Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia - ProTravel

Či sa do zahraničia chystáte na dovolenku, turistiku, služobnú cestu alebo na štúdium, nemali by ste zabudnúť na poistenie. Trvá to pár minút, vybavíte ho aj online z pohodlia vášho domova a môžete si bez obáv užívať relax, pracovať alebo študovať. Ak by sa stalo čokoľvek – od úrazu, straty batožiny, až po teroristický útok či epidémiu alebo pandémiu – sme vám poruke.

cestovne poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia pokrýva výdavky vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú vo verejnom či súkromnom zdravotnom zariadení. Zahŕňa však aj služby navyše. Môžete si pripoistiť batožinu, trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu, pričom poistenie vám platí už od prahu vašich dverí. Poistenie zodpovednosti za škodu, právnej asistencie, storna zájazdu, či nepojazdnosti motorového vozidla vám zase pomôžu vtedy, keď sa niečo "zvrtne". Poistiť sa môžete aj pre prípad rizikových športov alebo manuálnej práce v zahraničí. Je len na vás, aké poistenie si vyskladáte.

Cestovné poistenie do zahraničia poskytuje tieto výhody

 • Flexibilita poistenia a výber poistných rizík presne podľa vašich potrieb.
 • Úhrada liečebných nákladov v prípade epidémie či pandémie.
 • Možnosť pripoistenia rizikových a zimných športov i manuálnej práce.
 • Možnosť uzatvorenia poistenia online s dobou pobytu až 90 dní.
 • Bezplatné asistenčné služby v slovenskom jazyku 24 hodín denne.

Kto môže poistenie uzatvoriť?

Krátkodobé cestovné poistenie ProTravel môže uzatvoriť každý; za maloletého klienta ho uzatvára zákonný zástupca. V rámci jednej poistnej zmluvy je možnosť dojednať poistenie pre viaceré osoby. Poistenie môže dojednať aj organizácia v prospech fyzickej osoby (napríklad zamestnávateľ pre zamestnanca, športový klub pre svojho člena a pod.).

Cestovné poistenie možno uzatvoriť individuálne pre jednu osobu alebo ako rodinné poistenie pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti (minimálne pre dve osoby).

Čo mám poistené v rámci poistenia?

Krátkodobé cestovné poistenie ProTravel pokrýva predovšetkým liečebné náklady vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú v Európe alebo na celom svete. Ide napríklad o:

 • lekárske vyšetrenie a ošetrenie;
 • hospitalizáciu, nevyhnutnú operáciu, lieky a iné zdravotnícke pomôcky;
 • zubné ošetrenie;
 • náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do najbližšej nemocnice;
 • náklady za prepravu na územie SR, ak poistený nemôže zo zdravotných dôvodov použiť pôvodný dopravný prostriedok;
 • liečebné náklady v prípade teroristického útoku;
 • liečebné náklady v prípade epidémie alebo pandémie;
 • dodatočné náklady z dôvodu karantény, napr. na ubytovanie poisteného alebo prepravu poisteného na územie SR;
 • náklady záchrannej akcie spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného v prípade nehôd v horách, na mori a pod.;
 • náklady na prepravu telesných pozostatkov v prípade úmrtia poisteného.

Okrem základného poistenia si môžete krytie rozšíriť o ďalšie riziká:

 • zodpovednosť za škodu (škoda spôsobená tretej strane)
 • právna asistencia (náklady právneho zastúpenia a na kauciu)
 • úrazové poistenie (trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu)
 • batožina (vrátane odcudzenia alebo zničenia dokladov)
 • storno zájazdu
 • nepojazdné motorové vozidlo

Odkedy dokedy som poistený?
Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia. Krátkodobé cestovné poistenie ProTravel je možné dojednať aj online maximálne na 90 dní.

Ako sa mám poistiť?
Krátkodobé cestovné poistenie do zahraničia môžete uzatvoriť online v pohodlí domova alebo v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistenie zaniká?
Poistenie zaniká uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou, nezaplatením poistného alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Zdravie je na prvom mieste, preto okamžite po prípadnom úraze alebo pri zdravotných problémoch vyhľadajte zdravotnú pomoc a liečte sa podľa pokynov lekára.

Každú škodovú udalosť oznámte telefonicky asistenčnej službe GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA na čísle +421 268 202 060. Asistenčná služba je Vám k dispozícii 24 hodín denne (v slovenskom jazyku). 

Riaďte sa pokynmi informačného listu Ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Pri kontaktovaní asistenčnej služby nahláste vždy tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • druh poistenia a číslo poistky;
 • pomoc, akú potrebujete;
 • miesto, kde sa nachádzate a telefónne číslo pre opätovný kontakt.

Kedy poistné platiť?
Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy. Poistné hradíte za celú poistnú dobu naraz. Bez úhrady poistného nie je poistka platná.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k akejkoľvek poistnej udalosti, bezodkladne kontaktujte asistenčnú službu poisťovne na telefónnom čísle +421 2 68 20 20 60. Následne ju oznámte písomne na príslušnom tlačive podľa typu nároku e-mailom na greencard@kpas.sk, prípadne poštou na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

K oznámeniu priložte nasledujúce doklady:

 • lekársku správu s uvedenou diagnózou;
 • zoznam vykonaných lekárskych výkonov;
 • účet za ošetrenie či pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom, za prevoz a všetky ďalšie doklady potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia;
 • výpovede svedkov, fotodokumentáciu poškodených vecí, nadobúdacie doklady zničených, stratených, poškodených vecí;
 • policajnú správu v prípade odcudzenia batožiny alebo vecí osobnej potreby;
 • iné doklady, ktoré si poisťovňa od vás vyžiada podľa typu nároku.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený, resp. zákonný zástupca za maloletého poisteného. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného plnenia oprávnená osoba - najbližší príbuzný.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Vznik akejkoľvek poistnej udalosti je potrebné bezodkladne oznámiť telefonicky asistenčnej službe GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA. Následne najneskôr 30 dní po návrate na Slovensko ju písomne oznámte poisťovni na príslušnom tlačive podľa typu nároku. Na vyžiadanie poisťovne predložte všetky ďalšie doklady potrebné pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach