Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú primátormi a starostami

Viesť väčšiu či menšiu komunitu nemusí byť vždy jednoduché. Popri svojich povinnostiach sa ľahko môže stať, že sa nejakého nedopatrenia dopustíte. S KOMUNÁLNOU poisťovňou sa vám tieto chyby budú znášať ľahšie. Lebo dobro komunity je to, na čom záleží.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú primátormi a starostami

Poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú primátormi a starostami si kryjete zodpovednosť za vaše kroky v čase, keď ste vo verejnej funkcii. Jej platnosť končí spolu s ukončením výkonu funkcie primátora či starostu.

Poistenie sa vzťahuje na škodu spôsobenú zavineným porušením právnej povinnosti, vyplývajúcej zo všeobecne záväzných predpisov a iných noriem. Poistnou udalosťou je vznik povinnosti poisteného nahradiť mestu/obci škodu, ak poistený zodpovedá za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia a ak je škoda nahlásená poisťovni v tejto dobe. Súvislosť medzi vznikom škody s výkonom funkcie primátora alebo starostu musí byť preukázaná.


Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie môže uzavrieť každý, kto sa ujíma verejnej funkcie starostu či primátora. Získa tým ochranu pred škodou, ktorú spôsobí počas funkčného obdobia.

Čo mám poistené v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú primátormi a starostami?
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Ide o škody:

 • spôsobené podľa ustanovenia § 420 OZ v súvislosti s výkonom funkcie primátora mesta alebo starostu obce, pokiaľ túto škodu spôsobil zavineným porušením právnej povinnosti, vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem;
 • regresné náhrady uplatňované podľa ustanovenia § 22 ods. 4 písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov;
 • k poistnej zmluve je možné dojednať aj pripoistenie škôd na zverenom dopravnom prostriedku mesta alebo obce spôsobené vedením dopravného prostriedku pri výkone funkcie primátora alebo starostu.

Plnenie môže byť poskytnuté až do výšky poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve. Na každom plnení zo škodovej udalosti sa podieľate spoluúčasťou vo výške 10 % z vypočítanej výšky poistného plnenia.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom (osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu) a poisťovňou, ukončením výkonu funkcie primátora či starostu alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť jednorazovo, ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?

V prípade, že dôjde k škodovej udalosti, bezodkladne ju oznámte telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282) alebo elektronicky cez online formulár. Uvedené kontakty využite v prípade, ak ste poškodený a potrebujete zabezpečiť obhliadku poškodenej veci.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody.

Ak ste poškodený a pri škodovej udalosti nie je nutná obhliadka (napríklad škody na zdraví), môžete ju oznámiť elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Poisťovni predložte potrebné doklady, ktoré si od vás vyžiada.

Ak ste škodu spôsobili, oznámte ju poisťovni elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody;
 • v čom vidíte svoje zavinenie (čo ste porušili, zanedbali a iné).

Kto môže škodovú udalosť nahlásiť?
Škodovú udalosť je povinná poisťovni nahlásiť osoba, ktorá škodu spôsobila, teda poistený. Škodu môže poisťovni nahlásiť aj poškodený, pričom jeho nahlásenie bude poisťovňa považovať zároveň za uplatnenie si náhrady spôsobenej škody.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek škodovú udalosť vždy oznámte poisťovni bez zbytočného odkladu, bez ohľadu na to, či ste poškodený alebo ste škodu spôsobili.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach