DOKUMENT O UDRŽATEĽNOSTI PRODUKTOV

Vyhlásenie o politikách v oblasti starostlivosti vo vzťahu k hlavným nepriaznivým vplyvom investičných rozhodnutí na faktory udržateľnosti

Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31 595 545 (ďalej len „KOMUNÁLNA“) v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2019/2088 z 27.11.2019 o zverejňovaní informácií o udržateľnosti v sektore finančných služieb (ďalej len „ESG1 “) zverejňuje nasledovné vyhlásenia.

Problematike udržateľného rozvoja, prechodu na nízkouhlíkové, udržateľnejšie obehové hospodárstvo efektívnejšie využívajúce zdroje v rámci Agendy 2030 (OSN 2015) a Parížskej dohody (2016) venuje spoločnosť KOMUNÁLNA zvýšenú pozornosť aj v oblasti spravovaných investícií. V spoločnosti KOMUNÁLNA zohrávajú nielen ekologické, ale aj sociálne aspekty neoddeliteľnú súčasť pri sledovaní hospodárskych cieľov spoločnosti.

Každý rok je predstavenstvom a dozornou radou spoločnosti KOMUNÁLNA, v úzkej koordinácii s majoritným akcionárom, spoločnosťou VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherunggruppe AG (ďalej len „VIG“) so sídlom Schottenring 30, A-1010 Viedeň, schválená Investičná a Riziková Stratégia spoločnosti na nasledujúci rok.

Jej neoddeliteľnou súčasťou je aj stratégia investícií v oblasti ESG, v rámci ktorej sú zadefinované 4 základné skupiny zakázaných nových investícií v nasledovných oblastiach:

 • energetické uhlie,
 • zakázané zbrane,
 • nekonvenčná ropa a plyn,
 • porušovanie Globálneho paktu OSN a ľudských práv.

V tejto súvislosti vedie spoločnosť KOMUNÁLNA pravidelne aktualizované zoznamy spoločností z celého sveta, ktorých priame financovanie (nové investície do akcií, dlhopisov alebo inej formy financovania) nie sú, okrem iného aj z vyššie uvedených dôvodov, povolené. Analýza portfólia spoločnosti sa vykonáva pomocou databázy MSCI ESG2 a regulačných finančných informácií.

Energetické uhlie
Spaľovanie energetického uhlia je jednou z najväčších príčin skleníkových plynov a tým aj zmien v globálnych klimatických podmienkach. Cieľom Parížskej dohody je obmedziť rast globálnej teploty na nie viac ako 1,5 - 2 °C. Aby to bolo umožnené, je nevyhnutné výrazné zníženie používania uhlia na výrobu elektriny. Na základe týchto poznatkov VIG vyhodnocuje spoločnosti podľa ich aktivít v nasledujúcich oblastiach: ťažba a obchodovanie s energetickým uhlím, výroba elektriny z energetického uhlia a výroba palív z uhlia. Ak spoločnosť porušuje jedno z nasledovných kritérií, je zaradená do zoznamu zakázaných investícií:

 • viac ako 5% tržieb spoločnosti pripadá na ťažbu energetického uhlia,
 • ročná produkcia je viac ako 10 miliónov ton energetického uhlia,
 • produkcia elektriny je viac ako 5% tvorená z energetického uhlia alebo
 • ročná výroba viac ako 10 GW tvorená z energetického uhlia.

Na úrovni spoločností patriacich do VIG sa spoločnosť KOMUNÁLNA zaviazala znížiť objem existujúcich investícií do týchto spoločností k roku 2025 na 50% v porovnaní s rokom 2019 a k roku 2035 ich úplne odstrániť.

Zakázané zbrane
Pod pojmom zakázané zbrane sú definované obranné zariadenia (ich použitie a výroba), ktoré sú zakázané z dôvodov nadmerného utrpenia, ktoré spôsobujú a ktoré sú regulované prostredníctvom viacerých medzinárodných dohovorov (Dohovor o kazetovej munícii, Ottawský dohovor, Zmluva o nešírení jadrových zbraní alebo Dohovor o biologických a chemických zbraniach). Pri uvedenom prístupe vyhodnocuje VIG spoločnosti na základe ich aktivít v nasledujúcich oblastiach: biologické a chemické zbrane, kazetová munícia vrátane všetkých druhov odpaľovacích systémov, protipechotné míny, systémy kladenia mín a iné mínové systémy, jadrové zbrane a uránová munícia. Ak je spoločnosť zaradená do jednej z nasledovných kategórií, je zaradená do zoznamu zakázaných investícií:

 • samotnou spoločnosťou alebo dôveryhodným externým zdrojom je potvrdené, že spoločnosť sa zaoberá výrobou alebo obchodovaním so zakázanými zbraňami,
 • renomovanými zdrojmi je potvrdené, že sa spoločnosť s veľkou pravdepodobnosťou zaoberá výrobou alebo obchodovaním so zakázanými zbraňami,
 • dostupné informácie z externých zdrojov obsahujú konkrétne dôkazy, že sa spoločnosť zaoberá výrobou alebo obchodovaním so zakázanými zbraňami.

