Whistleblowing l Konflikt záujmov l Etický kódex

Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (ďalej len „KOMUNÁLNA“) si uvedomuje svoju zodpovednosť v oblasti boja proti zlyhaniam svojich zamestnancov alebo zmluvných partnerov pri vykonávaní svojej činnosti a s tým spojenej ochrane pred protispoločenskou činnosťou. Snahou spoločnosti KOMUNÁLNA je predchádzať akejkoľvek protispoločenskej činnosti alebo konfliktu záujmov a vykonávať svoju činnosť nielen na vysokej odbornej, ale aj etickej úrovni. Práve z uvedených dôvodov spoločnosť KOMUNÁLNA zaviazala seba, svojich zamestnancov, ako aj zmluvných partnerov k dodržiavaniu Smernice o opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti, Smernice o zamedzení konfliktu záujmov a Etického kódexu . V prípade, ak máte podozrenie, že zamestnanci alebo zmluvní partneri spoločnosti KOMUNÁLNA nekonali v súlade s uvedenými zásadami, kontaktujte nás na emailovej adrese protispolocenskepodnety@koop.sk.*


* V prípade, že využijete svoje právo podať podnet, spoločnosť KOMUNÁLNA vás informuje, že spracúva vaše osobné údaje na účel prešetrenia doručených podnetov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pred odoslaním podnetu sa, prosím, oboznámte s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o vašich právach, ktoré nájdete na https://www.kpas.sk/stranka/ochrana-osobnych-udajov.

Sledujte nás na sociálnych sieťach