Postup podávania sťažností

Fyzické a právnické osoby (ďalej len „sťažovatelia“) môžu ústne alebo písomne podať spoločnosti

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31 595 545 (ďalej len „Poisťovňa“) sťažnosť, ktorou sa:

a) domáhajú ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov z dôvodu ich porušenia alebo ohrozenia konaním alebo nekonaním Poisťovne, alebo z dôvodu konania fyzických osôb alebo právnických osôb vykonávajúcich činnosť finančného sprostredkovateľa pre Poisťovňu,

b) upozorňujú na konkrétne nedostatky v činnosti Poisťovne alebo v činnosti s ňou spolupracujúcich fyzických osôb alebo právnických osôb.

Za písomne doručenú sťažnosť sa považuje taká, ktorá je poisťovni riadne doručená na adresu sídla poisťovne, na ktoromkoľvek obchodnom mieste poisťovne, alebo odoslaná elektronicky prostredníctvom formulára Napíšte nám. Sťažnosť môže byť podaná ústne na ktoromkoľvek obchodnom mieste poisťovne. Poisťovňa o prijatí ústne podanej sťažnosti spíše záznam, ktorý sťažovateľ potvrdí svojím podpisom.

Poisťovňa doručenú sťažnosť vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní od doručenia sťažnosti, ak v tejto lehote nie je možné sťažnosť vybaviť, Poisťovňa písomne informuje sťažovateľa o dôvodoch predĺženia a zároveň uvedie predpokladaný termín vybavenia sťažnosti. Sťažovateľ je pri vybavovaní sťažnosti povinný poskytnúť na požiadanie Poisťovne súčinnosť. Ak sťažovateľ po predchádzajúcej výzve Poisťovne neposkytne v stanovenej lehote náležitú súčinnosť, Poisťovňa odloží sťažnosť bez vybavenia.

Sťažnosť sa považuje za vybavenú, ak bol sťažovateľ písomne informovaný o výsledku jej prešetrenia. Ak ďalšia opakovaná sťažnosť podaná tým istým sťažovateľom v tej istej veci neobsahuje nové skutočnosti, Poisťovňa prekontroluje správnosť vybavenia predchádzajúcej sťažnosti. Ak bola predchádzajúca sťažnosť vybavená správne, Poisťovňa túto skutočnosť oznámi sťažovateľovi s odôvodnením a poučením, že ďalšie opakované sťažnosti odloží.

V prípade nespokojnosti sťažovateľa s vybavením jeho sťažnosti sa môže obrátiť na Národnú banku Slovenska, na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je poisťovací ombudsman so sídlom Slovenská asociácia poisťovní, Útvar poisťovacieho ombudsmana, Bajkalská 19B (severná veža, 4. poschodie) 821 01 Bratislava, email: ombudsman@poistovaciombudsman.sk) alebo na miestne a vecne príslušný súd.

Sledujte nás na sociálnych sieťach