Stavebné a montážne práce

Plánujete realizáciu výstavby novej budovy alebo rekonštrukciu inej nehnuteľnosti? Ste stavebná firma, developer, investor alebo majiteľ, hlavný dodávateľ či subdodávateľ na stavbe?

Ponúkame vám komplexné poistenie, ktoré spája výhody poistenia majetku a poistenia technických rizík. Jednoduchšie povedané: vzťahuje sa na všetky práce od prípravy, cez realizáciu, po odovzdanie diela a tiež poskytuje krytie aj po jeho odovzdaní.

Veríme, že ste odborníci, ale ak by predsa len prišlo k nepríjemnostiam, môžete sa na nás spoľahnúť. Uhradíme vzniknutú škodu a vy môžete svoje služby poskytovať ďalej.

Lebo aj mať priestor a pokoj na tvorivú prácu je to, na čom záleží.

Poistenie pre tých, ktorí stavajú

Poistenie stavebno-montážnych prác pomáha preniesť časť rizík spojených s realizáciou diela na poisťovňu, aby sa v prípade nepredvídateľných udalostí nenávratne nestratili vynaložené prostriedky a úsilie investorov, zhotoviteľov či dodávateľov. Poistenie je zároveň častou podmienkou bánk a iných inštitúcií poskytujúcich finančné prostriedky na stavebné alebo montážne projekty.

Poistenie stavebno-montážnych prác poskytuje tieto výhody

 • Kompenzuje finančné náklady pri náprave vzniknutých škôd.
 • Poskytuje možnosť poistenia majetku a zodpovednosti za škodu.
 • Chráni pred rizikami vzniknutými živelnou udalosťou, vodovodným zariadením, ale aj krádežou a ostatnými rizikami.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie stavebno-montážnych prác je určené nielen pre podnikajúce fyzické a právnické osoby, ale aj fyzickým osobám.

Čo je poistené v rámci produktu?
Poistenie sa vzťahuje na:

 • stavebno-montážne dielo;
 • zariadenie staveniska (objekty a zariadenia, ktoré slúžia prevádzkovým a sociálnym účelom a pod.);
 • stavebné a montážne stroje (bagre, valce a pod.);
 • stavebná a montážna výstroj a zariadenia (miešačky, píly, vŕtačky a pod.).

Na aké rizika je možné sa poistiť?
Poistenie chráni poistené veci pred škodami spôsobenými:

 • akoukoľvek náhodnou udalosťou, ktorá nie je poistnými podmienkami vylúčená;
 • odcudzením veci z konečného miesta určenia;
 • zavinením osôb činných pri budovaní príslušného diela;
 • prepravou vecí;
 • nehodami, ku ktorým došlo na stavenisku.

Príklad poistenia stavebno-montážnych prác:

Predmet poistenia Poistná suma
Stavebno-montážne dielo (SMD) 1 000 000 eur
Majetok, na ktorom sa vykonáva SMD 500 000 eur
Zariadenie staveniska 10 000 eur
Stavebné stroje 10 000 eur
Všeobecná zodpovednosť za škodu 100 000 eur
Krížová zodpovednosť za škodu 50 000 eur
Predmet poistenia Ročné poistné
Stavebno-montážne dielo (SMD) 1 600 eur
Majetok, na ktorom sa vykonáva SMD 690 eur
Zariadenie staveniska 54 eur
Stavebné stroje 80 eur
Všeobecná zodpovednosť za škodu 700 eur
Krížová zodpovednosť za škodu 200 eur

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie sa uzatvára na dobu určitú a začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, dňom dokončenia alebo uvedenia diela do prevádzky, ukončením činnosti poisteného alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Spolu s poistením stavebno-montážnych prác si môžete pripoistiť aj:

 • majetok, na ktorom je stavebno-montážne dielo vykonávané;
 • okolitý majetok;
 • škody spôsobené chybným návrhom, projektovaním, konštrukciou;
 • zvláštne náklady;
 • prepravu vecí;
 • záručnú dobu;
 • rozšírenie záručnej doby;
 • rozšírenie územnej platnosti;
 • náklady na odstránenie sutín nad poistnú sumu;
 • krádež;
 • zodpovednosť za škodu;
 • krížovú (vzájomnú) zodpovednosť za škodu.

Kedy poistné platiť?
Jednorazovým poistným, ktoré uhradíte naraz za celé obdobie.

Ako poistné platiť?
Platby poistného môžete realizovať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, bezodkladne ju oznámte, prosím, telefonicky na čísle 0850 111 566 alebo elektronicky cez online formulár.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • údaje o firme – obchodné meno, IČO, adresa;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • rozsah vzniknutej škody (čo konkrétne bolo poškodené);
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Ak to nie je nutné, nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou pred vykonaním obhliadky a bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach