Asistenčné služby

V komplikovanej situácií oceníte každú pomocnú ruku. Práve preto vám poskytujeme asistenčné služby. Pomôžeme vám s ošetrením v zahraničí, postaráme sa o pokazené auto alebo vám zabezpečíme pomoc v prípade havárie v domácnosti.

V rámci poistenia motorového vozidla vám ponúkame široké portfólio asistenčných služieb (technické, predcestovné, administratívno-právne a lekárske asistencie) platných na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

O pohodlie na vašich cestách sa stará Global Assistance Slovakia

Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v povinnom zmluvnom poistení

V dokumentoch na stiahnutie nájdete popis asistenčných služieb, ktoré sa nachádzajú v balíkoch GARANT PLUS a EUROGARANT PLUS:

Asistenčné služby a osobitné zmluvné dojednania v havarijnom poistení

V dokumente na stiahnutie nájdete popis asistenčných služieb, ktoré sa nachádzajú v balíku:

Čo mám robiť, ak som v zahraničí?
Každú škodovú udalosť oznámte telefonicky asistenčnej službe CORIS na čísle +421 2 4364 1037

 • ihneď, ešte pred využitím lekárskej pomoci v zahraničí;
 • v ostatných prípadoch najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo.

Riaďte sa pokynmi informačného listu Ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Pri kontaktovaní asistenčnej služby nahláste vždy tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • druh poistenia a číslo poistky;
 • pomoc, akú potrebujete;
 • miesto, kde sa nachádzate a telefónne číslo pre opätovný kontakt;
 • miesto trvalého alebo prechodného bydliska;
 • miesto zamestnania;
 • dĺžka pobytu v zahraničí.

Operátori sú k dispozícií 24 hodín denne v slovenskom jazyku a poradia:

 • ako postupovať v prípade úrazu či ochorenia;
 • na koho sa obrátiť v prípade škodovej udalosti;
 • aké doklady budete po návrate na Slovensko potrebovať;
 • aké účty platiť na mieste a ktoré v žiadnom prípade neuhradiť.

Čo mám robiť, ak som na Slovensku?
Každú škodovú udalosť oznámte telefonicky na centrálny dispečing škôd na čísle 0850 111 566 najneskôr do 24 hodín od momentu, kedy k škode došlo.

Prostredníctvom asistenčných služieb vám poskytneme rady, ako postupovať v prípade nepredvídateľných udalostí, pomôžeme pri technickej havárii na nehnuteľnosti, zablokovaní dverí alebo v situácii, keď vaša nehnuteľnosť sa stane neobývateľná v dôsledku technickej havárie, príp. živelnej pohromy. Dohodneme návštevu odborníkov, ako je inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár či pokrývač a zabezpečíme dopravu spojenú s opravou poškodeného skla, ale aj odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti.

Telefónne číslo, na ktorom vám poradíme a zorganizujeme služby, je 18 118.

Rozsah asistenčných služieb

Technická havária:

 • pomoc odborníka pre stav núdze (inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, pokrývač);
 • upratovacie práce po poistnej udalosti; *
 • odstránenie a odvoz zvyškov z domácnosti po poistnej udalosti; *
 • odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti; *
 • vyčistenie a vysušenie domácnosti po poistnej udalosti; *
 • vyčistenie a vysušenie nehnuteľnosti po poistnej udalosti; *
 • náklady na skladovanie poistených vecí po poistnej udalosti; *
 • doprava spojená s opravou pripoisteného skla v % z poistnej sumy.

Zablokovanie dverí:

 • zámočník, odblokovanie dverí pre stav núdze.

Neobývateľnosť bytu:

 • núdzové ubytovanie, ochrana domácnosti, sťahovacie služby;
 • preprava dieťaťa k určenej osobe v prípade núdze.

* službu organizujeme

Sledujte nás na sociálnych sieťach