálnym budovaním pozície na trhu. Na svojich ťažiskových trhoch – to sú trhy s vysokou hospodárskou a politickou stabilitou – sa VIG snaží o dosiahnutie pozície minimálne medzi prvými piatimi najväčšími poisťovateľmi príslušnej krajiny. V svojej snahe vytvoriť pridanú hodnotu, ponecháva VIG dosiahnuté zisky v krajinách Strednej a Východnej Európy na ich ďalšie posilnenie a kvôli dynamickému budovaniu spoločností koncernu.
Jasné princípy manažmentu

Základné stratégie VIG sú sprevádzané nasledovnými princípmi manažmentu, ktoré zaručujú v celom koncerne optimálny prístup ku zákazníkom, vzájomné využívanie synergií a širokú diverzifikáciu rizika.

  • rozmýšľať globálne – konať lokálne: VIG sleduje cieľ, podporovať vzájomnú výmenu know-how medzi všetkými spoločnosťami koncernu. Týmto spôsobom majú byť skúsenosti a nápady pracovníkov z jednotlivých trhov využité v celom koncerne. To platí svojim spôsobom aj pre vedenie koncernu VIG. Každý člen predstavenstva má – dodatočne ku rezortným kompetenciám - tiež zodpovednosť za jednotlivé štáty SVE a je zastúpený v príslušných spoločnostiach koncernu v ich dozornej rade.
  • politika viacerých značiek: V rámci vedome uplatňovanej politiky viacerých značiek zo strany VIG si novo získané podniky v zásade ponechávajú svoju ochrannú známku. Tieto známky sú na miestnych trhoch výborne zavedené a sú zakotvené v podvedomí zákazníkov. Politika viacerých značiek je skompletizovaná a podporovaná zastrešujúcou značkou koncernu VIG. Tak nesie každá spoločnosť koncernu vlastnú značky ako krstné meno a zastrešujúcu značku ako priezvisko a prejavuje týmto spôsobom navonok svoj zdvojený potenciál.
  • odbyt prostredníctvom viacerých odbytových kanálov: VIG sa snaží udržať na všetkých trhoch, využitím širokého výberu odbytových kanálov, čo najlepší prístup ku zákazníkom a tým plne využiť obchodný potenciál. Za základ optimálnej odbytovej štruktúry sa považuje zriadenie priebojnej vonkajšej služby.
  • diverzifikácia: Cieľom VIG je udržať riziká prostredníctvom širokej diverzifikácie vo všetkých oblastiach na nízkej úrovni. Má to byť zabezpečené geografickou diverzifikáciou a širokou variabilitou rozličných odbytových kanálov.

KOMUNÁLNA poisťovňa sa zaradila pod krídla Vienna Insurance Group v roku 2001. Strategické partnerstvo podporilo schopnosť kombinovať lokálne zručnosti, vedomosti a globálne skúsenosti, čo KOMUNÁLNEJ poisťovni umožňuje poskytovať vysoko kvalitné služby a starostlivosť.

Ďalšie informácie o VIG sú dostupné na webovej stránke www.vig.com a vo Výročnej správe skupiny VIG.

Mapa skupiny Vienna Insurance Group