Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mestami a obcami

Chystáte sa investovať do rozvoja či modernizácie vašej obce? Zabezpečujete verejnoprospešné služby – napríklad odvoz odpadu či čistenie obce? A hoci máte najlepšie úmysly, predsa sa občas niečo prihodí.

V rámci nášho špeciálneho programu poistení pre mestá a obce máme aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mestami a obcami. Nevieme prípadným problémom zabrániť, ale pomôžeme vám ich prekonať.

Lebo aj pomoc v núdzi je to, na čom záleží.

Poistenie pre mestá, obce a subjekty v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú mestami a obcami vám pomôže chrániť pridelený rozpočet, ak by sa preukázala zodpovednosť za škody spôsobené:

 • pri hospodárení a činnostiach s hnuteľným a nehnuteľným majetkom miest a obcí;
 • pri realizácii výstavby, údržby komunikácií, kultúrnych, športových a iných zariadení;
 • pri zabezpečovaní verejnoprospešných služieb (odvoz odpadu, čistenie obce, zásobovanie vodou, a pod.);
 • pri vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce a mesta v prospech potrieb občanov.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie uzatvára zástupca mesta či obce.

Čo je poistené v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú mestami a obcami?
Poistenie je možné dojednať pre nasledovné riziká:

 • všeobecná zodpovednosť za škodu;
 • zodpovednosť za škodu materských, základných, stredných a vysokých škôl;
 • zodpovednosť za škodu poskytovateľa sociálnej služby.

K všeobecnej zodpovednosti za škodu je možné si uzatvoriť nasledovné pripoistenia:

 • cudzie veci prevzaté, vnesené a prenajaté;
 • regresy sociálnej a zdravotných poisťovní;
 • dobrovoľné požiarne zbory.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, zmenou v osobe vlastníka poistenej veci alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.
 

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť jednorazovo, ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií.
Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.
 

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k škodovej udalosti, bezodkladne ju oznámte telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282) alebo elektronicky cez online formulár. Uvedené kontakty využite v prípade, ak ste poškodený a potrebujete zabezpečiť obhliadku poškodenej veci.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody.

Ak ste poškodený a pri škodovej udalosti nie je nutná obhliadka (napríklad škody na zdraví), môžete ju oznámiť elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Poisťovni predložte potrebné doklady, ktoré si od vás vyžiada.

Ak ste škodu spôsobili, oznámte ju poisťovni elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody;
 • v čom vidíte svoje zavinenie (čo ste porušili, zanedbali a iné).

Kto môže škodovú udalosť nahlásiť?
Škodovú udalosť je povinná poisťovni nahlásiť osoba, ktorá škodu spôsobila, teda poistený. Škodu môže poisťovni nahlásiť aj poškodený, pričom jeho nahlásenie bude poisťovňa považovať zároveň za uplatnenie si náhrady spôsobenej škody.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek škodovú udalosť vždy oznámte poisťovni bez zbytočného odkladu, bez ohľadu na to, či ste poškodený alebo ste škodu spôsobili.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach