Nahlásiť poistnú udalosť

Kto môže nahlásiť poistnú udalosť?
Poistnú udalosť by mal nahlásiť poistený. Ak to nie je možné, urobiť tak môže blízka alebo poverená osoba. V prípade detí ich zákonný zástupca.

Ako mám nahlásiť poistnú udalosť?
Poistnú udalosť nám, prosím, nahláste písomne na príslušnom tlačive (zoznam nájdete nižšie) hneď ako to bude možné alebo po ukončení liečby, vždy s lekárskym nálezom po prvom ošetrení. Vyplnené a podpísané tlačivo nám, prosím, pošlite na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
P.O.BOX 240
814 99 Bratislava 1

alebo elektronicky cez online formulár.

Ako si vybrať to správne tlačivo?
Vyberte si, prosím, formulár, ktorý sa najviac hodí na vašu situáciu a podľa pripoisteného rizika, z ktorého žiadate výplatu poistného plnenia. O tlačivo môžete požiadať aj osobne na našich pobočkách alebo vám ho poskytne váš osobný poistný poradca.

Ako tlačivá vyplniť?
Ak došlo k poistnej udalosti, stačí, ak vyplníte jeden formulár. Do neho môžete vpísať všetky poistné zmluvy, ktoré máte u nás uzatvorené.

Časť, ktorú má vypísať lekár, by mal vypísať lekár, ktorý vás ošetroval alebo ten, ktorý o vašom zdravotnom stave vie, čiže praktický všeobecný doktor.

K formuláru je zvyčajne potrebné položiť aj ďalšie dokumenty. O aké ide, vždy informuje konkrétne tlačivo. Doklady by mali byť v slovenskom jazyku. Ak nie sú, je potrebné priložiť originál a ich preklad.

Čo nasleduje, keď nám doručíte všetky potrebné dokumenty?
Po nahlásení škody jej priradíme identifikačné číslo a pridelíme ju na oddelenie likvidácie poistných udalostí, kde naši kolegovia posúdia dokumenty, ktoré ste nám poslali. Ak nejaké dôležité podklady chýbajú, bude vás kontaktovať niektorí z našich kolegov.

Nakoľko vieme, že je pre vás dôležité, aby sme vašu poistnú udalosť vyriešili čo najskôr a férovo, usilujeme sa, aby sme ju uzavreli do 30 dní od doručenia všetkých potrebných dokladov. V prípade uznania škody vám pošleme peniaze na účet, ktorý ste uviedli vo vašej poistnej zmluve alebo poštovou poukážkou na dohodnutú adresu. Ak by ste si chceli skontrolovať, aký účet, resp. adresu ste v poistnej zmluve uviedli, odporúčame vám prihlásiť sa do nášho klientskeho portálu.

Ako sa vypočíta výška poisteného plnenia?
Poistné plnenie sa vypočítava v zmysle poistných podmienok, dojednanej poistnej sumy a pri niektorých rizikách sa stanoví v zmysle Oceňovacích tabuliek.

Čo robiť, ak chcem zistiť aktuálny stav mojej poistnej udalosti?
Vyplňte, prosím, kontaktný formulár a my sa vám ozveme s informáciou o aktuálnom stave riešenia vašej poistnej udalosti.

Tlačivá na stiahnutie

Mobilná aplikácia KOMUNÁLNA poisťovňa
Nahlasovanie a správa poistných udalostí z autopoistenia nebolo nikdy jednoduchšie. S pomocou našej novej aplikácie môžete nahlásiť škodu priamo z miesta nehody – napríklad aj pomocou hlasovej správy. Samozrejmosťou je automatické rozoznávanie dokladov na nahraných fotografiách, či možnosť rýchleho spojenia s asistenčnou službou. Navyše, o stave riešenia vašej poistnej udalosti vás informujeme priamo v mobile.

Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu KOMUNÁLNA poisťovňa

*Pre stiahnutie aplikácie naskenujte QR kód svojím mobilným zariadením.

Čo robiť, ak sa mi stala nehoda?
Ak došlo k dopravnej nehode, v prvom rade sa zamerajte na záchranu života a zdravia. Ak je niekto zranený, poskytnite mu prvú pomoc a následne zavolajte záchranárov a políciu. Telefónne číslo je 112.

Kedy volať na políciu?

 • Ak sa niekto pri nehode zranil.
 • Ak je odhadovaná škoda vyššia než 4 000 eur.
 • Ak vznikla škoda na majetku tretej osoby, na všeobecne prospešnom zariadení (napríklad dopravné značenie, cestná komunikácia a iné) alebo ak uniknú do okolia nebezpečné veci.
 • Ak ste sa s iným účastníkom nedohodli na tom, kto je vinník.
 • V havarijnom poistení v prípadoch uvedených vo vašej poistnej zmluve alebo vo VPP (napríklad krádež vozidla alebo jeho častí, vandalizmom poškodené vozidlo, stret so zverou a iné).
 • Políciu zavolajte aj vtedy, ak neviete, kto alebo čo škodu spôsobilo.

Čo robiť, ak sa rozhodnete políciu neprivolať?
Ak škodu nebude vyšetrovať polícia, spoločne s účastníkom, resp. účastníkmi nehody vyplňte Záznam o dopravnej nehode a ak je to možné, odfoťte následky nehody (zamerajte sa na celkovú situáciu, no pomôže nám aj detailnejšie nasnímanie vozidiel).

Záznam o dopravnej nehode musí obsahovať:

 • identifikáciu miesta a času nehody;
 • identifikačné údaje osôb, ktoré sa zúčastnili nehody (vrátane čísla vodičského oprávnenia vodičov) a identifikačné údaje vozidiel;
 • identifikačné údaje poisťovateľov zúčastnených vozidiel, vrátane čísla poistenia;
 • podrobný priebeh, príčinu a následky nehody;
 • podpisy všetkých účastníkov nehody;
 • označenie účastníka, ktorý nehodu zavinil (tzv. škodca).

Ako môžem nahlásiť škodovú udalosť?
Ak ste nehodu spôsobili vy, škodovú udalosť na vozidle nahláste bezodkladne, najneskôr však do 15 dní (zo zahraničia najneskôr do 30 dní). Môžete tak urobiť elektronicky cez online formulár alebo doručiť vyplnený Záznam o dopravnej nehode osobne na ktorékoľvek pracovisko našej poisťovne alebo poštou na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

Ak ste nehodu nespôsobili, ste poškodený, môžete škodu poisťovni nahlásiť online alebo telefonicky:

0850 111 566 (zo Slovenska, pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod.) 
+421 2 5262 7282 (zo zahraničia, pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod.)

Na nahlásenie škody potrebujete tieto údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • technický preukaz – EČV, VIN kód (číslo karosérie), továrenská značka, typ, farba, rok výroby;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
 • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku);
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / IČO, názov a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a e-mailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody.

Ako prebieha riešenie škody na vozidle?
Po nahlásení škody jej bude priradené číslo, pod ktorým ju budeme evidovať a ktoré je potrebné uvádzať pri každej komunikácii s našou poisťovňou. Bezodkladne vás bude kontaktovať poverený technik a dohodne si s vami termín a presné miesto obhliadky poškodeného vozidla.

Poškodené vozidlo podstúpi obhliadku:

 • v zmluvnom servise;
 • na kontaktnom mieste pre prehliadky vozidiel;
 • v prípade nepojazdného vozidla na mieste, kde sa vozidlo nachádza.

Škoda je následne postúpená pracovníkom úseku likvidácie poistných udalostí. Naši kolegovia si preštudujú vami dodané dokumenty, dožiadajú chýbajúce doklady a budú vás informovať o výsledku likvidácie vašej škody.

Po uznaní nároku na poistné plnenie bude plnenie poslané na vami uvedený účet:

 • toho, kto auto opravoval (servis);
 • váš účet;
 • inej oprávnenej osoby.

Čo robiť, ak chcem zistiť aktuálny stav mojej škodovej udalosti?
Aktuálny stav vybavovania vašej poistnej udalosti môžete mať pod kontrolou online. Stačí vám len identifikačné číslo vašej poistnej udalosti.

Zoznam zmluvných autoservisov

Tlačivá na stiahnutie

Čo robiť, ak došlo k škode na majetku?
Ak došlo k požiaru alebo bol spáchaný trestný čin, odporúčame vám zavolať políciu, resp. hasičov na telefónnom čísle 112. Pokúste sa urobiť nevyhnutné kroky k tomu, aby sa škody na majetku nezväčšili alebo nerozšírili.

Škodu nám čo najskôr nahláste elektronicky cez online formulár alebo telefonicky:

0850 111 566 (zo Slovenska, pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod.)
+421 2 5262 7282 (zo zahraničia, pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod.)

Pri nahlasovaní poistnej udalosti potrebujete tieto údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
 • údaje o majiteľovi poškodeného majetku – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / v prípade firmy IČO, názov a sídlo spoločnosti;
 • kontakty na prípadných svedkov;
 • telefonický a emailový kontakt kontaktnej osoby pre riešenie škody.

Ak je to možné, vyhotovte fotodokumentáciu poškodeného majetku bezprostredne po tom, ako sa škoda stala (zamerajte sa na celkovú škodu, no pomôže nám aj detailné nasnímanie poškodených častí).

Poškodené veci neopravujte; kvôli obhliadke ich podľa možnosti nechajte v pôvodnom poškodenom stave.

Samozrejme, ak sa vám napríklad zatopí dom, je potrebné ho začať okamžite sušiť.

Čo sa stane po nahlásení škody?
Po nahlásení škody jej bude priradené číslo, pod ktorým ju budeme evidovať a ktoré je potrebné uvádzať pri každej komunikácii s našou poisťovňou. Bezodkladne vás bude kontaktovať poverený technik a dohodne si s vami termín a presné miesto obhliadky poškodeného majetku.

Technik vám poskytne tlačivá, ktoré je potrebné vyplniť a doručiť do poisťovne:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
P.O.BOX 240
814 99 Bratislava 1

Všetky doklady je potrebné označiť číslom škody, ktoré jej bolo pridelené.

Po obhliadke je škoda postúpená pracovníkom úseku likvidácie poistných udalostí. Naši kolegovia si preštudujú všetky vami dodané dokumenty, dožiadajú chýbajúce doklady a budú vás informovať o výsledku procesu likvidácie vašej škody.

Po uznaní nároku na poistné plnenie vám ho vyplatíme prevodom na účet alebo poštovnou poukážkou.

Čo mám robiť, ak chcem zistiť aktuálny stav mojej poistnej udalosti?
Aktuálny stav vybavovania vašej poistnej udalosti môžete mať pod kontrolou online. Stačí vám len identifikačné číslo vašej poistnej udalosti.

Tlačivá na stiahnutie

Čo mám robiť, ak sa mi stala poistná udalosť?
V prípade potreby lekárskeho ošetrenia nás bezodkladne kontaktujte prostredníctvom našej asistenčnej služby, kde vám poradíme, ako postupovať ďalej. Urobte tak ešte pred využitím lekárskej pomoci, najneskôr však do 24 hodín od momentu, kedy došlo ku škode.

Asistenčná služba GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA (24/7)
+421 2 6820 2060

Riaďte sa pokynmi informačného listu Ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Aké údaje potrebujem pri telefonáte asistenčnej službe?
Všetky potrebné údaje nájdete na asistenčnej karte, ktorú ste dostali pri uzatváraní poistenia.

Budeme sa vás pýtať na:

 • meno a priezvisko poistenej osoby;
 • číslo poistnej zmluvy;
 • dátum začiatku a konca poistenia.

Čo mám robiť, ak sa mi stal úraz alebo náhle ochorenie?
Pri ošetrení lekárom sa vždy preukážte asistenčnou kartou.

Ak máte dostatok finančných prostriedkov a lekárske ošetrenie a lieky uhradíte na mieste, nezabudnite si od lekára vyžiadať faktúru za ošetrenie, potvrdenie o úhrade nákladov a lekársku správu s diagnózou. Uvedené doklady bude potrebné predložiť poisťovni po vašom návrate na Slovensko.

Ak nemáte možnosť uhradiť náklady, požiadajte ošetrujúceho lekára, aby sa skontaktoval s asistenčnou službou a žiadal garanciu preplatenia nákladov za lekárske ošetrenie.

Čo robiť, ak ma v zahraničí okradnú alebo sa moja batožina stratí?
Ak vás v zahraničí okradnú, zavolajte políciu a spíšte s ňou protokol. Podpísaný protokol bude slúžiť ako doklad k poistnej udalosti.

Ak sa vám počas prepravy batožina stratí alebo poškodí, bezodkladne kontaktujte prepravcu a spíšte protokol o strate, resp. poškodení batožiny. Spíšte zoznam ukradnutých, resp. poškodených vecí; poškodené veci si odfoťte.

Čo robiť, ako spôsobím v zahraničí škodu na zdraví alebo majetku inej osobe?
Spíšte záznam o poškodení, vyhotovte si fotodokumentáciu poškodeného majetku a vyjadrite sa k zodpovednosti.

