Investičná stratégia

Proces strategického investovania aktív kryjúcich technické rezervy poisťovne je odvodený od záväzkov spoločnosti a zohľadňuje špecifiká súvisiace s ich cieľmi a obmedzeniami. Strategické umiestnenie aktív je zamerané na to, aby mala poisťovňa dostatočnú výšku a adekvátnu štruktúru aktív na dosiahnutie stanovených cieľov a na plnenie si svojich záväzkov, vrátane dlhodobých záväzkov. Za týmto účelom sa vykonávajú podrobné analýzy vzťahov medzi aktívami a záväzkami, vzhľadom na rôzne trhové scenáre. Expozícia voči trhovým rizikám je rôzna a zohľadňuje odlišné špecifiká pre hlavné poistné druhy spoločnosti – životné a neživotné poistenie.

Poisťovňa riadi svoje finančné aktíva na základe zásady obozretnej osoby a investuje len do aktív a nástrojov, ktorých riziká môže riadne identifikovať, merať, monitorovať, riadiť a kontrolovať. Zároveň sa usiluje o maximalizáciu výnosu finančných investícií pri súčasnej minimalizácii negatívnych vplyvov. Hlavným cieľom je zabezpečiť udržateľnú pozíciu na plnenie záväzkov plynúcich z poistných zmlúv, ako aj garantovať všetky práva poistníka, ktoré boli dohodnuté v poistnej zmluve.

Všetky známe a relevantné riziká sú pravidelne vyhodnocované a obmedzované konkrétnymi limitmi. Poisťovňa môže investovať iba do finančných nástrojov, ktoré boli schválené.

Hlavným dokumentom riadiacim investičnú stratégiu poisťovne (okrem prostriedkov investovaných v mene poistených v rámci investičného životného poistenia) je Investičná a riziková stratégia, ktorá je aktualizovaná na ročnej báze. Tento dokument je založený na princípoch správy investícií a riadenia rizík používaných v rámci celej VIG skupiny.

Poisťovňa investuje do nasledujúcich hlavných tried aktív:

  • Dlhopisy (vrátane termínovaných vkladov so splatnosťou nad 12 mesiacov)
  • Úvery
  • Hotovosť (vrátane termínovaných vkladov so splatnosťou do 12 mesiacov)
  • Akcie
  • Nehnuteľnosti
  • Majetkové účasti
  • Alternatívne investície

Miera investovania do jednotlivých tried aktív je definovaná v strategickej alokácii aktív (SAA). Plánovaná celková návratnosť vyplýva zo strategickej alokácie aktív a odhadu návratnosti jednotlivých tried aktív. SAA je doplnená o minimálne a maximálne limity pre každú triedu aktív výsledkom čoho je rozumný, ale obmedzený priestor na prispôsobenie taktickej alokácie aktív podľa krátkodobých a strednodobých trhových očakávaní.

Strategická štruktúra aktív
Trieda aktív minimum maximum
Dlhopisy 70% 90%
Úvery 0% 7%
Hotovosť 0% 8%
Akcie 0% 6%
Nehnuteľnosti 2% 10%
Majetkové účasti 0% 3%
Alternatívne investície 0% 3%

Podstatná časť portfólia je tvorená dlhopismi a úvermi, ktoré generujú stabilný príjem a prispievajú k nižšej volatilite portfólia. Pri alokácii prostriedkov v rámci investícií do dlhopisov a úverov sa poisťovňa riadi limitmi podľa kategórií ich kreditnej kvality, ratingového hodnotenia, maximálnej splatnosti, limitmi pre jednotlivé odvetvia a v neposlednom rade má poisťovňa taktiež zadefinovaný okruh krajín, do ktorých môže investovať.

Likvidita je dôležitým kritériom v rámci investovania a poisťovňa má zadefinované minimálne požiadavky a štandardy pri jej riadení.

Celkovým cieľom poisťovne v oblasti investovania je vytvorenie portfólia, ktoré je dobre diverzifikované, likvidné a s dostatočnou návratnosťou pri primeranom riziku. Jednotlivé limity sú pravidelne sledované a ich dodržiavanie zohľadnené pri každej novej investícii.

Poisťovňa pri uskutočňovaní finančných transakcií spolupracuje len so spoločnosťami, ktoré sú na zozname schválených protistrán.

Významnou súčasťou investičnej stratégie je aj stratégia v oblasti udržateľných investícií (ESG). Poisťovňa posudzuje každú investíciu z hľadiska jej možných vplyvov na životné prostredie, spoločenskú zodpovednosť a podnikovú kultúru. Sú zadefinované skupiny investícií, do ktorých poisťovňa nesmie investovať. Existuje aj zoznam spoločností, ktorých priame financovanie nie je povolené. Tento zoznam je pravidelne aktualizovaný.

Deriváty môžu byť používané len na účely zaistenia (hedging) alebo na účely efektívneho riadenia portfólia. Účel a stratégia musia byť vhodne dokumentované pred každou transakciou. Transakcie s derivátmi s cieľom zvýšiť návratnosť (špekulatívne účely) sú zakázané.

Sledujte nás na sociálnych sieťach