Ochrana osobných údajov

Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov.

Od 25. mája 2018 osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V jednotlivých dokumentoch sú informácie, prečo spracúvame vaše osobné údaje, akým spôsobom ich spracúvame, aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Žiadosť dotknutej osoby

Vysvetlenie práv dotknutej osoby

Akým spôsobom môžete podať Žiadosť dotknutej osoby?

  • písomne na ktorejkoľvek pobočke - Váš podpis overí pracovník na pobočke
  • písomne zaslaním na adresu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, s notársky overeným podpisom 
  • Elektronickou poštou, v prípade podpísania Zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)  

Máte záujem položiť otázku ohľadom Vašich osobných údajov a súvisiacimi právami? Vyplňte, prosím, nasledovný Formulár

Súvisiace dokumenty k nahliadnutiu:

Informácie o spracúvaní osobných údajov - bývalí zamestnanci

Informácie o spracúvaní osobných údajov - finanční agenti

Informácie o spracúvaní osobných údajov - klienti

Informácie o spracúvaní osobných údajov - klienti bankové produkty

Informácie o spracúvaní osobných údajov - osoby v priestoroch spoločnosti s výnimkou zamestnancov

Informácie o spracúvaní osobných údajov - osoby zachytené externým kamerovým systémom

Informácie o spracúvaní osobných údajov - osoby zúčastňujúce sa podujatí

Informácie o spracúvaní osobných údajov - oznamovatelia protispoločenskej činnosti

Informácie o spracúvaní osobných údajov - poškodení a oprávnené osoby

Informácie o spracúvaní osobných údajov - uchádzači o zamestnanie

Informácie o spracúvaní osobných údajov - zmluvné strany

Informácie o spracúvaní osobných údajov - sťažnosti a podnety

Naša spoločnosť chráni Vaše osobné údaje aj v prípade, ak je nevyhnutné, aby ich prenášala do tretích krajín. V takom prípade naša spoločnosť zaväzuje svojich zmluvných partnerov, aby pri spracúvaní osobných údajov dodržiavali najvyššie štandardy ich ochrany. Na tento účel naša spoločnosť používa Európskou komisiou schválené tzv. štandardné zmluvné doložky: