Udržateľné financovanie

V Y H L Á S E N I E

O POLITIKÁCH V OBLASTI STAROSTLIVOSTI VO VZŤAHU K HLAVNÝM NEPRIAZNIVÝM VPLYVOM INVESTIČNÝCH ROZHODNUTÍ NA FAKTORY UDRŽATEĽNOSTI

Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31 595 545 (ďalej len „KOMUNÁLNA“) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2019/2088 z 27.11.2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „ESG1“) zverejňuje nasledovné vyhlásenia.

Problematike udržateľného rozvoja, prechodu na nízko uhlíkové, udržateľnejšie obehové hospodárstvo efektívnejšie využívajúce zdroje v rámci Agendy 2030 (OSN 2015) a Parížskej dohody (2016) venuje spoločnosť KOMUNÁLNA zvýšenú pozornosť aj v oblasti spravovaných investícii. V spoločnosti KOMUNÁLNA zohrávajú nielen ekologické ale aj sociálne aspekty neoddeliteľnú súčasť pri sledovaní hospodárskych cieľov spoločnosti.

Každý rok je predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti KOMUNÁLNA, v úzkej koordinácii s majoritným akcionárom spoločnosťou VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherunggruppe AG (ďalej len „VIG“) so sídlom Schottenring 30, A-1010 Viedeň, schválená Investičná a Riziková Stratégia spoločnosti na nasledujúci rok.

Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj stratégia investícii v oblasti ESG, v rámci ktorej sú zadefinované 2 základné skupiny zakázaných nových investícii v nasledovných oblastiach:

  • Uhlie, ako jeden z hlavných zdrojov znečisťovania ovzdušia
  • Zakázané zbrane sú zakázané absolútne tzn. v tejto oblasti spoločnosť KOMUNÁLNA nevykonala ani v budúcnosti nevykoná žiadne investície

V tejto súvislosti vedie spoločnosť KOMUNÁLNA pravidelne aktualizované zoznamy spoločností z celého sveta, ktorých priame financovanie (nové investície do akcii, dlhopisov alebo inej formy financovania) nie sú okrem iného aj z vyššie uvedených dôvodov povolené. Na úrovni spoločností patriacich do VIG sa spoločnosť KOMUNÁLNA zaviazala znížiť objem existujúcich investícii do týchto spoločností k roku 2025 na 50 % a k roku 2035 ich úplne odstrániť.

V portfóliu investičných produktov založených na poistení ponúkaných spoločnosťou KOMUNÁLNA je aktuálny podiel týchto investícií vo výške 5,04 %.

Spaľovanie energetického uhlia je jednou najväčších príčin skleníkových plynov a tým aj zmien v globálnych klimatických podmienkach. Cieľom Parížskej dohody je obmedziť rast globálnej teploty na nie viac ako 1,5 - 2 °C. Aby to bolo umožnené, je nevyhnutné výrazné zníženie používania uhlia na výrobu elektriny. Na základe týchto poznatkov VIG vyhodnocuje spoločnosti podľa ich aktivít v nasledujúcich oblastiach: ťažba a obchodovanie s energetickým uhlím, výroba elektriny z energetického uhlia a výroba palív z uhlia. Ak spoločnosť porušuje jedno z nasledovných kritérií, je zaradená do zoznamu zakázaných investícií:

  • Viac ako 30 % tržieb spoločnosti pripadá na ťažbu energetického uhlia
  • Ročná produkcia je viac ako 20 miliónov ton energetického uhlia
  • Produkcia elektriny je viac ako 30 % tvorená z energetického uhlia alebo
  • Ročná výroba viac ako 10 GW tvorená z energetického uhlia

Pod pojmom zakázané zbrane sú definované obranné zariadenia (ich použitie a výroba), ktoré sú zakázané z dôvodov nadmerného utrpenia, ktoré spôsobujú a ktoré sú regulované prostredníctvom viacerých medzinárodných dohovorov (Dohovor o kazetovej munícii, Ottawský dohovor, Zmluva o nešírení jadrových zbraní alebo Dohovor o biologických a toxických zbraniach). Pri uvedenom prístupe vyhodnocuje VIG spoločnosti na základe ich aktivít v nasledujúcich oblastiach: biologické a chemické zbrane, kazetová munícia vrátane všetkých druhov odpaľovacích systémov, protipechotné míny, systémy kladenia mín a iné mínové systémy, jadrové zbrane a uránová munícia. Ak je spoločnosť zaradená do jednej z nasledovných kategórií, je zaradená do zoznamu zakázaných investícií:

  • Samotnou spoločnosťou alebo dôveryhodným externým zdrojom je potvrdené, že spoločnosť sa zaoberá výrobou alebo obchodovaním so zakázanými zbraňami
  • Renomovanými zdrojmi je potvrdené, že sa spoločnosť s veľkou pravdepodobnosťou zaoberá výrobou alebo obchodovaním so zakázanými zbraňami
  • Dostupné informácie z externých zdrojov obsahujú konkrétne dôkazy, že sa spoločnosť zaoberá výrobou alebo obchodovaním so zakázanými zbraňami

Spoločnosť KOMUNÁLNA uplatňuje prístup VIG popísaný vyššie a týmto spôsobom sa vyhýba rizikám ohrozujúcim udržateľnosť, konkrétne rizikám environmentálnej a sociálnej udalosti, prípadne udalosti v oblasti správy a riadenia, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na hodnotu investícii. Aj vďaka diverzifikácii investícii je portfólio spoločnosti KOMUNÁLNA minimálne vystavené riziku straty hodnoty vyplývajúcej z takýchto nepriaznivých situácií.
Spoločnosť KOMUNÁLNA zároveň uvádza, že jej investičná stratégia podlieha pravidelnej aktualizácii a je spojená s analýzami a sledovaním jej možných negatívnych dopadov na hodnotu portfólia a na udržateľnosť.

V portfóliu investičných produktov založených na poistení2 spoločnosť KOMUNÁLNA zvyšuje podiel investícii, ktoré podporujú udržateľnosť. Ide hlavne o nákupy investičných aktív, ktoré majú podľa uznávaných certifikovaných zdrojov napríklad označenie „zelené alebo sociálne dlhopisy“ a ktorých takto získané prostriedky budú zodpovedajúco, podľa prísnych kritérií, aj použité.

Za účelom možnosti hodnotenia firiem, stupňa ich angažovanosti v oblasti ESG spoločnosť KOMUNÁLNA sleduje trh poskytovateľov týchto služieb a tomu prispôsobuje svoje investičné stratégie.

Pri výbere fondov na investovanie v rámci investičných produktov založených na poistení2 je vyhodnocovaná klasifikácia udržateľnosti podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2019/2088 z 27.11.2019. Informácie o klasifikácii fondu, vrátane informácií vyplývajúcich s implementácie Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2020/852 z 18. júna 2020 sú od 1.1.2022 sprístupnené klientom v znení týchto nariadení. Vzhľadom ku skutočnosti, že spoločnosť KOMUNÁLNA nedisponuje všetkými relevantnými informáciami, budú tieto informácie podliehať pravidelnej revízii a aktualizácii v príslušných dokumentoch a na webovej stránke spoločnosti KOMUNÁLNA v časti Informácie o fondoch (https://www.kpas.sk/vyvoj-fondov). Spoločnosť KOMUNÁLNA zároveň pracuje na príprave produktov, ktoré jej klientom umožnia zvoliť fondy s preukázateľne pozitívnym vplyvom na udržateľnosť.

Spĺňanie udržateľnosti (ESG) je jedným z dôležitých kritérií pri výbere a hodnotení správcovských spoločností spoločnosťou KOMUNÁLNA.

Vzhľadom k tomu, že investičné stratégie spoločnosti KOMUNÁLNA smerujú k jednotnému obmedzovaniu investícii ohrozujúcich udržateľnosť v celom portfóliu investičných produktov založených na poistení, je samotné odmeňovanie konzistentné s politikou investovania. Vyhlásenie podlieha pravidelnému preskúmaniu. Aktuálne znenie Vyhlásenia je možné nájsť na www.kpas.sk.

V Bratislave, dňa 1.1.2022


1Economical, Social and Governance responsible investments

2Investičným produktom založeným na poistení je:

a) a) investičný produkt založený na poistení, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (19); alebo

b) b) poistný produkt, ktorý je sprístupnený profesionálnemu investorovi a ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo odkupnú hodnotu, ktorá je úplne alebo čiastočne priamo či nepriamo vystavená výkyvom na trhu

Sledujte nás na sociálnych sieťach