Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú neštátnym zdravotníckym zariadením

Práca lekárov, fyzioterapeutov, optikov, sestier a ďalších pracovníkov zariadení, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, je veľmi zodpovedná. Ste odborníci, a predsa môže dôjsť k nepríjemnej situácii. KOMUNÁLNA poisťovňa uhradí vzniknutú škodu a vy môžete svoje služby poskytovať ďalej.

Lebo aj vaša práca je to, na čom záleží.

Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú neštátnym zdravotníckym zariadením sa uzatvára v zmysle zákona č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. Ide o profesijnú zodpovednosť súvisiacu s poskytovaním odbornej zdravotnej starostlivosti, ktorú poskytujú zamestnanci zariadenia počas pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy. Prevádzkovateľ zdravotníckeho poistenia má povinnosť uzatvoriť poistenie po celý čas fungovania prevádzky.


Kto môže poistenie uzatvoriť?
Povinnosť uzatvoriť toto poistenie má každý, kto prevádzkuje zdravotnícke zariadenie, ako sú nemocnice, polikliniky, odborné liečebné ústavy, prírodné liečebné kúpele, geriatrické centrá, špecializované zaradenia ambulantnej starostlivosti a iné.

Čo je poistené v rámci poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú neštátnym zdravotníckym zariadením?
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody:

 • spôsobené tretej osobe v súvislosti s poskytovaním odbornej zdravotnej starostlivosti;
 • vzniknuté v súvislosti s výkonom odbornej zdravotnej starostlivosti;
 • spôsobené inému na živote alebo na zdraví, poškodením, zničením alebo stratou vecí, pokiaľ poistený zodpovedá za škodu v dôsledku svojho konania alebo vzťahu v čase trvania poistenia.

Poistná suma je stanovená podľa počtu odborných pracovníkov. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou 10 % z výšky vzniknutej škody.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom (osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu) a poisťovňou, ukončením výkonu činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť jednorazovo, ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k škodovej udalosti, bezodkladne ju oznámte telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282) alebo elektronicky cez online formulár. Uvedené kontakty využite v prípade, ak ste poškodený a potrebujete zabezpečiť obhliadku poškodenej veci.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody.

Ak ste poškodený a pri škodovej udalosti nie je nutná obhliadka (napríklad škody na zdraví), môžete ju oznámiť elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Poisťovni predložte potrebné doklady, ktoré si od vás vyžiada.

Ak ste škodu spôsobili, oznámte ju poisťovni elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody;
 • v čom vidíte svoje zavinenie (čo ste porušili, zanedbali a iné).

Kto môže škodovú udalosť nahlásiť?
Škodovú udalosť je povinná poisťovni nahlásiť osoba, ktorá škodu spôsobila, teda poistený. Škodu môže poisťovni nahlásiť aj poškodený, pričom jeho nahlásenie bude poisťovňa považovať zároveň za uplatnenie si náhrady spôsobenej škody.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek škodovú udalosť vždy oznámte poisťovni bez zbytočného odkladu, bez ohľadu na to, či ste poškodený alebo ste škodu spôsobili.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach