Poistenie pohrebných nákladov – Pieta

Zabezpečenie pohrebu je finančne nákladná záležitosť. Ak uvažujete o tom, ako zmierniť starosti vašim najbližším, dávame vám do pozornosti poistenie pohrebných nákladov Pieta.

S poistením Pieta môžete zabezpečiť dostatok peňazí na vyplatenie nákladov súvisiacich s pohrebom a karom zosnulého, ale aj nákladov na prenájom hrobového miesta či náhrobný kameň.

Navyše – v prípade smrti poisteného môže byť poistné plnenie vyplatené v celej výške osobe vopred určenej na zabezpečenie pohrebu zosnulého. Druhou možnosťou je preplatenie faktúry spoločnosti, ktorá všetky úkony spojené s pohrebom zabezpečí. Vyplatená bude len čiastka nepresahujúca dojednanú poistnú sumu. Ak dohodnutá poistná suma presiahne výšku faktúry za pohrebné služby, zostatok bude vyplatený oprávnenej osobe.

Poistenie Pieta poskytuje tieto výhody

 • Doživotné bežne platené poistenie pre prípad smrti s možnosťou jednorazového vkladu pri uzatvorení poistenia až do výšky 2 000 eur.
 • Výšku bežne plateného poistného si určíte sami.
 • Neposudzujeme zdravotný stav pri uzatvorení poistenia.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie Pieta si môže uzatvoriť každý vo veku od 20 do 70 rokov života. V priebehu prvých dvoch rokov si uplatňujeme čakaciu dobu, počas ktorej v prípade úmrtia poisteného vyplatíme oprávnenej osobe zaplatené poistné.

Čo mám poistené v rámci poistenia Pieta?
Toto poistenie sa vzťahuje na poistenie pohrebných nákladov, vrátane nákladov za kar, prenájom hrobového miesta a náhrobný kameň.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Poistenie Pieta si môže uzatvoriť každý vo veku od 20 do 70 rokov života. Fixná doba platenia je 10 rokov, poistení však zostanete do konca života.

Ako sa mám poistiť?
Môžete sa poistiť jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie Pieta zaniká smrťou poisteného.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Je len na vás, akú periodicitu platby si vyberiete. Počas poistného obdobia si môžete zmeniť periodicitu platby poistného prostredníctvom určeného tlačiva. Ak máte 60 a viac rokov, môžete uhrádzať poistné len inkasom z účtu.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo inkasom z účtu poistníka.

Ak máte menej ako 60 rokov, môžete si vybrať zo štyroch intervalov platenia s minimálnym poistným vo výške:

 • 15 eur mesačne
 • 45 eur štvrťročne
 • 90 eur polročne
 • 180 eur ročne

Ak máte 60 a viac rokov, môžete platiť poistenie nasledovne:

 • 10 eur mesačne (v rozmedzí 10 – 14,99 eur je možné platiť poistné iba inkasom z účtu)
 • 30 eur štvrťročne
 • 60 eur polročne
 • 120 eur ročne

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach