Investičné životné poistenie – Provital Invest

Investičné životné poistenie vás poistí pre prípad možných nepríjemných životných situácií a zároveň vám umožní zhodnotiť váš majetok. Investovať do podielových fondov spolu s KOMUNÁLNOU poisťovňou je jednoduché a dostupné.

S poistením Provital Invest dosiahnete

 • Zhodnotenie v podielových fondoch
 • Investíciu do budúcna
 • Sporenie na dosiahnutie cieľa
 • Kapitál k dispozícií, kedykoľvek ho budete potrebovať

Investicne zivotné poistenie Provital Invest - investicia do podielovych fondov

Investičné životné poistenie Provital Invest spája výhody životného poistenia a kolektívneho investovania do podielových fondov. Na jednej strane, klient chráni seba a svojich blízkych pri nepriaznivých životných udalostiach, na strane druhej, umožňuje mu podieľať sa na tvorbe finančného kapitálu. Poistenie je možné si rozšíriť o rôzne doplnkové pripoistenia, ktoré pomôžu preklenúť finančnú záťaž poistenej osoby či jeho rodiny v prípade závažnej choroby alebo úrazu.

Poistenie Provital Invest poskytuje tieto výhody

 • Možnosť aktívne riadiť svoje investície prostredníctvom presunu podielových jednotiek či meniť podielové fondy, resp. alokáciu vo zvolených fondoch.
 • Poistený sám rozhoduje, kedy si peniaze z poistenia vyberie, no zostatok na investičnom účte musí byť vždy minimálne 300 eur.
 • Výber a kombinácia rôznych druhov pripoistení so zľavou 2,5 % na každé jedno. V závislosti od počtu pripoistení sa celková zľava môže vyšplhať až do výšky 25 %.
 • Poistený si môže vybrať jeden z balíkov pripoistení so zľavou 15 %, a to bez skúmania zdravotného stavu.
 • Možnosť vložiť mimoriadne poistné kedykoľvek počas trvania poistenia.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Do investičného životného poistenia možno vstúpiť od 0 rokov. Cieľom poistenia Provital Invest je získať vyššie zhodnotenie vložených financií prostredníctvom podielových fondov. Odporúčame ho ľuďom, ktorí sú ochotní investovať dlhodobo a prijať riziko možných výkyvov kurzov akcií počas trvania poistenia. Pri uzatvorení hlavnej časti poistenia (bez pripoistení) neposudzujeme zdravotný stav poisteného.

Čo mám poistené v rámci Provital Invest?
Ide o investičné životné poistenie bez poistnej sumy pre prípad smrti, kedy bude oprávnenej osobe vyplatená hodnota investičného účtu (vrátane percentuálneho navýšenia účtu vo výške 10 % - 20 % v závislosti od podmienok dohodnutých v poistnej zmluve) alebo zaplatené poistné do hlavnej časti poistenia (podľa toho, ktorá z týchto dvoch súm je vyššia). Poistenie si môžete doplniť o rôzne pripoistenia, resp. vybrať jeden zo zvýhodnených balíkov pripoistení, pričom každý z nich obsahuje: Čas nevyhnutného liečenia úrazu, Hospitalizácia následkom úrazu, Trvalé následky úrazu a Smrť následkom úrazu.

Aké podielové fondy si môžem vybrať?
V rámci poistenia Provital Invest je možné investovať do nasledujúcich fondov:

 • SPORO Eurový dlhopisový fond (ISIN: SK3110000328)
 • SPORO Fond maximalizovaných výnosov (ISIN: SK3110000377)
 • Amundi Funds China Equity – A EUR (ISIN: LU1882445569)
 • Fidelity Pacific Fund (ISIN: LU0049112450)
 • Fidelity Global Property Fund (ISIN: LU0237697510)

alebo zvoliť jednu z navrhovaných stratégií:

Stratégia pre konzervatívnych klientov

 • SPORO Euro dlhopisový fond – 100 %

Stratégia pre vyvážených klientov

 • SPORO Euro dlhopisový fond – 50 %
 • SPORO Fond maximalizovaných výnosov – 50 %

Stratégia pre dynamických klientov

 • SPORO Fond maximalizovaných výnosov – 70 %
 • Amundi Funds China Equity - A EUR – 10 %
 • Fidelity Pacific Fund – 10 %
 • Fidelity Global Property Fund – 10 %

Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Najnižší vstupný vek poisteného je 0 rokov, najvyšší 65 rokov. Poistenie sa dojednáva na dobu neurčitú – končí v prípade smrti poisteného alebo v prípade úplného odkupu, pričom jeho minimálna dĺžka trvania je 15 rokov.

Ako sa mám poistiť?
Poistenie Provital Invest uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie Provital Invest zaniká smrťou poisteného, úplným odkupom, spotrebovaním finančných prostriedkov na účte poistníka alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Okrem základného poistenia si môžete dopriať ešte väčšiu istotu a ochranu v prípade nepriazne osudu prostredníctvom nasledovných pripoistení.