Nekonvenčná ropa a plyn
Vylúčenie priamych investícií do spoločností s maximálnym percentom výnosov (buď vykázaných alebo odhadovaných) vyšším ako 5 %, ktoré spoločnosť získava z nekonvenčnej ropy a zemného plynu. Zahŕňa príjmy z ropných pieskov, ropných bridlíc (ložiská bohaté na kerogén), bridlicového plynu, bridlicovej ropy, plynu z uhoľných slojov a metánu z uhoľného sloja. Expozície so splatnosťou môžu byť držané do ich splatnosti, expozície bez splatnosti boli už eliminované.

Porušovanie Globálneho paktu OSN a ľudských práv
Vylúčenie spoločností, ktoré porušujú ľudské práva alebo porušujú princípy Globálneho paktu OSN. Táto oblasť zahŕňa ľudské a pracovné práva, environmentálne a protikorupčné opatrenia. Expozície so splatnosťou môžu byť držané do ich splatnosti, expozície bez splatnosti boli už eliminované.

Spoločnosť KOMUNÁLNA uplatňuje prístup VIG popísaný vyššie a týmto spôsobom sa vyhýba rizikám ohrozujúcim udržateľnosť, konkrétne rizikám environmentálnej a sociálnej udalosti, prípadne udalosti v oblasti správy a riadenia, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na hodnotu investícií. Aj vďaka diverzifikácii investícií je portfólio spoločnosti KOMUNÁLNA minimálne vystavené riziku straty hodnoty vyplývajúcej z takýchto nepriaznivých situácií.

Spoločnosť KOMUNÁLNA zároveň uvádza, že jej investičná stratégia podlieha pravidelnej aktualizácii a je spojená s analýzami a sledovaním jej možných negatívnych dopadov na hodnotu portfólia a na udržateľnosť.

V portfóliu investičných produktov založených na poistení3 , spoločnosť KOMUNÁLNA zvyšuje podiel investícií, ktoré podporujú udržateľnosť. Pri výbere fondov na investovanie v rámci investičných produktov založených na poistení je vyhodnocovaná klasifikácia udržateľnosti podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2019/2088 z 27.11.2019. Informácie o klasifikácii fondu, vrátane informácií vyplývajúcich z implementácie Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ číslo 2020/852 z 18. júna 2020 sú od 1.1.2022 sprístupnené klientom v znení týchto nariadení. Vzhľadom ku skutočnosti, že spoločnosť KOMUNÁLNA nedisponuje všetkými relevantnými informáciami, budú tieto informácie podliehať pravidelnej revízii a aktualizácii v príslušných dokumentoch a na webovej stránke spoločnosti KOMUNÁLNA v časti Informácie o fondoch (www.kpas.sk/vyvoj-fondov). Spoločnosť KOMUNÁLNA zároveň pracuje na príprave produktov, ktoré jej klientom umožnia zvoliť si fondy s preukázateľne pozitívnym vplyvom na udržateľnosť.

Spĺňanie udržateľnosti (ESG) je jedným z dôležitých kritérií pri výbere a hodnotení správcovských spoločností spoločnosťou KOMUNÁLNA.

Vzhľadom k tomu, že investičné stratégie spoločnosti KOMUNÁLNA smerujú k jednotnému obmedzovaniu investícií ohrozujúcich udržateľnosť v celom portfóliu investičných produktov založených na poistení, je samotné odmeňovanie konzistentné s politikou investovania.

Toto vyhlásenie nadobúda účinnosť od 01.02.2024, pričom podlieha pravidelnému preskúmaniu a aktuálne znenie Vyhlásenia je možné nájsť na www.kpas.sk/stranka/udrzatelne-financovanie.


Environmental, Social and Governance responsible investments

MSCI ESG: Morgan Stanley International Capital, je popredným poskytovateľom nástrojov a služieb na podporu kritických rozhodnutí pre globálnu investičnú komunitu, vrátane hodnotenia ako podniky riadia finančne relevantné riziká a príležitosti v oblasti udržateľnosti (ESG – Environmental, social and governance).

Investičným produktom založeným na poistení je:

a) investičný produkt založený na poistení, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 (19); alebo

b) poistný produkt, ktorý je sprístupnený profesionálnemu investorovi a ktorý ponúka hodnotu splatnosti alebo odkupnú hodnotu, ktorá je úplne alebo čiastočne priamo či nepriamo vystavená výkyvom na trhu.

Sledujte nás na sociálnych sieťach