Poistenie pohrebných nákladov – Pieta

Zabezpečenie pohrebu je finančne nákladná záležitosť. Ak uvažujete o tom, ako zmierniť starosti vašim najbližším, dávame vám do pozornosti poistenie pohrebných nákladov Pieta.

Uzatvorte si poistenie Pieta a rozšírte svoju poistnú ochranu
o úrazové poistenie pre vás alebo vašich blízkych teraz so zľavou 15 %.

Ponuka platí pre všetky poistné zmluvy uzatvorené od 15. 2. 2023.

S poistením Pieta môžete zabezpečiť dostatok peňazí na vyplatenie nákladov súvisiacich s pohrebom a karom zosnulého, ale aj nákladov na prenájom hrobového miesta či náhrobný kameň.

Navyše – v prípade smrti poisteného môže byť poistné plnenie vyplatené v celej výške osobe vopred určenej na zabezpečenie pohrebu zosnulého. Druhou možnosťou je preplatenie faktúry spoločnosti, ktorá všetky úkony spojené s pohrebom zabezpečí. Vyplatená bude len čiastka nepresahujúca dojednanú poistnú sumu. Ak dohodnutá poistná suma presiahne výšku faktúry za pohrebné služby, zostatok bude vyplatený oprávnenej osobe.

Poistenie Pieta poskytuje tieto výhody

  • Doživotné bežne platené poistenie pre prípad smrti s možnosťou čerpania poistného plnenia vo výške 60 % zaplateného poistného po dobe platenia 10 rokov pre prípad úmrtia partnera, alebo vzniku nároku na opatrovníka, alebo umiestnenia do zariadenia pre seniorov. Čerpaním poistného plnenia poistenie zaniká.
  • Výšku bežne plateného poistného si určíte sami.
  • Bez posudzovania zdravotného stavu pri uzatvorení poistenia.
  • Výplata dojednanej poistnej sumy bez dedičského konania.
  • Možnosť dojednať asistenčné služby ProDoctor len za 1 euro mesačne.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie Pieta si môže uzatvoriť každý vo veku od 20 do 70 rokov života. V priebehu prvých dvoch rokov si uplatňujeme čakaciu dobu, počas ktorej v prípade úmrtia poisteného vyplatíme oprávnenej osobe zaplatené poistné.

Čo mám poistené v rámci poistenia Pieta?
Toto poistenie sa vzťahuje na poistenie pohrebných nákladov, vrátane nákladov za kar, prenájom hrobového miesta a náhrobný kameň. Vzťahuje sa aj na krytie pre prípad úmrtia partnera, vzniku nároku na opatrovníka, alebo umiestnenia do zariadenia pre seniorov. Čerpaním poistného plnenia poistenie zaniká.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Poistenie Pieta si môže uzatvoriť každý vo veku od 20 do 70 rokov života. Fixná doba platenia je 10 rokov, poistení však zostanete do konca života.

Ako sa mám poistiť?
Môžete sa poistiť jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie Pieta zaniká smrťou poisteného alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Je len na vás, akú periodicitu platby si vyberiete. Počas poistného obdobia si môžete zmeniť periodicitu platby poistného prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo inkasom z účtu poistníka.

Minimálne poistné je stanovené nasledovne:

  • 15 eur mesačne, alebo
  • 45 eur štvrťročne, alebo
  • 90 eur polročne, alebo
  • 180 eur ročne

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

K poisteniu Pieta vám teraz ponúkame balík asistenčných služieb ProDoctor len za 1 euro mesačne. Získate tak prístup k nadštandardnému poradenstvu v oblasti zdravia a telemedicínskym službám, ktoré nie sú poskytované v rámci verejného zdravotného poistenia. Balík služieb zahŕňa linku zdravia, konzultácie so slovenskými špecialistami, možnosť získať druhý lekársky názor od zahraničného špecialistu, diagnostický test potrebný na stanovenie personalizovanej onkologickej liečby, konzultácie v oblasti duševného zdravia, poradenstvo týkajúce sa COVID-19 a mnoho iného. Tento výnimočný benefit môžete využívať telefonicky, online a prostredníctvom mobilnej aplikácie myTeleDoc.

Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

alebo elektronicky cez online formulár

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť je potrebné nahlásiť bezodkladne.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach