Ochrana osobných údajov

Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov.

Od 25. mája 2018 osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V jednotlivých dokumentoch sú informácie, prečo spracúvame vaše osobné údaje, akým spôsobom ich spracúvame, aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov.

Akým spôsobom môžete podať Žiadosť dotknutej osoby?

  • písomne na ktorejkoľvek pobočke - Váš podpis overí pracovník na pobočke
  • písomne zaslaním na adresu KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, s notársky overeným podpisom 
  • elektronickou poštou, v prípade podpísania Zaručeným elektronickým podpisom (ZEP)  

Máte záujem položiť otázku ohľadom Vašich osobných údajov a súvisiacimi právami? Vyplňte, prosím, nasledovný Formulár

Súvisiace dokumenty k nahliadnutiu:

Informácie o spracúvaní osobných údajov - bývalí zamestnanci pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - finanční agenti pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - klienti pdf

Information on processing of personal data pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - klienti bankové produkty pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - osoby v priestoroch spoločnosti s výnimkou zamestnancov pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - osoby zúčastňujúce sa podujatí pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - oznamovanie protispoločenskej činnosti pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - poškodení a oprávnené osoby pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - uchádzači o zamestnanie pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - zmluvné strany pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - sťažnosti a podnety pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - zamestnanci pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - návštevy pdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - výkon aktívneho zaisteniapdf

Informácie o spracúvaní osobných údajov - marketingové aktivity prevádzkovateľapdf

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účelypdf

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účelypdf

Podmienky používania webovej aplikácie klientsky portál e-KOMfort a mobilnej aplikácie KOMUNÁLNA poisťovňa od 15.04.2023pdf

Podmienky používania aplikácie klientsky portál e-KOMfort od 01.01.2023pdf

Podmienky používania aplikácie klientsky portál e-KOMfort od 01.10.2018pdf

Súhlas s elektronickou komunikácioupdf

Odvolanie súhlasu s elektronickou komunikácioupdf

Naša spoločnosť chráni Vaše osobné údaje aj v prípade, ak je nevyhnutné, aby ich prenášala do tretích krajín. V takom prípade naša spoločnosť zaväzuje svojich zmluvných partnerov, aby pri spracúvaní osobných údajov dodržiavali najvyššie štandardy ich ochrany. Na tento účel naša spoločnosť používa Európskou komisiou schválené tzv. štandardné zmluvné doložky:

Sledujte nás na sociálnych sieťach