Poistenie pre dopravcov

Každý, hlavne ten kto podniká v oblasti prepravy, sa obáva zničenia alebo poškodenia tovaru, ktorý mu bol na prepravu zverený. Úplne sa nedá vylúčiť ani riziko jeho ukradnutia. Je preto uvážlivé poistiť sa proti rizikám, ktoré sú s prepravou tovaru a vecí spojené. Vhodným poistením je možné znížiť negatívny dopad týchto rizík a vy môžete pokojne podnikať ďalej.

Lebo aj vaše podnikanie je to, na čom záleží.

Poistenie podnikatelov

Poistenie prepravy chráni prepravovaný tovar proti poškodeniu, zničeniu živelnou udalosťou alebo haváriou, ako aj lúpežou či krádežou. Podľa dĺžky trvania prepravy si môžete vybrať poistenie jednorazovej alebo dlhodobej prepravy, ktorá sa pravidelne opakuje.

Poistenie prepravy poskytuje tieto výhody

 • Poistíme vás s platnosťou na Slovensku, ale aj v zahraničí.
 • Poistíme rôzne druhy tovaru: bežný, nebezpečný, horľavý, ako aj tovar podliehajúci lomu a rozbitiu (jemná mechanika, elektronika, úžitkové sklo, porcelán a pod.).
 • Poskytneme vám ochranu pred širokým spektrom rizík, ktoré sa prepravy tovaru týkajú.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie prepravy môže uzatvoriť každá fyzická alebo právnická osoba (podnikateľ, organizácia a pod.) nezaoberajúca sa len dovozom a vývozom tovaru a vecí.

Čo je poistené v rámci prepravy?
Pri uzatvorení poistenia sa zohľadňuje typ prepravovaného tovaru. Ide o:

 • bežné veci a tovar;
 • tovar podliehajúci lomu, rozbitiu, jemná mechanika a elektronika (napríklad úžitkové sklo, porcelán, potraviny v sklených obaloch, stroje a zariadenia a iné);
 • nebezpečný tovar (napríklad horľavý, zdraviu škodlivý a iné).

Poistenie je možné dojednať pre územie Slovenskej republiky, pričom v prípade záujmu si ho môžete rozšíriť aj na územie štátov celého sveta. V oboch prípadoch máte možnosť si vybrať typ prepravy podľa dĺžky jej trvania – jednorazovú alebo dlhodobú, pravidelne sa opakujúcu prepravu zásielok.

Poistenie sa uzatvára pri klientom zvolenej spoluúčasti. Spoluúčasť je možné zvýšiť alebo znížiť, čo má vplyv na výšku poistného.

Na aké rizika je možné sa poistiť?
V závislosti od zvoleného typu poistenia ponúkame krytie prepravovaného tovaru proti:

 • poškodeniu, zničeniu alebo strate v dôsledku živelnej udalosti (povodňou, krupobitím, požiarom a pod.), resp. havárii motorového vozidla;
 • lúpeži a krádeži.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí dodaním tovaru na miesto určenia pri jednorazovej preprave, uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Pri dojednaní krátkodobého poistenia sa poistné uhrádza naraz za celé obdobie (tzv. jednorazové poistenie) v deň začiatku poistenia. Dlhodobé poistenie je možné platiť v splátkach poistného, a to ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, bezodkladne ju oznámte, prosím, telefonicky na čísle 0850 111 566 alebo elektronicky cez online formulár.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • údaje o firme – obchodné meno, IČO, adresa;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • rozsah vzniknutej škody (čo konkrétne bolo poškodené);
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Ak to nie je nutné, nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou pred vykonaním obhliadky a bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach