Informácie o fondoch

Vývoj fondov

Informácie o udržateľnosti v sektore finančných služieb

VIG profit 150

ISIN pre tranžu 02.05.2013 o 00.00 hod. je AT0000A10B32.
ISIN pre tranžu 04.09.2013 o 00.00 hod. je AT0000A11EA4.
ISIN pre tranžu 27.12.2013 o 00.00 hod. je AT0000A14J63.

VIG profit 142

ISIN pre tranžu 02.05.2014 o 00.00 hod. je AT0000A17CQ1.
ISIN pre tranžu 02.09.2014 o 00.00 hod. je AT0000A19HS2.
ISIN pre tranžu 23.12.2014 o 00.00 hod. je AT0000A1BD32.

VIG profit 130

ISIN pre tranžu 02.06.2015 o 00.00 hod., 26.06.2015 o 00.00 hod. a 16.09.2015 o 00.00 hod. je AT0000A1FGQ0.
ISIN pre tranžu 02.12.2015 o 00.00 hod. a 29.12.2015 o 00.00 hod. je AT0000A1HQ49.

VIG profit 127

ISIN pre tranžu 29.06.2016 o 00.00 hod. a 29.09.2016 o 00.00 hod. je AT0000A1LLD6.

NovaGarant 2021

ISIN pre tranžu 27.09.2017 o 00.00 hod. je SK4120011933.

ProfiGarant 2021

ISIN pre tranžu 09.06.2017 o 00.00 hod. je SK4120012162.

Invest 2027

ISIN pre tranžu 14.12.2017 o 00.00 hod., 14.03.2018 o 00.00 hod., 14.09.2018 o 00.00 hod., 14.12.2018 o 00.00 hod. a 28.12.2018 o 00.00 hod je SK4120013244.

Global Invest 2023

ISIN pre tranžu 26.06.2019 o 00.00 hod. a 26.08.2019 o 00.00 hod. je SK4120014556.

Real Invest 2025

ISIN pre tranžu 30.12.2019 o 00.00 hod. je SK4000016218.
ISIN pre tranžu 18.03.2020 o 00.00 hod. je SK4000016218.


Zoznam aktuálne predávaných fondov

ISIN: SK3110000328
Typ fondu: dlhopisový fond
Zameranie fondu: Fond investuje peňažné prostriedky najmä do štátnych dlhopisov so strednou dobou splatnosti a nástrojov peňažného trhu, pričom sa z regionálneho hľadiska zameriava najmä na Slovenskú republiku a krajiny Strednej a Východnej Európy. Vo fonde sa môžu nachádzať aj dlhopisy v investičnom stupni ratingu, v menšej miere aj v neinvestičnom stupni ratingu, vydané finančnými inštitúciami a obchodnými spoločnosťami so sídlom v Európe.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000377
Typ fondu: akciový fond
Zameranie fondu: Fond investuje peňažné prostriedky do akcií obchodných spoločností na základe analýzy ich fundamentálnych parametrov a nastavenia ich obchodných modelov s cieľom dosiahnuť vo fonde dodatočný výnos vyplývajúci z výberu jednotlivých akciových titulov s nadštandardným potenciálom výnosu. Strategický podiel akcií vo Fonde predstavuje 100 %.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU1882445569
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Tento Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte najmä prostredníctvom investovania do akcií spoločností so sídlom alebo výkonom väčšiny obchodnej činnosti v Čínskej ľudovej republike a tých, ktoré sú kótované na tamojších burzách alebo v Hongkongu.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0049112450
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Dale Nicholls využíva prístup výberu akcií metódou zdola nahor, pričom sa zameriava na spoločnosti ponúkajúce najlepšie hodnoty vo vzťahu k ich dlhodobým vyhliadkam rastu, návratnosti kapitálu a kvalite manažmentu. Pri posudzovaní spoločnosti ju pravidelne navštevuje, aby pochopil, ako sa každý z tých činiteľov časom zmení, a tiež aby určil riziká špecifické pre danú spoločnosť. Dale obľubuje najmä podniky s udržateľnou konkurenčnou výhodou, obzvlášť malé a stredné podniky, ktorých potenciálna hodnota ešte celkom nebola ocenená trhom.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:<

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0237697510
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Základnou filozofiou Dirka Philippu je investovať do majetkových cenných papierov s atraktívnym ocenením. Vyhľadáva anomálie ocenenia vzhľadom na históriu, kolegov alebo v porovnaní s inými regiónmi; tieto majetkové cenné papiere často prešli obdobím nedostatočného výkonu s pripisovanou nízkou hodnotou ich potenciálu zotavenia a preto existuje silný relatívny potenciál rastu hodnoty. Dirk okrem toho vyhľadáva kvalitu za rozumnú cenu. Tieto spoločnosti dosahujú vynikajúci rast v dôsledku dobrých rozhodnutí o rozložení kapitálu, ich manažment má požadované schopnosti na generovanie vysokých výnosov pre akcionárov a spoločnosť dokáže vykazovať rast dlhšie v porovnaní s odhadmi trhu.
Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

Sledujte nás na sociálnych sieťach