Cestovné poistenie do zahraničia

Či sa do zahraničia chystáte na dovolenku, turistiku, služobnú cestu alebo na štúdium, nemali by ste zabudnúť na poistenie. Trvá to pár minút, vybavíte ho aj bez návštevy pobočky a môžete si bez obáva užívať relax, pracovať alebo študovať. Ak by sa stalo čokoľvek – od meškania lietadla, úrazu, straty batožiny až po teroristický útok – sme vám poruke.

Pretože vaša bezpečnosť na cestách je to, na čom záleží.

cestovne poistenie

Cestovné poistenie do zahraničia pokrýva výdavky vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú vo verejnom či súkromnom zdravotnom zariadení. Zahŕňa však aj služby navyše. Môžete si pripoistiť batožinu, trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu, zodpovednosť za škodu, storno zájazdu, predčasný návrat alebo nepojazdné motorové vozidlo. Je len na vás, aké poistenie si vyskladáte a na ako dlho. Ak cestujete do zahraničia raz alebo dvakrát do roka, stačí vám krátkodobé s presným počtom dní. Pri častejšom odchode za hranice sa vám oplatí celoročné cestovné poistenie.

Cestovné poistenie do zahraničia poskytuje tieto výhody

 • Krátkodobé, ale aj celoročné cestovné poistenie pre jednotlivcov, skupiny či rodiny.
 • Zľavy pre deti a študentov do 26 rokov a pre skupinu 20 a viac cestujúcich v rámci cestovného poistenia Eurotravel.
 • Možnosť pripoistenia manuálnej práce, zimných a rizikových športov alebo športových súťaží.
 • Bezplatné asistenčné služby v slovenskom jazyku 24 hodín denne.

Kto môže poistenie uzatvoriť?

Cestovné poistenie Eurotravel môže uzatvoriť každý; za maloletého klienta ho uzatvára zákonný zástupca. V rámci jednej poistnej zmluvy je možnosť dojednať poistenie pre viaceré osoby. Poistenie môže dojednať aj organizácia v prospech fyzickej osoby (napríklad zamestnávateľ pre zamestnanca, športový klub pre svojho člena a pod.).

Celoročné cestovné poistenie možno uzatvoriť individuálne pre jednu osobu alebo ako rodinné poistenie pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti (minimálne pre dve osoby).

Čo mám poistené v rámci cestovného poistenia?

Cestovné poistenie Eurotravel pokrýva predovšetkým liečebné náklady vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú v Európe alebo na celom svete. Ide napríklad o:

 • lekárske vyšetrenie a ošetrenie;
 • hospitalizáciu, nevyhnutnú operáciu, lieky a iné zdravotnícke pomôcky;
 • zubné ošetrenie;
 • náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do najbližšej nemocnice;
 • náklady za prepravu na územie Slovenska, ak poistený nemôže zo zdravotných dôvodov použiť pôvodný dopravný prostriedok;
 • liečebné náklady vzniknuté na základe teroristického útoku;
 • náklady spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného v prípade nehôd v horách, na mori a pod.;
 • náklady za prepravu telesných pozostatkov v prípade úmrtia poisteného.

Okrem základného balíka si môžete krytie rozšíriť o ďalšie riziká:

 • zodpovednosť za škodu (škoda spôsobená tretej osobe)
 • trvalé následky úrazu
 • smrť následkom úrazu
 • batožinu a vecí osobnej potreby
 • predčasného návratu
 • storno zájazdu
 • nepojazdnosť motorového vozidla

Celoročné cestovné poistenie sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastali pri každom vycestovaní do zahraničia, pričom dĺžka jedného pobytu nepresahuje 45 alebo 60 dní podľa zvoleného balíka. Môžete ho uzatvoriť pre turistický alebo športový účel cesty, a to pre Európu, príp. celý svet.

Na výber máte z dvoch balíkov, ktoré ponúkajú nasledovný rozsah poistného krytia:

Balík Basic

 • maximálne trvanie jednej cesty 45 dní
 • liečebné náklady
 • zodpovednosť za škodu bez nákladov advokáta a kauciu

Balík Excelent

 • maximálne trvanie jednej cesty 60 dní
 • liečebné náklady
 • zodpovednosť za škodu s nákladmi na advokáta a kauciu
 • batožina
 • trvalé následky úrazu
 • smrť následkom úrazu
 • nepojazdnosť motorového vozidla

Od kedy do kedy som poistený?
Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Cestovné poistenie Eurotravel je možné dojednať minimálne na tri dni a maximálne na 365 dní. Celoročné cestovné poistenie platí jeden rok od uzatvorenia.

Ako sa mám poistiť?
Cestovné poistenie do zahraničiamôžete uzatvoriť online v pohodlí domova alebo v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistenie zaniká?
Cestovné poistenie do zahraničia zaniká uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou, nezaplatením poistného v lehote max. 1 hodinu po začiatku poistenia (pri cestovnom poistení Eurotravel) alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Zdravie je na prvom mieste, preto okamžite po prípadnom úraze alebo pri zdravotných problémoch vyhľadajte zdravotnú pomoc a liečte sa podľa pokynov lekára.

Každú škodovú udalosť oznámte telefonicky asistenčnej službe CORIS na čísle +421 2 4364 1037

 • ihneď, ešte pred využitím lekárskej pomoci v zahraničí;
 • v ostatných prípadoch najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo.

Riaďte sa pokynmi informačného listu Ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Pri kontaktovaní asistenčnej služby nahláste vždy tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • druh poistenia a číslo poistky;
 • pomoc, akú potrebujete;
 • miesto, kde sa nachádzate a telefónne číslo pre opätovný kontakt;
 • miesto trvalého alebo prechodného bydliska;
 • miesto zamestnania;
 • dĺžka pobytu v zahraničí.

Kedy poistné platiť?
Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy. Poistné hradíte za celú poistnú dobu naraz. Bez úhrady poistného nie je poistka platná.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k akejkoľvek poistnej udalosti, bezodkladne ju nahláste, prosím, asistenčnej službe poisťovne na telefónnom čísle +421 2 4364 1037 alebo emailom na coris@coris.sk. Následne ju oznámte písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

K oznámeniu priložte nasledujúce doklady:

 • originál lekárskej správy s uvedenou diagnózou;
 • zoznam vykonaných lekárskych výkonov;
 • originálny účet za ošetrenie či pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom, za prevoz a všetky ďalšie doklady potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia;
 • výpovede svedkov, fotodokumentáciu poškodených vecí, originály dokladov zničených vecí;
 • policajnú správu v prípade odcudzenia batožiny alebo veci osobnej potreby;
 • iné doklady, ktoré si poisťovňa od vás vyžiada.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený, resp. zákonný zástupca za maloletého poisteného. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Vznik akejkoľvek poistnej udalosti je potrebné bezodkladne oznámiť telefonicky asistenčnej službe CORIS. Následne najneskôr 30 dní po návrate na Slovensko ju písomne oznámte poisťovni na určenom tlačive. Na vyžiadanie poisťovne predložte všetky ďalšie doklady potrebné pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach