Používanie cookies a nástrojov tretích strán

Tieto informácie o spracúvaní osobných údajov sú adresované návštevníkom webovej stránky www.kpas.sk spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Našej spoločnosti záleží na riadnom spracúvaní osobných údajov našich klientov. Od 25. mája 2018 osobné údaje našich klientov spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov. Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť Vám v prehľadnej forme odpoveď na to, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, akým spôsobom ich spracúvame, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním a poskytnúť Vám ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom: Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO 31 595 545, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3345/B. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „My“). Teda Spoločnosť určuje účel a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov.

Kontaktné údaje Spoločnosti:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava.

Spoločnosť určila zodpovednú osobu, ktorá dohliada v Spoločnosti na ochranu osobných údajov. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@kpas.sk alebo písomne na adrese sídla Spoločnosti.

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, vo Vašom počítači sa vytvorí malý textový cookie súbor. Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v prehliadači vášho počítača alebo mobilného zariadenia (vrátane tabletu) pri jej prehliadaní. Ak tú istú stránku navštívite nabudúce, vďaka nemu sa pripojíte rýchlejšie. Okrem toho Vás stránka "spozná" a ponúkne Vám informácie, ktoré preferujete, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy alebo Vám umožní vstup, resp. ponúkne doplnenie údajov vyplnených pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako predpokladáme by ste mohli využiť.

Súbory cookies používame na analýzu návštevnosti webstránok prostredníctvom služieb Google Analytics, a Google.com- reCAPTCHA. Ide o analytické nástroje, ktoré pomáhajú vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookie je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov. V prípade, že nastavíte blokovanie zápisu cookies do Vášho prehliadača, je možné, že niektoré časti našich webstránok nebudú fungovať bez určitých problémov alebo spomalení.

Aké cookies vyhodnocujeme

Potrebné súbory cookies: Potrebné súbory cookies pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies. V súlade s § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na uloženie týchto cookies nevyžaduje Váš súhlas, pretože účelom týchto cookies je iba prenos alebo uľahčenie prenosu správy prostredníctvom siete, alebo sú bezpodmienečne potrebné pre poskytovateľa služieb informačnej spoločnosti na poskytovanie služby informačnej spoločnosti, ktorú výslovne požaduje užívateľ. Prehľad používaných cookies nájdete v tabuľke na konci tejto informácie.

Štatistické súbory cookies: Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.

Cookies tretích strán: Vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics alebo Google.com- reCAPTCHA. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože ich považujeme za užitočné a plne bezpečné.

Ako skontrolovať nastavenie cookies

Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia. Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Ak cookies nedôverujete, môžete ich pravidelne z vášho disku vymazávať.

Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie:

Právny základ spracúvania

Ak pri zaznamenávaní dokážeme identifikovať osobu návštevníka web prostredia, bude sa jednať o spracúvanie osobných údajov. Pre takéto spracúvanie musíme disponovať právnym základom. Jedným právnym základom môže byť súhlas Vás ako dotknutej osoby pri zbieraní štatistických súborov cookies a druhým pri zbieraní potrebných súborov cookies je plnenie zmluvy / dohody medzi spoločnosťou, ktorá dotknutým osobám poskytuje možnosť získať informácie o spoločnosti prostredníctvom webstránky (ponuka) a dotknutou osobou, ktorá uvedenú ponuku akceptuje návštevou webstránky.

Profilovanie a automatizované rozhodovanie

Na webových stránkach Spoločnosti nevykonávame profilovanie ani automatizované rozhodovanie.

Štatistické nástroje a nástroje tretích strán

Naše stránky využívajú štatistické nástroje za účelom hodnotenia správania zákazníkov, sledovania a zaznamenávania chýb v mobilnej aplikácii a zber potenciálnych zákazníkov. Naše stránky používajú štatistické nástroje tretích strán, a síce:

  • Google Analytics je analytickým nástrojom pre sledovanie správania používateľov na Webe a v aplikáciách. Zákazník je v Google Analytics vyhodnocovaný iba na základe Cookies. KOMUNÁLNA neposiela žiadne osobné údaje používateľov. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.google.com

Naše stránky ďalej používajú nástroj reCAPTCHA od poskytovateľa google.com, ktorý slúži na ochranu proti spamu robotov. Definícia ochrany dát a bezpečnosti sa nachádza na www.google.com ako aj pod odkazom nachádzajúcim sa vo webovom okne reCAPTCHA.

Kde sa Vaše osobné údaje spracúvajú

Vaše osobné údaje sú spracúvané predovšetkým na Slovensku a v rámci krajín Európskej únie.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Údaje z prehliadania uchované podľa nastavenia cookies nie sú uchovávané v našich systémoch. Informácie, ktoré spájame s údajmi z cookies uchovávame podľa Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vašou osobou. Skombinované údaje z cookies a našich systémov budeme uchovávať po dobu nevyhnutnú na účel, pre ktorý boli zbierané, najdlhšie však 13 mesiacov.

Odvolanie súhlasu

V prípade, ak spracúvame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, je možné tento súhlas kedykoľvek odvolať alebo namietať podaním podnetu na našich miestach prvého kontaktu alebo zaslaním podnetu na kontaktný bod uvedené v časti Kontaktné údaje.

Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

  • Prístup k osobným údajom: Podľa čl. 15 Nariadenia máte právo: a) získať potvrdenie, či Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, b) v prípade, že Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, dostať informácie o spracúvaní osobných údajov uvedené v čl. 15 ods. 1 Nariadenia, a c) na vyžiadanie dostať kópiu osobných údajov, ktoré Spoločnosť spracúva. V prípade nedôvodných alebo neprimeraných žiadostí, najmä z dôvodu, že sa opakujú, môže Spoločnosť za poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, účtovať primeraný poplatok.
  • Oprava osobných údajov: Podľa čl. 16 Nariadenia máte právo na opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o vás Spoločnosť spracúva. Opravu/doplnenie Spoločnosť realizuje bez zbytočného odkladu, vždy však s prihliadnutím na dané technické možnosti.
  • Vymazanie osobných údajov: Máte právo na vymazanie vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu v prípadoch uvedených v čl. 17 Nariadenia, najmä pokiaľ: a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, alebo inak spracúvali, b) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov, c) namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely oprávnených záujmov Spoločnosti a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na 15 spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, alebo d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne.
  • Obmedzenie spracúvania osobných údajov: Podľa čl. 18 Nariadenia máte právo na to, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie osobných údajov, pokiaľ budete namietať správnosť osobných údajov, zákonnosť alebo dôvodnosť ich spracúvania alebo pokiaľ budete namietať proti ich spracúvaniu.
  • Prenosnosť osobných údajov: Pokiaľ ste nám v súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu poskytli osobné údaje a ich spracúvanie sa vykonáva automatizovane, máte právo od nás získať tieto osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak to bude technicky možné, vaše osobné údaje môžeme odovzdať aj priamo prevádzkovateľovi, ktorého určíte.
  • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov: Podľa čl. 21 Nariadenia máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu Spoločnosti. V prípade, že Spoločnosť nepreukáže, že existujú nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, Spoločnosť spracúvanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.
  • Namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu: Keď Spoločnosť spracúva vaše osobné údaje na účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu Spoločnosti, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmto marketingom. Ak budete namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, Spoločnosť nebude vaše osobné údaje na tento účel ďalej spracúvať.
  • Obrátiť sa na dozorný orgán: Pokiaľ sa domnievate, že v rámci našej činnosti prichádza k neoprávnenému spracúvaniu osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je pre územie Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
  • Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov: Udelenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je dobrovoľné, a teda je iba na vás, či svoj súhlas v navrhovanom rozsahu poskytnete alebo nie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Vyššie uvedené práva sa uplatnia v rozsahu a za podmienok stanovených v Nariadení.

Ako môžete získať ďalšie informácie a uplatniť svoje práva

Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov alebo chcete získať viac informácií, môžete sa na nás obrátiť písomne na našu adresu: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava. Na zodpovednú osobu sa môžete obrátiť aj prostredníctvom e-mailovej adresy dpo@kpas.sk. Podrobnosti ohľadne postupu, akým môžete uplatniť svoje práva, sú zverejnené na webovej stránke Spoločnosti www.kpas.sk.

Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa obrátiť na Dozorný orgán. Ďalšie informácie o Dozornom orgáne Slovenskej republiky a postupe podávania žiadostí nájdete www.dataprotection.gov.sk.

Toto Vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať a ak sa tak stane, budeme Vás o tom na tomto mieste informovať. Táto verzia vyhlásenia o ochrane Údajov sa uplatňuje od 01.02.2022

 

Prehľad cookies používaných na webových stránkach

Potrebné cookies:

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
ASP.NET_SessionId www.kpas.sk www.kpas.sk Session cookie automaticky generované frameworkom na anonymnú identifikáciu používateľa. Iba počas prehliadania webu
__RequestVerificationToken www.kpas.sk www.kpas.sk Anti-forgery cookie nastavená frameworkom slúžiaca na ochranu proti tzv. Cross-Site Request Forgery útoku. Iba počas prehliadania webu
modal-seen www.kpas.sk www.kpas.sk Aplikačná cookie na odpamätanie informácie o zobrazení modálneho okna na titulnej stránke. 1 deň
cconsent www.kpas.sk www.kpas.sk Cookie knižnice "Cookie consent" na správu povolených cookies. 13 mesiacov
_GRECAPTCHA .google.com google.com Cookie generovaná a používaná službou Google reCAPTCHA, ktorá slúži na ochranu proti spamu robotov. ~180 dní

 

Štatistické cookies

Názov cookie Doména  Zdroj Použitie Trvanie
_ga, _ga_* .kpas.sk Google Analytics Cookie slúžiaca na rozlišovanie používateľov.

13 mesiacov

_gat .kpas.sk Google Analytics Reguluje množstvo dotazov odielaných do Google analytics.

1 minúta

_gid .kpas.sk Google analytics Cookie slúžiaca na rozlišovanie používateľov. 1 deň
_rollupGa .kpas.sk Google Analytics Obsahuje anonymné štatistiky používateľa s použitím ńáhodne generovaného ID. 13 mesiacov
_rollupGa_gid .kpas.sk Google Analytics Ukladá informácie o tom, ako návštevníci používajú stránku. 1 deň

 

Úprava nastavenia cookies alebo ich vypnutie

Nastavenie cookies môžete vykonať prostredníctvom svojho internetového prehliadača alebo v prípade stránok kpas.sk aj v časti Moje nastavenia cookies. Konkrétny spôsob nastavenia a spôsob práce s cookies záleží od konkrétneho internetového prehliadača, z ktorého na stránky pristupujete.

Pri spracovávaní dát pracujeme na základe Informácií o spracúvaní osobných údajov.

Moje nastavenia cookies

Sledujte nás na sociálnych sieťach