Vienna Insurance Group

Koncern Vienna Insurance Group (VIG) je dobre situovaný vo všetkých poistných odvetviach, čo mu umožňuje ponúkať rozsiahle portfólio produktov a služieb so silnou orientáciou na klienta. Tento prísľub VIG napĺňa prostredníctvom 50 koncernových spoločností a približne 23 000 zamestnancov v 25 krajinách. V roku 2016 koncern vygeneroval poistné v objeme približne 9 miliárd eur. VIG tak opätovne posilnila svoju pozíciu lídra na trhu v Rakúsku a krajinách strednej a východnej Európy, v ktorých pôsobí už viac ako 25 rokov.

Úspešný príbeh o expanzii do strednej a východnej Európy

Korene VIG v Rakúsku siahajú viac ako 190 rokov do minulosti. V roku 1824 padol štartovací výstrel pre bezprecedentný vývoj lokálnej poisťovne na poisťovací koncert s medzinárodným pôsobením. Vizionári z Wiener Städtische v roku 1990 rozpoznali množstvo príležitostí, ktoré ponúkal región strednej a východnej Európy a odhodlali sa vstúpiť na trh vtedajšieho Československa. Nasledujúce roky sa niesli v znamení ďalšieho rozširovania. Od Estónska po Albánsko, od Nemecka po Gruzínsko, postupne sa podarilo pokryť celý región. Vstup na trh Moldavskej republiky v roku 2014 znamenal, že bolo zaplnené aj posledné biele miesto na mape strednej a východnej Európy.

Spojiť sily a stať sa jednotkou

VIG sa v uplynulých rokoch prepracovala na špicu poistného trhu v mnohých krajinách. Pomocou jasnej stratégie rastu a dlhodobej perspektívy položila stabilnú bázu, ktorá sa pretavila do dvojciferných trhových podielov na mnohých trhoch. Čísla z regiónu svedčia o tom, že rozhodnutie expandovať do krajín strednej a východnej Európy bolo správne: asi polovica celkového poistného VIG v objeme približne 9 miliárd eur bola v roku 2016 vygenerovaná v krajinách strednej a východnej Európy. Koncern aj naďalej verí, že potenciál regiónu postavený na dlhodobom ekonomickom raste so sebou prinesie rastúci dopyt po poistných produktoch. Význam regiónu potvrdilo aj ďalšie rozhodnutie v roku 2008, keď sa koncern rozhodol umiestniť sídlo koncernovej zaisťovacej spoločnosti VIG Re do Českej republiky.

Spoločné zameranie na hlavný predmet činnosti

Uvedené rozhodnutia podčiarkujú správnosť cesty, ktorú VIG zvolila a upriamujú jej koncentráciu na poisťovaciu činnosť ako jednoznačne hlavný predmet činnosti. V popredí sa nachádza progresívna poisťovacia stratégia so zvýšenou pozornosťou venovanou rizikám. Spoľahlivosť, dôveryhodnosť a stabilita sú atribúty, ktoré definujú vzťahy s našimi obchodnými partnermi, zamestnancami a akcionármi. Tento základný postoj sa odzrkadľuje v stratégii nepretržitého a udržateľného rastu ako aj vo vynikajúcom ratingu. Medzinárodná ratingová agentúra Standard & Poor’s opätovne tento trend potvrdila a udelila VIG rating „A+“ so stabilným výhľadom. VIG sa tak aj naďalej môže preukázať najlepším ratingom spomedzi všetkých spoločností s hlavným indexom Viedenskej burzy cenných papierov ATX.

Bok po boku s našimi klientmi

Lojalita a blízkosť ku klientovi sú rozhodujúcimi faktormi úspechu VIG. Naši zamestnanci v regiónoch najlepšie poznajú potreby svojich klientov, a preto vkladá VIG svoju dôveru práve do nich a do podnikania na lokálnej úrovni. Za účelom budovania stability zastáva koncern stratégiu viacerých značiek, v rámci ktorej zostávajú jednotlivé etablované značky zachované a stretávajú sa pod spoločnou strechou Vienna Insurance Group. Tento prístup umožňuje využívať rozličné distribučné kanály. Strategickú orientáciu spoločnosti uzatvára konzervatívna investičná politika a zaistný program.

Erste Group a VIG: spoločne silnejší

Poisťovací koncern Erste Group je stabilne ukotvený na rakúskom poistnom trhu a je považovaný za jedného z top hráčov v regióne strednej a východnej Európy. Strategické partnerstvo medzi Erste Group a VIG sa začalo v roku 2008 a počas uplynulých ôsmich rokov sa veľmi dobre vyvíjalo a úspešne posilňovalo. Koncernové spoločnosti VIG ponukujú produkty Erste Group a Erste Group na oplátku na svojich pobočkách predáva poistné produkty VIG.

Stabilná dividendová politika koncernu

VIG je na Viedenskej burze kótovaná už od roku 1994. Dnes patrí k popredným spoločnostiam v segmente “prime market“ a prezentuje sa atraktívnou dividendovou politikou, ktorá akcionárom zabezpečuje mieru vyplácania dividend na úrovni minimálne 30 % zisku spoločnosti (po zdanení a bez menšinových podielov). K zdôrazneniu významu hospodárskeho priestoru strednej a východnej Európy došlo opätovne vo februári 2008, keď bola spoločnosť po druhýkrát kótovaná na Pražskej burze. Aj tu sa akcie VIG dokázali etablovať ako jedny z najžiadanejších. Štruktúra akcionárov zostáva stabilná od zvýšenia základného imania v roku 2005. Asi 70 % akcií je v držbe hlavného akcionára - Wiener Städtische Versicherungsverein. Zvyšných 30 % si delia ostatní akcionári.

Spoločne hľadáme najlepších

Všetky koncernové spoločnosti VIG sa usilujú získať pre seba tie najmúdrejšie hlavy a najväčšie talenty. Z tohto dôvodu patria rozpoznávanie a rozvíjanie schopností jednotlivcov medzi hlavné priority v agende personálneho manažmentu spoločnosti. Podpore rozmanitosti sa prikladá rovnako veľký význam ako tvorbe základných podmienok pre ďalšie vzdelávanie zamestnancov. VIG si uvedomuje, že jej úspech je priamo založený na motivácii jej približne 23 000 zamestnancov.

Ciele a stratégia Vienna Insurance Group

Jasné smerovanie

VIG sleduje už mnohé roky jasnú stratégiu, ktorú úspešne zrealizovala aj v obchodnom roku 2006. Základnou kompetenciou VIG je poisťovanie, ktoré sa kontinuálne a neustále rozvíja. VIG by chcela pritom pokračovať osvedčenou cestou rastu.

Jasné ambície

Manažment a pracovníci sú motivovaní k tomu, aby sa stali lídrami. VIG sa snaží o to, aby dosiahla na všetkých trhoch, na ktorých je aktívna, pozíciu medzi lídrami trhu. Všetko konanie smeruje k tomu, aby zaujala vedúce postavenie pri ponuke služieb zákazníkovi. Od tohto základu sa odvíjajú nasledovné základné stratégie VIG:

  • Budovanie vedúcej pozície v Rakúsku: VIG sa snaží zostať v Rakúsku tak v oblasti životného ako aj škodového/úrazového poistenia číslom 1 na trhu a túto pozíciu naďalej posilňovať.
  • Cielená expanzia v Strednej a Východnej Európe: VIG sleduje stratégiu selektívneho vstupu na trh, spojeného s následným kontinuálnym budovaním pozície na trhu. Na svojich ťažiskových trhoch – to sú trhy s vysokou hospodárskou a politickou stabilitou – sa VIG snaží o dosiahnutie pozície minimálne medzi prvými piatimi najväčšími poisťovateľmi príslušnej krajiny. V svojej snahe vytvoriť pridanú hodnotu, ponecháva VIG dosiahnuté zisky v krajinách Strednej a Východnej Európy na ich ďalšie posilnenie a kvôli dynamickému budovaniu spoločností koncernu.

Jasné princípy manažmentu

Základné stratégie VIG sú sprevádzané nasledovnými princípmi manažmentu, ktoré zaručujú v celom koncerne optimálny prístup ku zákazníkom, vzájomné využívanie synergií a širokú diverzifikáciu rizika.

  • rozmýšľať globálne – konať lokálne: VIG sleduje cieľ, podporovať vzájomnú výmenu know-how medzi všetkými spoločnosťami koncernu. Týmto spôsobom majú byť skúsenosti a nápady pracovníkov z jednotlivých trhov využité v celom koncerne. To platí svojim spôsobom aj pre vedenie koncernu VIG. Každý člen predstavenstva má – dodatočne ku rezortným kompetenciám - tiež zodpovednosť za jednotlivé štáty SVE a je zastúpený v príslušných spoločnostiach koncernu v ich dozornej rade.
  • politika viacerých značiek: V rámci vedome uplatňovanej politiky viacerých značiek zo strany VIG si novo získané podniky v zásade ponechávajú svoju ochrannú známku. Tieto známky sú na miestnych trhoch výborne zavedené a sú zakotvené v podvedomí zákazníkov. Politika viacerých značiek je skompletizovaná a podporovaná zastrešujúcou značkou koncernu VIG. Tak nesie každá spoločnosť koncernu vlastnú značky ako krstné meno a zastrešujúcu značku ako priezvisko a prejavuje týmto spôsobom navonok svoj zdvojený potenciál.
  • odbyt prostredníctvom viacerých odbytových kanálov: VIG sa snaží udržať na všetkých trhoch, využitím širokého výberu odbytových kanálov, čo najlepší prístup ku zákazníkom a tým plne využiť obchodný potenciál. Za základ optimálnej odbytovej štruktúry sa považuje zriadenie priebojnej vonkajšej služby.
  • diverzifikácia: Cieľom VIG je udržať riziká prostredníctvom širokej diverzifikácie vo všetkých oblastiach na nízkej úrovni. Má to byť zabezpečené geografickou diverzifikáciou a širokou variabilitou rozličných odbytových kanálov.

KOMUNÁLNA poisťovňa sa zaradila pod krídla Vienna Insurance Group v roku 2001. Strategické partnerstvo podporilo schopnosť kombinovať lokálne zručnosti, vedomosti a globálne skúsenosti, čo KOMUNÁLNEJ poisťovni umožňuje poskytovať vysoko kvalitné služby a starostlivosť.

Ďalšie informácie o VIG sú dostupné na webovej stránke www.vig.com a vo Výročnej správe skupiny VIG.

Mapa skupiny Vienna Insurance Group