Havarijné poistenie – Osobné auto

Povinné zmluvné poistenie súvisiace s ochranou majetku iných vyžaduje zákon. No ak chcete svoje vozidlo chrániť viac, uzatvorte si havarijné poistenie. Dokáže vám nahradiť škody na aute nielen v prípade havárie, ale aj ak vás zastihne živel, vandalizmus alebo o auto prídete rukou zlodeja. Poistite sa u nás a jazdite bez starostí.

Lebo aj vaše auto je to, na čom záleží.

Povinné zmluvné poistenie – Osobné auto

Havarijné poistenie označované aj ako KASKO je majetkovým poistením. Jeho úlohou je nahradiť škody na vozidle spôsobené rôznymi živelnými udalosťami, zásahom inej osoby alebo iným motorovým vozidlom, ale aj škody, ktoré si spôsobíte sami (napríklad pri cúvaní na parkovisku či v garáži).

Havarijné poistenie poskytuje tieto výhody

 • Poistné plnenie v prípade poškodenia, zničenia, krádeže a lúpeže motorového vozidla.
 • Výrazne nižšia sadzba pri dojednaní poistenia v prípade bezškodového priebehu.
 • Možnosť rozšírenia poistnej ochrany o dodatkové poistenia.
 • Široké portfólio bezplatných asistenčných služieb platných na území Slovenska aj v zahraničí.
 • Zvýhodnená výška poistného pri ročnej platbe.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Havarijné poistenie je určené pre vlastníkov alebo držiteľov vozidiel – fyzické osoby, podnikajúce fyzické osoby, právnické osoby, organizácie a združenia nepodnikajúceho sektora.

Aké vozidlá možno poistiť?

 • osobný automobil
 • hybridný automobil alebo elektromobil
 • dodávkové vozidlo
 • trojkolku alebo štvorkolku
 • špeciálny automobil

Aké balíky poistného krytia si môžem vybrať?
Pri havarijnom poistení získate ochranu podľa vašich individuálnych potrieb. S ponúkanými balíkmi rizík si stupeň ochrany môžete nastaviť podľa seba. Vybrať si môžete zo štyroch úrovní poistného krytia, a to od maximálnej ochrany proti všetkým typom rizík, až po základný stupeň pre skúsených vodičov.

Poistné riziko

Typ poistenia A

Typ poistenia B

Typ poistenia C

Typ poistenia D

Poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou Áno Áno Áno Áno
Poškodenie alebo zničenie zásahom tretej osoby Áno Áno Áno Nie
Poškodenie alebo zničenie zvieraťom alebo stret so zvieraťom* Áno Áno Áno Nie
Havária z cudzej viny Áno Áno Áno Nie
Havária z vlastnej viny Áno Áno Nie Nie
Krádež, lúpež Nie Áno Áno Áno
Bezplatné asistenčné služby Áno Áno Áno Áno

* Zahŕňa aj škody spôsobené hlodavcami a hmyzom.

Akú spoluúčasť si môžem vybrať?
Pri osobných a úžitkových motorových vozidlách do 3 500 kg vrátane máte na výber z nasledujúcich spoluúčastí:

 • spoluúčasť 5 %, minimálne 66 eur
 • spoluúčasť 0 %, minimálne 199 eur
 • spoluúčasť 5 %, minimálne 165 eur
 • spoluúčasť 5 %, minimálne 330 eur

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením podnikateľskej činnosti alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Okrem základného poistenia, ktoré pokrýva všetky najdôležitejšie riziká, vám ponúkame aj pripoistenia pre rozšírenie ochrany vášho motorového vozidla.

Pripoistenie batožiny
Batožina sa poisťuje na poistnú sumu 400 eur, 800 eur alebo 1 600 eur na jedno motorové vozidlo. Za batožinu sa považujú veci osobnej potreby a spotreby (napríklad ošatenie, hygienické potreby a iné).

Pripoistenie úrazu
Poistenie úrazu zahŕňa tieto poistné riziká:

 • poistenie pre prípad smrti následkom úrazu („smrť úrazom“) na poistnú sumu 700 eur;
 • poistenie pre prípad trvalého telesného poškodenia následkom úrazu (trvalé následky úrazu) na poistnú sumu 1 400 eur.

Poistenie sa vzťahuje aj na náklady spojené s prevozom pri úmrtí. Je ho možné dojednať až na 10-násobok základnej poistnej sumy.

Pripoistenie prepravy
Preprava sa poisťuje pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže veci. Vecou sa rozumie prepravovaná vec každého druhu.

Poistné krytie:

 • maximálne plnenie pre prípad poškodenia alebo zničenia – 7 000 eur.

Pripoistenie čelného skla
Poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla motorového vozidla. Toto pripoistenie nie je limitované poistnou sumou ani počtom poistných udalostí. Spoluúčasť je možné dojednať vo výške 0 eur, alebo vo výške 5 %, min. 16 eur, alebo ako franšízu vo výške 199 eur.

Pripoistenie náhradného vozidla
Predmetom poistenia sú náklady za prenájom náhradného vozidla za poškodené poistené vozidlo. Rozsah poistenia: 35 eur – 100 eur /deň na 5 alebo 10 dní.

Pripoistenie finančnej straty – GAP
Predmetom poistenia GAP je finančná strata, ktorú utrpí poistený v dôsledku niektorého z nasledovných rizík:

 • totálne zničenie GAP motorového vozidla (totálnej škody);
 • krádež alebo lúpež GAP motorového vozidla.

Samotné havarijné poistenie v prípade nehody či akejkoľvek škody na aute vám garantuje poistné plnenie vypočítané na základe všeobecnej hodnoty vozidla. V prípade autonehody, pri ktorej by došlo k totálnej škode, by výškou plnenia bola všeobecná cena vozidla znížená o hodnotu funkčných, použiteľných zvyškov. To znamená, že ak ste vozidlo pôvodne kúpili za 15 000 eur, o 3 roky môže byť jeho všeobecná cena vo výške 9 000 eur. Ak vám vozidlo v tejto dobe ukradnú, alebo dôjde k jeho totálnemu zničeniu, poisťovňa vám nevyplatí sumu vyššiu ako 9 000 eur. So službou GAP však získate navyše aj doplatok do sumy, za akú ste si vozidlo obstarali. Ide o špeciálny typ poistenia na kompenzovanie rozdielu medzi všeobecnou hodnotou auta a jeho nadobúdacou cenou. Získate tak plnenie z havarijnej poistky + plnenie zo služby GAP, čo dokopy činí celkovú nákupnú cenu, za akú ste si vozidlo kúpili, či už nové, alebo ojazdené. GAP stojí ročne približne 1 % ceny auta. Poistná doba je podľa zvoleného variantu poistenia 36 – 60 mesiacov.

Ku každej poistnej zmluve získate automaticky bezplatné asistenčné služby (technické, administratívno-právne a lekárske asistencie).

Asistenčné služby zabezpečuje NONSTOP spoločnosť Global Assistance Slovakia

Asistenčné služby KASKO
Osobitné zmluvné dojednania k asistenčným službám KASKO

 

Rozsah asistenčných služieb

 • odtiahnutie nepojazdného asistovaného vozidla po dopravnej nehode alebo poruche do najbližšieho vhodného opravárenského zariadenia či miesta uskladnenia;
 • zabezpečenie prechodnej úschovy (skladovania) nepojazdného vozidla do doby jeho prevozu na miesto určené oprávnenou osobou, najdlhšie však po dobu 10 dní;
 • oprava defektu na mieste vozidla;
 • pri strate kľúčov od vozidla zabezpečenie otvorenia asistovaného vozidla a výmena zámku;
 • pri zámene paliva – odtiahnutie nepojazdného vozidla do najbližšieho vhodného opravárenského zariadenia schopného vykonať vyprázdnenie nádrže a prečerpanie správneho paliva;
 • v prípade vyčerpania paliva počas jazdy – zabezpečenie asistencie a dovozu núdzovej pohonnej hmoty na miesto k motorovému vozidlu;
 • poskytnutie finančnej pôžičky v hotovosti na opravu asistovaného vozidla, maximálne do výšky 1 000 eur.
 • právne a administratívne informácie – právne rady v núdzovej situácii, informácie o pravidlách cestnej premávky v SR aj v zahraničí, rady o postupoch po nehode, potrebné doklady a potvrdenia v cieľovej krajine, adresy právnych zástupcov, adresy správnych orgánov, policajných orgánov, dopravných inšpektorátov;
 • telefonická pomoc – rady, informácie, pomoc pri riešení núdzových situácií, vyhľadanie dodávateľov služieb;
 • tlmočenie a preklady (pri cestnej kontrole, asistenčných službách, policajnom vyšetrovaní, súdnom konaní, colnici a iné);
 • komunikácia so zastupiteľskými úradmi v zahraničí – oznámenie nehody konzulátu, zabezpečenie návštevy konzulárneho personálu, formality všetkého typu.
 • ošetrenie v ordinácii lekára, odovzdanie adresy zmluvného lekára a zabezpečenie termínu, špecializované a laboratórne vyšetrenia, zaslanie platobnej záruky za ambulantné ošetrenie, preprava k ambulantnému ošetreniu (sanitka, taxi), návšteva lekára u pacienta v mieste ubytovania, vyslanie lekára špecialistu pokiaľ nie je na mieste, primárny prevoz do lekárskeho zariadenia, sekundárny prevoz do špecializovanej nemocnice, umiestnenie v lekárskom zariadení, premiestnenie do vhodnejšieho lekárskeho zariadenia, úhrada liečebných výdavkov a pobytu v lekárskom zariadení, kontakt s rodinou a odkazy (telekonferencia), odovzdanie správ zamestnávateľovi a obchodným partnerom, udržovanie kontaktu s pacientom (Social Call);
 • preprava – preprava do vlasti (trvalé bydlisko / spádová nemocnica), sprievod špecializovaným personálom;
 • náklady na rodinného príslušníka – cestovné tam a späť, ubytovanie v mieste hospitalizácie.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Pri ročnej platbe vám poskytneme zvýhodnenú výšku poistného. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, elektronicky cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282).

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • technický preukaz – EČV, VIN kód (číslo karosérie), továrenská značka, typ, farba, rok výroby;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
 • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku);
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / IČO, názov a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Polícii nahláste každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí, resp. na inom majetku vznikne hmotná škoda prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa § 125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy osoba uvedená v poistnej zmluve, teda poistený alebo poistník.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní od jej vzniku.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach