Poistenie pre mestá, obce a subjekty v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Ak víchrica, povodeň alebo požiar poškodia obecný majetok, finančná podpora sa môže hodiť. Nevyrieši síce všetky problémy, ale váš život i život obyvateľov obce, ktorú vediete, bude o niečo jednoduchší.

Poistíme škody spôsobené na poistenom majetku obce.

Poistenie pre mestá, obce a subjekty v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Poistenie miest, obcí a iných subjektov poskytuje komplexnú poistnú ochranu majetku proti rôznym rizikám. Okrem výhodného poistenia proti živelným udalostiam možno v rámci jednej zmluvy dojednať ďalšie voliteľné pripoistenia. Všetky poistené predmety je možné poistiť samostatne alebo ako súbor majetku a, navyše, možno ich poistiť v kombinácii s jednotlivými poistnými rizikami.


Kto môže poistenie uzatvoriť?
Produkt môže uzatvoriť každý, kto má predmetné veci vo vlastníctve, užíva ich podľa písomnej dohody alebo ich prevzal za účelom poskytovania služieb.

Postenie si môžete dojednať na tieto predmety:

Nehnuteľný majetok

 • budovy, garáže, sklady a iné;
 • ostatné stavby – technické zariadenia, oplotenie a iné;
 • pomníky (náhrobné kamene a poklopy) a doplnková architektúra hrobov.

Hnuteľný majetok

 • stroje, strojné alebo elektronické zariadenia, jeho príslušenstvo a ostatné technické zariadenia;
 • zásoby, sklo, stavebné úpravy;
 • cenné veci (napríklad peniaze, ceniny, cennosti a iné);
 • cudzie veci prevzaté, prenajaté (leasing), užívané.

Poskytujeme možnosť poistiť:

 • budovu či stavbu na novú alebo časovú cenu;
 • hnuteľný majetok na obstarávaciu alebo redukovanú hodnotu;
 • zásoby na obstarávaciu hodnotu.

Vyššie menované predmety poistenia je možné poistiť v kombinácii s jednotlivými poistnými rizikami.

V rámci produktu je možné dojednať poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia majetku prostredníctvom troch balíkov, a to:

FLEXA (Základné živelné poistenie)

 • požiar;
 • výbuch;
 • blesk;
 • náraz alebo zrútenie lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, ako poškodená vec.

Združené živelné poistenie (Združený živel)

 • požiar;
 • výbuch;
 • blesk;
 • náraz alebo zrútenie lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, ako poškodená vec;
 • povodeň alebo záplava;
 • víchrica alebo krupobitie;
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, a ak je poistenou vecou budova, tiež ťarcha snehu alebo námraza;
 • kvapalina unikajúca z vodovodných zariadení a médium vytekajúce z hasiacich zariadení;
 • náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna pri prelete nadzvukového lietadla.

Združené živelné poistenie Plus

 • požiar;
 • výbuch;
 • blesk;
 • náraz alebo zrútenie lietadla, jeho častí alebo jeho nákladu, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej veci alebo nie sú súčasťou toho istého poisteného súboru, ako poškodená vec;
 • povodeň alebo záplava;
 • víchrica alebo krupobitie;
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zemín, zosuv alebo zrútenie lavín, zemetrasenie, a ak je poistenou vecou budova, tiež ťarcha snehu alebo námraza;
 • kvapalina unikajúca z vodovodných zariadení a médium vytekajúce z hasiacich zariadení;
 • náraz dopravného prostriedku, dym, nárazová vlna pri prelete nadzvukového lietadla;
 • atmosférické zrážky;
 • nepriamy úder blesku.

K poisteniu, ktoré chráni veci proti škodám spôsobených živelnými udalosťami si môžete dojednať dodatkové poistenia:

 • Poistenie pre prípad odcudzenia vecí, kedy poisťovňa nahradí škody, ktoré vznikli odcudzením poistených vecí za podmienky, že páchateľ prekonal prekážky chrániace poistenú vec.
 • Poistenie pre prípad ukradnutia hodnôt sa vzťahuje na peniaze, ceniny a cenné papiere. Poisťovňa uhradí škody ak boli dodržané opatrenia smerujúce proti krádeži poistenej veci.
 • Poistenie pre prípad lúpeže peňazí, kedy poisťovňa uhradí škody vzniknuté pri ich preprave.
 • Poistenie pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia veci - vandalizmom, kedy sa vyplatí poistné plnenie na základe vzniknutej škody.
 • Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia skla, kedy poisťovňa hradí škodu vzniknutú náhodným poškodením a zničením tabuľového a zrkadlového skla, reklamných panelov a pod.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných, stredných a vysokých škôl.
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poskytovateľom sociálnej služby a pod.
 

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Pri ročnej platbe vám poskytneme zľavu na poistnom.
Počas platnosti poistnej zmluvy si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?

V prípade, že dôjde k škodovej udalosti, bezodkladne ju oznámte, prosím, telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282) alebo elektronicky cez online formulár.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • údaje o majiteľovi poškodeného majetku;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • kontakty na prípadných svedkov;
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach