Informácie o fondoch - archív

ISIN: LU1883867761
Typ fondu: akciový

Zameranie fondu:

Podfond sa snaží dosahovať zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré sú zaregistrované, majú hlavné sídlo, alebo hlavnú časť podnikateľských aktivít v Rusku.

Oznámenie klientom investičného životného poistenia:

Vzhľadom na aktuálnu situáciu na Ukrajine a s ňou spojené sankcie Európskej únie uložené Ruskej federácii, resp. jej predstaviteľom a podnikateľským subjektom, ako aj z dôvodu uzatvorenia Moskovskej burzy, si dovoľujeme informovať klientov, ktorí majú s našou spoločnosťou uzatvorené investičné životné poistenie, pri ktorom si v rámci investičnej stratégie vybrali investovanie do fondu Amundi Funds Russian Equity (ďalej len „Fond“), o dočasnom pozastavení výpočtu čistej hodnoty aktív (NAV) Fondu, o ktorom informovala správcovská spoločnosť Amundi Czech Republic Asset Management, a. s. (ďalej len „Správca“). Zároveň sa Správca rozhodol pozastaviť upisovanie a spätné odkupy Fondu. Správca aktualizuje informácie týkajúce sa situácie na Ukrajine a v Rusku vo vzťahu k Fondu na svojej internetovej stránke tu. Uvedené skutočnosti majú za následok nemožnosť výpočtu hodnoty účtu dotknutých klientov v časti vzťahujúcej sa k Fondu. Naša spoločnosť vzniknutú situáciu analyzuje a v dohľadnej dobe bude svojich dotknutých klientov informovať o možnostiach ďalšieho postupu.

Aktuálny stav kurzu fondu nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: CSOB00000003
Typ fondu: Fond krátkodobých investícií
Zameranie fondu: Spoločnosť investuje majetok vo Fonde predovšetkým do peňažných investícií a dlhopisov vydaných v EUR. V rámci peňažnej zložky sú do Fondu nakupované predovšetkým dlhopisy s krátkymi splatnosťami a vklady v bankách. V rámci dlhopisovej zložky sú nakupované predovšetkým slovenské štátne dlhopisy, štátne dlhopisy ostatných členských krajín, podnikové dlhopisy a hypotekárne záložné listy.
Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3000001105
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do:

 • akciových investícií, ako sú verejne obchodované fondy (ETF),
 • peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch,
 • finančných derivátov (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných podkladových aktív), Spoločnosť ich vo Fonde využíva na riadenie akciového rizika Fondu.

Pri akciových investíciách sa Spoločnosť zameriava na región Severnej Ameriky, Európy, pacifický región a rozvíjajúce sa trhy.

Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000179
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do:

 • akciových investícií, ako sú napríklad akcie, verejne obchodované fondy (ETF) alebo akciové podielové fondy,
 • peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch,
 • finančných derivátov (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných podkladových aktív), Spoločnosť ich vo Fonde využíva na riadenie akciového a menového rizika Fondu.

Pri dlhopisoch sa Spoločnosť zameriava na štátne dlhopisy (predovšetkým Spojených štátov amerických), pri akciových investíciách na región Severnej Ameriky.

Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000146
Typ fondu: dlhopisový
Zameranie fondu: Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do:

 • peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch,
 • dlhopisových investícií, ako sú napríklad štátne dlhopisy alebo hypotekárne záložné listy.

Pri dlhopisoch sa Spoločnosť zameriava najmä na štátne dlhopisy, hypotekárne záložné listy a dlhopisy bánk zo slovenského bankového sektora.

Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000096
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do:

 • peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné podielové fondy alebo verejne obchodované fondy (ETF),
 • dlhopisových investícií, ako sú napríklad dlhopisové podielové fondy alebo ETF,
 • akciových investícií, ako sú napríklad akciové podielové fondy alebo ETF,
 • alternatívnych investícií, ako sú napríklad realitné a komoditné investície,
 • finančných derivátov v EUR (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných podkladových aktív), Spoločnosť ich vo Fonde využíva na riadenie úrokového, akciového rizika a na zabezpečenie menového rizika Fondu.

Pri akciových investíciách sa Spoločnosť zameriava na región Severnej Ameriky, Európy, pacifický región a rozvíjajúce sa krajiny. Ako podkladové fondy sa využívajú podielové fondy spravované Spoločnosťou, iné podielové fondy a verejne obchodované fondy (ETF), a to peňažného, dlhopisového, zmiešaného, realitného, komoditného alebo akciového typu.

Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

 

ISIN: SK3110000104
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu:Spoločnosť investuje majetok vo Fonde do:

 • peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné podielové fondy alebo verejne obchodované fondy (ETF),
 • dlhopisových investícií, ako sú napríklad dlhopisové podielové fondy alebo ETF,
 • akciových investícií, ako sú napríklad akciové podielové fondy alebo ETF,
 • alternatívnych investícií, ako sú napríklad realitné a komoditné investície,
 • finančných derivátov v EUR (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných podkladových aktív), Spoločnosť ich vo Fonde využíva na riadenie úrokového, akciového rizika a na zabezpečenie menového rizika Fondu.

Pri akciových investíciách sa Spoločnosť zameriava na región Severnej Ameriky, Európy, pacifický región a rozvíjajúce sa krajiny. Ako podkladové fondy sa využívajú podielové fondy spravované Spoločnosťou, iné podielové fondy a ETF, a to peňažného, dlhopisového, zmiešaného, realitného, komoditného alebo akciového typu.

Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0050427557
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu:

 • Fond bude investovať minimálne 70% do akcií latinskoamerických spoločností, a môže investovať aj do krajín, ktoré sa považujú za rozvíjajúce sa trhy.
 • Fond môže investovať do aktív priamo alebo dosiahnuť expozíciu nepriamo vrátane derivátov.
 • Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava

Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0238202427
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu:

 • Fond bude investovať minimálne 70% - 75% do akcií spoločností v členských krajinách hospodárskej a menovej únie a sú denominované v eurách.
 • Fond bude investovať minimálne 70% do akcií spoločností, ktoré vykazujú charakteristiky trvalej udržateľnosti.
 • Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky podľa článku 8 nariadenia SFDE
 • Fond má voľnosť investovať mimo hlavných geografických oblastí, sektorov trhu, priemyselných odvetví alebo triedy aktív, na ktoré sa zameriava.
 • Fond sa bude snažiť o dosiahnutie zníženia uhlíkovej stopy v porovnaní s indexom MSCI EMU Index


Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0267387503
Typ fondu: zmiešaný
Zameranie fondu:

 • Fond aktívne prideľuje kapitál rôznym triedam aktív a geografickým oblastiam a na základe ich potenciálu prinášať v rámci portfólia príjem a rast kapitálu v rámci portfólia.
 • Fond investuje do rôznych globálnych tried aktív vrátane investičných dlhopisov, dlhopisov s vysokým výnosom, akcií spoločností, infraštruktúrnych cenných papierov, komodít a realitných investičných fondov s uzatvoreným koncom (REIT).

Za bežných trhových podmienok fond môže investovať prostriedky nasledovne:

 • 100% do investičných dlhopisov
 • 75% do dlhopisov s vysokým výnosom (dlhopisy s nižším investičným stupňom a dlhopisy bez ratingu)
 • 60% do dlhopisov na rozvíjajúcom sa trhu
 • 80% do akcií spoločností (vrátane 60% do akcií spoločností na rozvíjajúcom sa trhu)

Za nepriaznivých trhových podmienok fond môže držať maximálne 30 % svojich aktív v hotovosti alebo v nástrojoch peňažného trhu.

Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0528227936
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu:

 • Fond investuje najmenej 70 % do akcií spoločností z celého sveta, ktorým môžu prospieť demografické zmeny. Bude investovať do spoločností v oblasti zdravotníctva a spotrebného priemyslu, ktorým môžu prospieť dôsledky rastúcej očakávanej dĺžky života v starnúcich populáciách a tvorba bohatstva na rozvíjajúcich sa trhoch.
 • Fond môže investovať najviac 30 % aktív na rozvíjajúcich sa trhoch.
 • Fond investuje najmenej 50 % svojich čistých aktív do cenných papierov, ktoré majú charakteristiky trvalej udržateľnosti. Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky podľa článku 8 nariadenia SFDR.
 • Fond sústreďuje investície v akciách obmedzeného počtu spoločností a výsledné portfólio teda bude menej diverzifikované.


Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0370787193
Typ fondu: dlhopisový
Zameranie fondu:

 • Fond bude investovať najmenej 70 % do podnikových dlhopisov denominovaných v eurách.
 • Fond môže investovať menej ako 30 % do dlhopisov denominovaných v iných menách ako v eurách a/alebo nepodnikových dlhopisov.
 • Fond investuje najmenej 50 % svojich čistých aktív do cenných papierov, ktoré majú charakteristiky trvalej udržateľnosti. Fond podporuje environmentálne a sociálne charakteristiky podľa článku 8 nariadenia SFDR.
 • Fond môže investovať do dlhopisov emitovaných vládami, spoločnosťami a inými subjektami.


Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0987487336
Typ fondu: zmiešaný
Zameranie fondu:

 • Fond investuje v širokom spektre trhov na celom svete a zaisťuje expozíciu dlhopismi s investičným ratingom, vysokými úrokmi a dlhopismi z rozvíjajúcich sa trhov, ako aj akciami spoločností.
 • Fond investuje najmenej 50 % svojich čistých aktív do cenných papierov, ktoré si zachovávajú udržateľné charakteristiky.
 • Za bežných trhových podmienok fond investuje až 100 % aktív do globálnych investičných dlhopisov, 50 % do dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov, 50 % do akcií spoločností na celom svete a 60 % do dlhopisov s vysokým výnosom.
 • Za nepriaznivých trhových podmienok fond drží maximálne 25 % svojich aktív v hotovosti alebo v nástrojoch peňažného trhu (hotovosť a krátkodobé vklady, vkladové certifikáty a zmenky, fondy peňažného trhu).


Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0251130802
Typ fondu: dlhopisový
Zameranie fondu:

 • Fond investuje najmenej 70 % do vysoko úročených dlhopisov s podinvestičným ratingom od emitentov, ktorí majú sídlo alebo hlavnú časť činnosti v západnej, strednej a východnej Európe.
 • Fond investuje najmenej 50 % svojich čistých aktív do cenných papierov, ktoré si zachovávajú udržateľné charakteristiky.
 • Za bežných trhových podmienok bude fond investovať až 100 % aktív do globálnych investičných dlhopisov, 50 % do dlhopisov z rozvíjajúcich sa trhov, 50 % do akcií spoločností na celom svete a 60 % do dlhopisov s vysokým výnosom.
 • Typy dlhopisov, do ktorých bude fond prevažne investuje, budú podliehať vysokému riziku a nebude od nich požadované, aby spĺňali minimálny ratingový štandard.

Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000500
Typ fondu: zmiešaný
Zameranie fondu: Fond je zberným fondom hlavného fondu s názvom YOU INVEST GREEN solid spravovaného spoločnosťou Erste Asset Management GmbH. Fond investuje do investícií, ktoré sú klasifikované ako spoločensky zodpovedné, na základe holistického prístupu správcovskej spoločnosti, ktorá pri výbere investícií integruje environmentálne, sociálne faktory, ako aj faktory správy a riadenia spoločností. Pri riadení hlavného fondu sa na základe optimalizácie a štruktúrovaného investičného procesu stanovuje vhodný mix rôznych typov investícií s cieľom dosiahnuť kapitálový rast pri nízkej volatilite. Fond investuje až do 10 % majetku do akciových fondov a do 100 % do dlhopisových fondov. Max. 15 % investuje do alternatívnych investičných stratégií a tried aktív, ktoré dopĺňajú tradičné triedy aktív. Podiel rizikovej zložky sa priebežne aktívne riadi.
Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000526
Typ fondu: zmiešaný
Zameranie fondu: Fond je zberným fondom hlavného fondu s názvom YOU INVEST GREEN balanced spravovaného spoločnosťou Erste Asset Management GmbH. Fond investuje do investícií, ktoré sú klasifikované ako spoločensky zodpovedné, na základe holistického prístupu správcovskej spoločnosti, ktorá pri výbere investícií integruje environmentálne, sociálne faktory, ako aj faktory správy a riadenia spoločností. Pri riadení hlavného fondu sa na základe optimalizácie a štruktúrovaného investičného procesu stanovuje vhodný mix rôznych typov investícií s cieľom dosiahnuť kapitálový rast pri miernej volatilite. Fond investuje až do 30 % majetku do akciových fondov a až do 100 % do dlhopisových fondov. Max. 20 % investuje do alternatívnych investičných stratégií a tried aktív, ktoré dopĺňajú tradičné triedy aktív. Podiel rizikovej zložky sa priebežne aktívne riadi.
Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000518
Typ fondu: zmiešaný
Zameranie fondu:Fond je zberným fondom hlavného fondu s názvom YOU INVEST GREEN active spravovaného spoločnosťou Erste Asset Management GmbH. Fond investuje do investícií, ktoré sú klasifikované ako spoločensky zodpovedné, na základe holistického prístupu správcovskej spoločnosti, ktorá pri výbere investícií integruje environmentálne, sociálne faktory, ako aj faktory správy a riadenia spoločností. Pri riadení hlavného fondu sa na základe optimalizácie a štruktúrovaného investičného procesu stanovuje vhodný mix rôznych typov investícií s cieľom dosiahnuť kapitálový rast pri vyššej volatilite. Fond investuje až do 50 % majetku do akciových fondov a až do 100 % do dlhopisových fondov. Max. 20 % investuje do alternatívnych investičných stratégií a tried aktív, ktoré dopĺňajú tradičné triedy aktív. Podiel rizikovej zložky sa priebežne aktívne riadi.
Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: SK3110000344
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Cieľom fondu je dosahovať výnos z akciových investícií, ktoré môžu tvoriť 50 % až 100 % majetku vo fonde. Fond je riadený na základe dvoch investičných princípov. Prvý investičný princíp spočíva vo výbere akcií, u ktorých sa predpokladá, že sa v budúcnosti stanú súčasťou megatrendov. Megatrend je definovaný ako významná a dlhodobá zmena, ktorá zásadne ovplyvní globálnu ekonomiku, firmy, spoločnosť alebo správanie spotrebiteľov. Druhý investičný princíp spočíva v riadení celkového podielu akciových investícii v majetku fondu. Menové riziko je aktívne riadené. Fond je aktívne spravovaný.
Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0557854147
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Fond ponúka investorom možnosť zhodnotiť prostriedky v akciách obchodovaných na ázijských trhoch. Portfólio obsahuje viac ako stovku úspešných ázijských firiem. Krajiny s najväčším zastúpením firiem v portfóliu sú Čína, Južná Kórea, Taiwan, India a Hong Kong. Sektorovo sú preferované akcie finančných inštitúcií a firiem z oblasti informačných technológií. Podfond podporuje charakteristiky ESG.
Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU1882473264
Typ fondu: dlhopisový
Zameranie fondu: Podfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov vydaných európskymi vládami. Podfond môže investovať až 30% do dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov vydaných spoločnosťami, ktoré boli založené, majú sídlo alebo prevádzkujú hlavnú podnikateľskú činnosť v Európe. Podfond investuje aspoň 51 % aktív do dlhopisov, ktoré sú denominované v eurách a sú emitované alebo garantované vládou akéhokoľvek členského štátu Eurozóny. Investície mimo eurozóny musia byť zaistené voči euru.
Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU1103159536
Typ fondu: dlhopisový
Zameranie fondu: Podfond sa usiluje o zhodnotenie kapitálu a príjmov v strednodobom až dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia dlhových a s dlhom súvisiacich nástrojov investičného stupňa denominovaných v EUR, a to najmä:

 • dlhové nástroje vydané štátmi alebo štátnymi agentúrami v eurozóne, prípadne nadnárodnými subjektmi, ako je napríklad svetová banka
 • podnikové dlhové nástroje investičného stupňa
 • cenné papiere kryté hypotekárnymi úvermi (až do 20 % čistých aktív)

Podfond udržiava aktívnu a flexibilnú alokáciu do rôznych segmentov trhu s pevnými príjmami, investuje do širokého spektra emitentov. Podfond nebude investovať do akcií a s akciami spojených nástrojov ani konvertibilných cenných papierov.

Aktuálne informácie nájdete tu:

Chcem vedieť viac

ISIN: LU0323239441
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Za normálnych trhových podmienok, fond investuje 70 % aktív do akcií spoločností, ktoré sídlia alebo vykonávajú väčšinu podnikateľských činností v rozvinutom alebo rozvojovom trhu. Príjem týchto spoločností je zameraný na zmiernenie vplyvu klimatických zmien (napr. obnoviteľná energia, energetická efektívnosť). Po identifikovaní vhodných podnikov, je vytvorené portfólio s nižšou emisnou intenzitou a vyšším ESG skóre oproti benchmarku MSCI AC World Net Index. Fond nebude investovať do akcií podnikov, ktoré nedodržiavajú iniciatívu princípov Global Compact OSN.

ISIN: LU0164872284
Typ fondu: akciový
Zameranie fondu: Za normálnych trhových podmienok, fond investuje 90 % svojich aktív do akcií spoločností všetkých veľkostí, ktoré sídlia alebo vykonávajú väčšinu podnikateľských činností v rozvinutom alebo rozvojovom trhu. Príjem týchto spoločností je zameraný na zmiernenie vplyvu klimatických zmien (napr. obnoviteľná energia, energetická efektívnosť). Fond presadzuje charakteristiky ESG v zmysle článku 8 nariadenia SFDR Fond nebude investovať do akcií podnikov, ktoré nedodržiavajú iniciatívu princípov Global Compact OSN. Fond môže investovať až 40% svojich aktív do čínskych akcií, až 15 % do konvertibilných cenných papierov, až 10% do realitných investičných spoločností a až 10% do iných fondov.

ISIN: FR0000438087
Typ fondu: zmiešaný
Zameranie fondu: HSBC CLIC EURO 85 je otvorený podielový fond registrovaný vo Francúzsku. Cieľom tohto fondu je participácia na raste akciového trhu eurozóny, a zároveň sa snaží obmedzovať znehodnocovanie aktív v prípade nepriaznivého vývoja na akciovom trhu investovaním do dlhopisov a iných dlhových aktív.

Sledujte nás na sociálnych sieťach