Poistenie malých a stredných podnikateľov

Aj poistenie môže udržať firmu v plusových číslach

Komunalna poistovana-poistenie malych a strednych podnikatelov

Na Slovensku máme približne 230 000 živnostníkov a 80 000 podnikov. Títo ľudia si sami vytvorili pracovné miesto a niektorí dokonca dávajú prácu aj ostatným. Potreba poistenia svojho majetku pred možným poškodením by mala byť samozrejmosťou každého zodpovedného podnikateľa. A práve pre nich KOMUNÁLNA poisťovňa priniesla novinku medzi poisteniami – Moja firma.

Ide o špeciálny produkt pre malých a stredných podnikateľov s celkovým obratom do 670 000 eur. Pred uzatvorením zmluvy najskôr poskytneme bezplatné poradenstvo každému podnikateľovi,  na základe ktorého bude mať konkrétnu predstavu o výhodách a možnostiach produktu.
Jednou z mnohých výhod tejto novinky je aj to, že popri svojej časovo náročnej práci môžete hodiť za hlavu všetky vedľajšie riziká, ktoré na vašu firmu dennodenne vonku číhajú. Výnos svojej firmy viete ovplyvniť sami, ale udalosti ako požiar, výbuch, úder blesku, krádež, vandalizmus, víchrica, prerušenie prevádzky po živelnej udalosti či vytopenie už nie. Bez poistenia vám urobia poriadny škrt cez rozpočet. A preto odporúčame – Vy sa zamerajte na zisk a nám prenechajte starosť o nepredvídané výdavky.

Výhody produktu

1. komplexná ochrana - balíkový produkt s možnosťou voliteľných pripoistení

2. čím komplexnejšie poistenie, tým výhodnejšie podmienky poistenia

3. už nemusíte myslieť na riziká, všetky ich máte poistené - požiar, výbuch, úder blesku, krádež, vandalizmus, víchrica, prerušenie prevádzky po živelnej udalosti, vytopenie a ďalšie

4. špeciálny produkt pre malých a stredných podnikateľov s ročným obratom do 670 000 EUR

Čo si môžete poistiť

Nehnuteľnosti

 • budovy
 • prevádzkové priestory
 • sklady
 • vedľajšie stavby

Hnuteľný majetok

 • zariadenia
 • výrobné stroje
 • zásoby
 • výrobky

Zodpovednosť za spôsobenú škodu

 • ak vyrába produkty / výrobky
 • ak poskytuje služby

Strojné a elektronické zariadenia

 • PC, notebook, tlačiareň, kopírka
 • stroje a prístroje
 • vzduchotechnika

Preprava vecí

 • ak prepravuje svoje zásoby alebo výrobky
 • ak prepravuje svoje zariadenia

Prerušenie prevádzky

 • pokrytie finančných strát ak dôjde k prerušeniu alebo zastaveniu prevádzky po živelných rizikách na poistenom nehnuteľnom a hnuteľnom majetku

Poistné riziká

Združený živel
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku udalosťou:

 • požiarom,
 • výbuchom,
 •  bleskom,
 • nárazom alebo zrútením lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pádom stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, ako poškodená vec,
 • povodňou alebo záplavou,
 • víchricou alebo krupobitím,
 • zosuvom pôdy, zrútením skál alebo zemín, zosuvom alebo zrútením lavín, zemetrasením, a ak je poistenou vecou budova, tiež ťarchou snehu alebo námrazy,
 • kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení a médiom vytekajúcim z hasiacich zariadení,
 • nárazom dopravného prostriedku, dymom, nárazovou vlnou pri prelete nadzvukového lietadla.

Krádež, lúpež
Základné poistenie pre prípad odcudzenia sa vzťahuje na odcudzenie poistenej veci, ku ktorému došlo:

 • krádežou vlámaním, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážky chrániace poistenú vec pred odcudzením,
 • lúpežou v mieste poistenia,

Vandalizmus

 • Doplnkové poistenie pre prípad odcudzenia sa vzťahuje na úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci treťou osobou – vandalizmus

Sklo

 • Poistenie sa vzťahuje na pevne osadené sklo alebo súbor pevne osadených skiel vrátane nalepených neodnímateľných snímačov zabezpečovacieho zariadenia, nalepených fólií, nápisov, malieb, inej výzdoby alebo špeciálnej povrchovej úpravy, ak sú súčasťou poisteného skla.

Lúpežné prepadnutie pri preprave peňazí a cenín – peňažný posol

 • lúpežou pri preprave peňazí alebo cenín, ktoré prepravuje poistený alebo ním poverená osoba

Poistenie lomu stroja a elektroniky

 • Poistenie lomu stroja a elektroniky sa rozumie poistenie strojných a elektronických zariadení pre prípad poškodenia akoukoľvek náhodnou udalosťou.

Poistenie zodpovednosti

 • Z poistenia zodpovednosti za škodu má fyzická alebo právnická osoba (ďalej len poistený) právo, aby poisťovňa za ňu nahradila škodu, vzniknutú inému v súvislosti s činnostnou alebo so vzťahom poisteného bližšie označenými v zmluve, na zdraví alebo usmrtením, poškodením, zničením alebo stratou veci, pokiaľ poistený za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania alebo vzťahu počas trvania poistnej doby.

Poistenie cestnej prepravy

 • Poistenie vecí v priebehu cestnej prepravy sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie prepravovaných vecí (tovar, materiál, veci prevzaté apod.) následkom havárie, živelných udalostí alebo odcudzenia. Preprava je prevádzaná vozidlami, ktoré sú oprávnene užívané poisteným pre jeho potrebu.

Poistenie prerušenia prevádzky

 • Predmetom poistenia je finančná škoda spôsobená prerušením prevádzky následkom vecnej škody spôsobenej požiarom, výbuchom, priamym úderom blesku, pádom lietadla) alebo kvapalinou unikajúcou z vodovodných zariadení (vodovod).