Ako a čo mám nahlásiť poisťovni?
Ak ste boli v zahraničí, škodu nahláste poisťovni čo najskôr po návrate na Slovensko, najneskôr do 30 dní. Písomne nahláste aj tie škody, ktoré ste už nahlásili telefonicky počas svojho pobytu v zahraničí.

Poistnú udalosť môžete nahlásiť:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
P.O.BOX 240
814 99 Bratislava 1

Potrebné údaje k nahláseniu škody

 • Lekárska správa s diagnózou, ktorá musí obsahovať:
  • meno, priezvisko a dátum narodenia ošetrovanej osoby;
  • určenie diagnózy alebo popis úrazu;
  • údaje o lekárskych úkonoch;
  • názvy a ceny liekov.
 • Zoznam vykonaných lekárskych výkonov.
 • Účet za ošetrenie či pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom, za prevoz a všetky ďalšie doklady potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia.

Ako prebieha riešenie škody v prípade cestovného poistenia?
Po tom, ako nám poistnú udalosť nahlásite, jej priradíme identifikačné číslo a postúpime ju našim kolegom na oddelenie likvidácie poistných udalostí. Likvidátor posúdi všetky doručené dokumenty, v prípade potreby vás vyzve na doplnenie ďalších informácií alebo dokumentov.

Celý proces likvidácie poistnej udalosti sa snažíme vybaviť čo najskôr, najneskôr však do 3 mesiacov odo dňa, kedy ste nám doručili všetky potrebné dokumenty a údaje. Po uznaní nároku vám bude poistné plnenie vyplatené na váš účet alebo zaslané poštovnou poukážkou.

Ako zistím aktuálny stav mojej škodovej udalosti?
V časti Riešenie škôd vyberte možnosť Chcem zistiť stav mojej poistnej udalosti a zadajte číslo škody.

Tlačivá na stiahnutie

Ako mám začať riešiť poistnú udalosť, ktorá sa týka poistenia zodpovednosti?
Ak riešite poistnú udalosť z poistenia zodpovednosti za spôsobenú škodu, v prvom rade je potrebné, aby ste sa spojili s poškodeným, oboznámili ho s tým, že ste poistený a vypýtali si od neho kontaktné údaje. Zároveň si od neho môžete vypýtať písomné uplatnenie nároku poškodeným.

Škodu, pokiaľ to okolnosti umožňujú, zdokumentujte. Požiadajte poškodeného, aby škodu neodstraňoval až do vykonania obhliadky.

Čo budem potrebovať pre nahlásenie škody?
Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody.

Ako môžem vznik škody nahlásiť poisťovni?
Ak ste škodu spôsobili vy (máte v našej poisťovni uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu), môžete škodu nahlásiť:

 • elektronicky cez online formulár
 • písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísať a doručiť do poisťovne osobne alebo poštou

Ak ste poškodený (škodu vám spôsobila osoba poistená v našej poisťovni), môžete škodu nahlásiť:

           0850 111 566 (zo Slovenska, pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod.)
           +421 2 5262 7282 (zo zahraničia, pracovné dni od 7:00 do 19:00 hod.)

 • písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísať a doručiť do poisťovne osobne alebo poštou

Kedy nie je potrebná obhliadka?
Prípady, kedy nie je potrebná obhliadka, sú finančné škody – škodové nároky z poistenia zodpovednosti advokátov, účtovníkov, či daňových poradcov, ako aj škody na zdraví (napríklad úrazy žiakov).

Čo sa stane po nahlásení poistnej udalosti?
Po tom, čo nahlásite škodu, priradíme jej identifikačné číslo, pod ktorým ju budeme evidovať a ktoré je potrebné uvádzať pri každej komunikácii s našou poisťovňou. Bezodkladne vás bude kontaktovať poverený technik a dohodne si s vami termín a presné miesto obhliadky.

Škoda je následne postúpená pracovníkom úseku likvidácie poistných udalostí. Naši kolegovia posúdia všetky dokumenty, ktoré ste nám doručili. V prípade potreby vás môžu požiadať o doplnenie informácií. Po uznaní nároku na poistné plnenie ho vyplatíme poškodenému prevodom na účet alebo poštovnou poukážkou.

Ako môžem zistiť stav mojej poistnej udalosti?
Aktuálny stav vybavovania vašej poistnej udalosti môžete mať pod kontrolou online. Stačí vám len identifikačné číslo vašej poistnej udalosti.

Tlačivá na stiahnutie

Sledujte nás na sociálnych sieťach