Poistenie nehnuteľnosti – ProDomo

Strecha nad hlavou je to, na čom záleží. Dom alebo byt sú väčšinou najcenenejším majetkom, ktorý vlastníme. Aj preto ho zvyčajne chránime pred živlami ako oheň, voda či víchrica. No nielen príroda môže zanechať ujmu na majetku. Prasknuté vodovodné či odtokové potrubie alebo nevítaná „návšteva“ zlodeja dokáže poriadne naštrbiť rodinný rozpočet. No nemusí, ak máte uzatvorené poistenie ProDomo. Poistíme vám nielen rozostavaný dom, ale aj garáž, záhradný domček, chodníky, bazén či oplotenie.

Poistenie ProDomo

Poistenie majetku ProDomo pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré vašej nehnuteľnosti hrozia. Chráni ju pred škodami spôsobenými prírodnými živlami (ako je požiar, víchrica, krupobitie, pád stromov, povodeň, ťarcha snehu či priamy úder blesku), ale aj krádežou, vandalizmom a ďalšími rizikami. ProDomo poskytuje tiež poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti.

K poisteniu nehnuteľnosti je vhodné uzatvoriť aj poistenie domácnosti, ktoré rozšíri poistné krytie na hnuteľné veci slúžiace k prirodzenej potrebe členov domácnosti.

Poistenie nehnuteľnosti poskytuje tieto výhody

 • Ponúkame na výber tri balíky poistenia nehnuteľnosti, pričom každý jeden si môžete individuálne upraviť podľa svojich požiadaviek.
 • Popri poistení hlavnej nehnuteľnosti automaticky kryjeme do stanoveného limitu škody vzniknuté na vedľajších a ostatných stavbách, ako sú garáž, kôlňa, altánok, chodníky, bazén, studňa, oplotenie a iné.
 • V rámci pripoistenia zodpovednosti nájomcu ponúkame krytie škôd na zdraví a majetku, ktoré spôsobí nájomca v súvislosti s užívaním prenajatej nehnuteľnosti.
 • Umožníme vám navýšiť limity krytia pri rizikách atmosférické zrážky, nepriamy úder blesku, krádež, lúpež, vandalizmus, sprejerstvo, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov či rozbitie skla.
 • Zorganizujeme asistenčné služby zadarmo a pomôžeme vám pri odstraňovaní škôd v prípade nepredvídateľných udalostí.

TIP pre vás
Ste vlastníkom nehnuteľnosti, ktorú zároveň prenajímate iným osobám? Dojednajte si k poisteniu nehnuteľnosti pripoistenie zodpovednosti nájomcu, ktoré vám pokryje náhradu škody na živote a zdraví, veci či ušlom zisku, ktorú počas poistnej doby spôsobí nájomca alebo člen domácnosti v súvislosti s užívaním prenajatej nehnuteľnosti. Ak napr. nájomca zabudne zastaviť vodu pri napúšťaní vane a tá následne poškodí podlahu bytu, vlastníkovi prenajímanej nehnuteľnosti bude vyplatené poistné plnenie z tohto pripoistenia.


Kto môže poistenie majetku uzatvoriť?
Poistenie nehnuteľnosti môže uzatvoriť jej vlastník.

Čo je poistené v rámci produktu ProDomo?
Predmetom poistenia nehnuteľnosti sú hlavné budovy, vedľajšie a ostatné stavby nachádzajúce sa na rovnakej adrese ako hlavná budova, stavebné súčasti budov a ich príslušenstvo, stavebný materiál, stavebné mechanizmy a náradie, zodpovednosť za škodu, elektromotory, sklo a asistenčné služby.

Ide napríklad o:

 • rodinný dom alebo byt;
 • rekreačnú chalupu alebo chatu;
 • domy vo výstavbe;
 • garáž, hospodársku budovu, stodolu;
 • záhradný domček, altánok, vonkajšiu pivnicu;
 • bazén, chodníky, oplotenie;
 • studňu, septik, čističku odpadových vôd;
 • inžinierske siete, vonkajšie prípojky;
 • elektroinštaláciu, plynové a vodovodné rozvody, zabudovanú klimatizáciu;
 • okná, priečky, dvere, obklady, sanitu, podlahy, omietky, tapety;
 • antény, elektronickú protipožiarnu signalizáciu, kamerový systém;
 • kotol, prietokový ohrievač, slnečné kolektory na budove;
 • vstavaný nábytok, kuchynskú linku, vstavaný sporák a spotrebiče.

Aké balíky poistného krytia si môžem vybrať?
Pri poistení nehnuteľnosti máte na výber z troch balíkov poistných rizík, pričom každý jeden si môžete individuálne upraviť podľa svojich požiadaviek. Ak vám napríklad vyhovuje balík OPTIMUM, ale požadujete krytie na vyššiu sumu alebo riziko navyše, poistenie ProDomo to umožňuje.

Balíky poistenia nehnuteľnosti

Poistné riziko ŽIVEL OPTIMUM EXCELENT
Združený živel Áno Áno Áno
Atmosférické zrážky Áno Áno Áno
Nepriamy úder blesku Áno Áno Áno
Krádež Nie Áno Áno
Lúpež Nie Áno Áno
Vandalizmus Nie Áno Áno
Poistenie vedľajších budov a stavieb Áno Áno Áno
Stavebný materiál Áno Áno Áno
Stavebné mechanizmy a stavebné náradie Áno Áno Áno
Sprejerstvo Nie Nie Áno
Búrlivý vietor Nie Nie Áno
Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia Nie Nie Áno
Asistenčné služby Nie Nie Áno
Zodpovednosť za škodu Nie Áno Áno
Skrat elektromotorov Nie Áno Áno
Škody spôsobené zvieraťom Nie Áno Áno
Rozbitie skla Nie Áno Áno
Náhrobné pomníky Nie  Nie Áno
Zachraňovacie a/alebo odpratávacie náklady nad poistnú sumu Nie Áno Áno
Strata zisku z prenájmu Nie Nie Áno

Ako sa stanovuje poistná suma?
Poistnú sumu vypočíta poisťovňa na základe údajov od vás. Tá závisí od druhu nehnuteľnosti (rodinný dom, byt, rekreačná chalupa a chata), lokality, roku kolaudácie, rozlohy, počtu poschodí a balíka poistenia či ďalších pripoistení. Klient má možnosť jej úpravy až do výšky 500 000 eur.

Ako môžem nehnuteľnosť poistiť?
Dom, byt, rekreačnú chalupu alebo chatu, dom vo výstavbe či samostatne stojacu garáž môžete poistiť jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom (osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu) a poisťovňou, zmenou písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Okrem hlavného poistenia, ktoré pokrýva všetky najdôležitejšie riziká, vám ponúkame aj pripoistenia pre rozšírenie ochrany vašej nehnuteľnosti.

Materiál určený k výstavbe, údržbe alebo rekonštrukcii poistenej nehnuteľnosti, ako sú tvárnice, tehly, strešná krytina, piesok, cement, obklady, okná, dvere, kotle a iné.

Ide o veci, ktoré slúžia na výstavbu, opravu, údržbu alebo rekonštrukciu poistenej nehnuteľnosti, ako sú miešačka, dopravníkový pás, cirkulárka, lešenie, vŕtačka, zváračka a iné.

Kryje náhradu škody na živote a zdraví, veci či ušlom zisku, ktorú poistený alebo člen poistenej nehnuteľnosti spôsobí inému v čase trvania poistenia. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na škodu na živote a zdraví spôsobenú tretím osobám psom, za ktorú poistený zodpovedá ako jeho vlastník alebo opatrovateľ.

Kryje náhradu škody na živote a zdraví, veci či ušlom zisku, ktorú počas poistnej doby spôsobil nájomca alebo člen domácnosti tohto nájomcu inému v priamej príčinnej súvislosti s užívaním prenajatej nehnuteľnosti vo vlastníctve alebo oprávnenom užívaní poisteného, pokiaľ za škodu zodpovedá v dôsledku svojho konania. Poistenie sa vzťahuje na nároky na náhradu škody spôsobenej inému len v nehnuteľnosti, v ktorej sa poistená domácnosť nachádza a ktorej adresa je uvedená v poistnej zmluve.

Vzťahuje sa na elektromotory poškodené alebo zničené skratom, ktoré slúžia k prevádzke nehnuteľnosti (napríklad zabudované ventilátory, obehové čerpadlo, domáca vodárnička), elektromotory v domácich elektrospotrebičoch (napríklad chladničky, mrazničky, kuchynské stroje) a iných elektrospotrebičoch nachádzajúcich sa v domácnostiach (napríklad elektrické kosačky, cirkulárky, ručné elektrické náradie).

Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie skla akoukoľvek náhodnou udalosťou. Môže ísť o okná, sklené výplne dverí, na práčke či rúre na pečenie, zabudovanú sklokeramickú varnú platňu, sklené stavebné súčasti solárnych panelov a iné.

Kryje poškodenia náhrobného kameňa, krycej pomníkovej dosky a doplnkovej architektúry, ako sú sochy, kríže, vázy či svietniky pevne spojené s pomníkom, následkom živelnej pohromy (napríklad veternej smršte, krupobitia, zosuvu pôdy), ale aj v prípade krádeže alebo vandalizmu.

Prostredníctvom asistenčných služieb vám poskytneme rady, ako postupovať v prípade nepredvídateľných udalostí, pomôžeme pri technickej havárii na nehnuteľnosti, zablokovaní dverí alebo v situácii, keď vaša nehnuteľnosť sa stane neobývateľná v dôsledku technickej havárie, príp. živelnej pohromy. Dohodneme návštevu odborníkov, ako je inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár či pokrývač a zabezpečíme dopravu spojenú s opravou poškodeného skla, ale aj odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti.

Telefónne číslo, na ktorom vám poradíme a zorganizujeme služby, je 18 118.

Rozsah asistenčných služieb

Technická havária:

 • Pomoc odborníka pre stav núdze (inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, pokrývač, kominár, opravár klimatizácií a kanalizácií) v limite 500 eur
 • Upratovacie práce po poistnej udalosti v limite 200 eur
 • Odstránenie a odvoz zvyškov z domácnosti po poistnej udalosti *
 • Odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti *
 • Vyčistenie a vysušenie domácnosti po poistnej udalosti *
 • Vyčistenie a vysušenie nehnuteľnosti po poistnej udalosti *
 • Náklady na skladovanie poistených vecí po poistnej udalosti *

Zablokovanie dverí:

 • Zámočník, odblokovanie dverí pre stav núdze

Neobývateľnosť bytu:

 • Núdzové ubytovanie, ochrana domácnosti a jej zariadenia, sťahovacie služby, stráženie nehnuteľnosti
 • Preprava dieťaťa k určenej osobe v prípade núdze, dezinsekcia či deratizácia *

* službu organizujeme

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Pri ročnej platbe vám poskytneme zľavu na poistnom. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, elektronicky cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282).

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
 • údaje o majiteľovi poškodeného majetku – rodné číslo, meno, priezvisko a adresu;
 • kontakty na prípadných svedkov;
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Ak to nie je nutné, nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou pred vykonaním obhliadky a bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Po nahlásení škody vás bude kontaktovať technik a dohodne si s vami termín a miesto obhliadky poškodeného majetku.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach