Osobný poistný účet MAX

Keď si u nás uzavriete životné poistenie alebo úrazové poistenie a súčasne zmluvu o osobnom poistnom účte, môžete z neho uhrádzať bežné poistné trvalým príkazom, čím sa podstatne zjednoduší platenie poistného.

Prihlásenie do osobného poistného účtu MAX

Osobny poistny ucet MAX - jednoduchy, prehľadny, od Komunalnej poistovne

Osobný poistný účet MAX poskytuje tieto výhody

 • Nadštandardné garantované zhodnotenie vložených peňazí – aktuálnej hodnoty poistenia (zmena úrovne zhodnotenia max. jedenkrát mesačne).
 • Zahrnuté poistenie úmrtia z akejkoľvek príčiny na poistnú sumu 665 eur bez zisťovania zdravotného stavu.
 • Možnosť uhrádzať bežné poistné na iných poistných zmluvách trvalým príkazom z OPÚ MAX.
 • Možnosť bezplatne zadať jeden „trvalý príkaz“ na pravidelný prevod zadaného objemu finančných prostriedkov z OPÚ MAX na kontaktný účet.
 • Peniaze z osobného poistného účtu OPÚ MAX môžu byť poukazované na ľubovoľný bankový účet v SR zvolený klientom.
 • Pravidelné informácie výpismi z účtu.
 • Odklad dane z výnosu.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie OPÚ MAX je vhodné pre každého, kto má v KOMUNÁLNEJ poisťovni uzatvorené životné alebo úrazové poistenie.

Čo mám poistené v rámci OPÚ MAX?
Ide o poistenie, ktoré je vhodné ako doplnok k ostatným poisteniam. Zriadením poistenia získate jednoduchý spôsob platenia poistného prostredníctvom trvalého príkazu. Okrem toho sa váš finančný vklad zhodnocuje o aktuálnu úrokovú sadzbu. Aktuálna úroková sadzba ako aj aktuálne poplatky sú uvedené v Sadzobníku poplatkov, úrokov a limitov. Súčasťou OPÚ MAX je poistenie úmrtia z akejkoľvek príčiny na poistnú sumu 665 eur (do 55 rokov, po dovŕšení 55. roku poistenie na smrť následkom úrazu), ktoré sa dojednáva bez zisťovania zdravotného stavu. Poistenie si môžete doplniť o rôzne pripoistenia, ktoré reagujú na najčastejšie životné situácie.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Poistenie OPÚ MAX je určené každému od narodenia až do 90. roku života.

Ako sa mám poistiť?
Poistenie OPÚ MAX uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie OPÚ MAX zaniká uplynutím poistnej doby, nedodržaním minimálnej výšky hodnoty poistenia (16,50 eur), v prípade úplného odkupu hodnoty alebo písomnou dohodou medzi poistníkom a poisťovňou.

Okrem základného poistenia si môžete dopriať ešte väčšiu istotu a ochranu v prípade nepriazne osudu prostredníctvom nasledovných pripoistení.

Čas nevyhnutného liečenia úrazu
Ak sa počas trvania pripoistenia budete liečiť z dôvodu úrazu minimálne 15 dní, vyplatíme vám príslušné percento z poistnej sumy podľa konkrétneho telesného poškodenia ohodnoteného v oceňovacích tabuľkách. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 50 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Kritické choroby
Ak vám počas doby trvania pripoistenia bude diagnostikovaná niektorá z nižšie uvedených chorôb, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 60. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 50 000 eur.

Medzi kritické choroby patria nasledovné ochorenia:

 • srdcový infarkt
 • cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • rakovina (zhubný novotvar)
 • chronické zlyhanie obličiek
 • úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • slepota
 • infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS
 • nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien
 • hluchota
 • skleróza multiplex
 • Parkinsonova choroba
 • AIDS (profesné ochorenie)
 • choroba postihujúca motorické neuróny
 • závažné psychické poruchy (bipolárna efektívna porucha, obcesívno-kompulzívna porucha)
 • cudzokrajné/ exotické choroby (meningoková meningitída, Japonská encefalitída, Trypanosomiáza – spavá choroba)
 • popáleniny
 • Diabetes Mellitus I. typu
 • nezhubný nádor mozgu
 • kóma

Trvalé následky úrazu / Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
Ak počas trvania pripoistenia utrpíte úraz s trvalými následkami, vyplatíme vám buď príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy alebo príslušné percento z poistnej sumy s progresívnym plnením do výšky 350 %. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Hospitalizácia / Hospitalizácia následkom úrazu
V prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby vám vyplatíme dennú náhradu za pobyt v nemocnici. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného (pripoistenie Hospitalizácia), resp. do 75. roku veku poisteného (pripoistenie Hospitalizácia následkom úrazu). Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálna 100 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Denné odškodné v prípade PN následkom úrazu
Ak sa v dôsledku úrazu stanete práceneschopným, vyplatíme vám denné odškodné za čas práceneschopnosti. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálne 30 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Smrť následkom úrazu
V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatíme dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Kedy poistné platiť?
Poistné je možné platiť kedykoľvek a v akejkoľvek výške. Minimálna výška prvého poistného je 20 eur. Pripoistenia sú platené bežne, v mesačných intervaloch z účtu OPÚ MAX.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo inkasom z účtu poistníka.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ju čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Sledujte nás na sociálnych sieťach