Ak sa počas trvania pripoistenia budete liečiť z dôvodu úrazu minimálne 15 dní, vyplatíme vám príslušné percento z poistnej sumy podľa konkrétneho telesného poškodenia ohodnoteného v oceňovacích tabuľkách. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 50 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak vám počas doby trvania pripoistenia bude diagnostikovaná niektorá z nižšie uvedených chorôb, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 60. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 50 000 eur.

Medzi kritické choroby patria nasledovné ochorenia:

 • srdcový infarkt
 • cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • rakovina (zhubný novotvar)
 • chronické zlyhanie obličiek
 • úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • slepota
 • infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS
 • nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien
 • hluchota
 • skleróza multiplex
 • Parkinsonova choroba
 • AIDS (profesné ochorenie)
 • choroba postihujúca motorické neuróny
 • závažné psychické poruchy (bipolárna efektívna porucha, obcesívno-kompulzívna porucha)
 • cudzokrajné/ exotické choroby (meningoková meningitída, Japonská encefalitída, Trypanosomiáza – spavá choroba)
 • popáleniny
 • Diabetes Mellitus I. typu
 • nezhubný nádor mozgu
 • kóma

Ak vám počas doby trvania pripoistenia bude diagnostikované onkologické ochorenie, vyplatíme vám poistné plnenie podľa štádia ochorenia. Pri invazívnom štádiu ochorenia vám vyplatíme dohodnutú poistnú sumu. Pri preinvazívnom štádiu ochorenia vám vyplatíme 10 % z dohodnutej poistnej sumy, pričom pri následnom diagnostikovaní onkologického ochorenia v invazívnom štádiu vám vyplatíme 90 % z dohodnutej poistnej sumy. Poistné krytie na invazívne štádium ochorenia sa tiež vzťahuje aj na vaše deti vo výške až 30 % z dohodnutej poistnej sumy (maximálne 10 000 eur). Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 60. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 5 000 eur a maximálna poistná suma je 50 000 eur.

Ak počas trvania pripoistenia utrpíte úraz s trvalými následkami, vyplatíme vám buď príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy alebo príslušné percento z poistnej sumy s progresívnym plnením do výšky 500 %. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak sa v dôsledku choroby alebo úrazu stanete práceneschopným, vyplatíme vám denné odškodné za čas práceneschopnosti. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálne 30 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

V prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby vám vyplatíme dennú náhradu za pobyt v nemocnici. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného (pripoistenie Hospitalizácia), resp. do 75. roku veku poisteného (pripoistenie Hospitalizácia následkom úrazu). Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálna 100 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak absolvujete chirurgický zákrok, vyplatíme vám príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy. Výška poistného plnenia bude odvodená z tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 500 eur, maximálna 35 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

V prípade, že sa vám stane úraz, ktorý povedie až k trvalej invalidite, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu po častiach v priebehu piatich rokov. Invalidita vám musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 70 % v porovnaní so zdravou osobou. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 35 000 eur.

V prípade, že vám Sociálna poisťovňa prizná plnú invaliditu z choroby alebo úrazu (miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 70 % v porovnaní so zdravou osobou), budete ako poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu.

V prípade smrti poisteného počas doby trvania pripoistenia vyplatíme oprávnenej osobe dohodnutú poistnú sumu. Doba pripoistenia je voliteľná, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 660 eur, maximálna 3-násobok čistého ročného príjmu poisteného.

V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatíme dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Okrem možnosti uzatvoriť jednotlivé pripoistenia samostatne vám ponúkame štyri balíky pripoistení so zľavou 15 %. Vyberte si podľa vašich finančných možností.

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

2 000 eur

1,70 eur

Trvalé následky úrazu

2 000 eur

2,99 eur

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 eur

20,83 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

10 eur

11,02 eur

Spolu

 

36,54 eur

Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000 eur

4,25 eur

Trvalé následky úrazu

5 000 eur

7,48 eur

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 eur

20,83 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

20 eur

22,03 eur

Spolu

 

54,59 eur

Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000 eur

8,50 eur

Trvalé následky úrazu

10 000 eur

14,96 eur

Čas nevyhnutného liečenia

3 000 eur

31,24 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

30 eur

33,05 eur

Spolu

 

87,75 eur

Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000 eur

12,75 eur

Trvalé následky úrazu

15 000 eur

22,44 eur

Čas nevyhnutného liečenia

5 000 eur

52,06 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

32 eur

35,25 eur

Spolu

 

122,50 eur

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Je len na vás, akú periodicitu platby si vyberiete. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo inkasom z účtu poistníka.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ju čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Dokumenty na stiahnutie
Sadzobník poplatkov Provital Invest

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

alebo elektronicky cez online formulár

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený, resp. zákonný zástupca za maloletého poisteného. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
V prípade poistenia a pripoistení k produktu Provital Invest je potrebné poistnú udalosť oznámiť poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach