Úrazové poistenie

Zdravie je to, na čom záleží. Uvedomujeme si to najmä vtedy, keď je v ohrození. Navyše – úraz môže so sebou priniesť nečakanú finančnú záťaž a tá môže ovplyvniť chod vašej domácnosti. Hoci vás pred úrazom nevieme ochrániť, vďaka poisteniu vieme zmierniť finančné dopady vašej dlhodobej práceneschopnosti alebo pobytu v nemocnici.

Aj preto vám ponúkame úrazové poistenie.

Urazove poistenie, ktore zmierni financne nasledky urazu

Úrazové poistenie je vhodné pre každého vo veku od 3 mesiacov do 75 rokov. Odporúčame ho predovšetkým mladým ľuďom a ich deťom, ktorí sú aktívni a radi športujú. Výhodou úrazového poistenia je, že si ho nastavíte podľa seba – pretože poistné riziká si vyberiete vy.

Úrazové poistenie poskytuje tieto výhody

  • Nie je takmer vôbec vekovo obmedzené (minimálny vek poisteného sú tri mesiace a maximálny 75 rokov).
  • Môžete kedykoľvek meniť rozsah poistného krytia.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Vstupný vek do úrazového poistenia je od 3. mesiaca až do 74. roku života. Odporúčame ho predovšetkým mladým ľuďom a ich deťom. Je šité na mieru – poistné riziká si vyberáte sami podľa vlastných potrieb.

Čo mám poistené v rámci úrazového poistenia?
Úrazové poistenie si môžete v KOMUNÁLNEJ poisťovni vyskladať podľa svojich predstáv. Ponúkame vám nasledovné druhy poistenia: čas nevyhnutného liečenia, trvalé následky úrazu, trvalé následky úrazu s progresívnym plnením, hospitalizácia následkom úrazu, mesačná výplata a smrť následkom úrazu.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Poistiť môžete už trojmesačné bábätko a uzatvoriť si ho môžete až do 74. roku života.

Ako sa mám poistiť?
Poistiť sa môžete jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Úrazové poistenie zaniká uplynutím poistnej doby, v prípade úmrtia poisteného, predčasným zrušením poistenia alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Toto poistenie je možné v KOMUNÁLNEJ poisťovni uzatvoriť v kombinácii s aspoň jedným z nasledujúcich poistení:

  • Trvalé následky úrazu
  • Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
  • Smrť následkom úrazu
V prípade trvalých následkov úrazu počas dojednanej poistnej doby vám vyplatíme príslušné percento z poistnej sumy. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur.
Ak po úraze dôjde k trvalým následkom, vyplatíme vám príslušné percento z poistnej sumy. Percento je pritom tým vyššie, čím ťažší je úraz a rozsah trvalých následkov, maximálne až 350 %. Minimálna poistná suma je 3 000 eur, maximálna 175 000 eur.

Ak bude vaša hospitalizácia po úraze trvať dlhšie ako jeden deň, vyplatíme vám dennú náhradu od prvého dňa hospitalizácie. Prvý a posledný deň hospitalizácie sa počíta ako jeden deň hospitalizácie. Môžete dostať až 100 eur denne.

Ak v dôsledku úrazu zomriete, vyplatíme dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe, resp. oprávneným osobám. Môže ísť až o 350 000 eur.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Je len na vás, akú periodicitu platby si vyberiete. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo inkasom z účtu poistníka.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ju čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

alebo elektronicky cez online formulár

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený, resp. zákonný zástupca za maloletého poisteného. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
V prípade úrazového poistenia je potrebné poistnú udalosť písomne oznámiť poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach