Poistenie strojov a prístrojov

Ak podnikáte v oblasti, v ktorej používate stroje alebo prístroje viete, že čokoľvek sa môže pokaziť. Vaše podnikanie neohrozujú len živelné katastrofy, ale aj riziko prerušenia prevádzky kvôli konštrukčnej chybe stroja, vade materiálu, skratu alebo kvôli zlyhaniu ľudského faktora.

Nevieme takýmto nepríjemnostiam zabrániť, ale ak by k ním došlo, pomôžeme vám ich preklenúť. A vy môžete pokojne podnikať ďalej.

Lebo aj vaše podnikanie je to, na čom záleží.

Poistenie strojov a prístrojov

Poistenie strojov a prístrojov zabezpečuje poistné krytie v prípadoch, kedy sa znehodnotenie či zničenie stroja nedá spojiť so živelnou udalosťou (napríklad požiarom, výbuchom, víchricou a iné) ani s vodovodnou udalosťou (vodou z vodovodných zariadení, ústredného kúrenia a iné). Môže ísť o nepredvídané a náhle poškodenia alebo zničenia strojov (tzv. lom stroja), ktoré majú za následok stratu ich funkčnosti.

Poistenie strojov a prístrojov poskytuje tieto výhody

 • Poskytuje možnosť poistenia viacerých strojov a strojových zariadení ako súbor.
 • Nižšia výška poistného pri väčšom počte poistených strojov v celku.
 • Voliteľná spoluúčasť v závislosti od potrieb a charakteru používania strojov.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie môže uzatvoriť každý kto má záujem o poistenie stroja, technológií, zariadení alebo prístrojov.

Čo je poistené v rámci produktu?
Poistenie sa vzťahuje na:

 • energetické stroje a strojné zariadenia;
 • dopravné stroje a zdvíhadlá;
 • vzduchotechniku a klimatizáciu;
 • stroje v priemysle;
 • jemnú mechaniku;
 • mobilné stroje na podvozkoch;
 • slaboprúdové zariadenia;
 • silnoprúdové zariadenia.

Na aké rizika je možné sa poistiť?
Poistné krytie sa vzťahuje na nepredvídané poškodenie zapríčinené:

 • chybou materiálu, konštrukčnými, dielenskými alebo montážnymi chybami;
 • pretlakom pary, plynu, kvapalín alebo ich podtlakom;
 • nedostatkom prevádzkových kvapalín;
 • nevyváženosťou alebo roztrhnutím odstredivou silou;
 • pádom alebo vniknutím cudzieho predmetu;
 • skratom, prepätím alebo indukciou elektrického prúdu;
 • zlyhaním meracieho, regulačného alebo zabezpečovacieho zariadenia;
 • nesprávnou obsluhou, nešikovnosťou, nepozornosťou a nedostatočnou skúsenosťou pri obsluhe.

Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou vo výške 10 % z výšky vzniknutej škody. Spoluúčasť si môžete zvýšiť, čo má vplyv na zníženie poistného.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, zmenou v osobe vlastníka poistenej veci alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Ak si dojednáte v zmluve jednorazové poistné, uhradíte ho naraz za celé obdobie. Pri bežnom poistnom si môžete vybrať periodicitu platenia, a to ročne, polročne alebo štvrťročne.

Ako poistné platiť?
Platby poistného môžete realizovať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, bezodkladne ju oznámte, prosím, telefonicky na čísle 0850 111 566 alebo elektronicky cez online formulár.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • údaje o firme – obchodné meno, IČO, adresa;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • rozsah vzniknutej škody (čo konkrétne bolo poškodené);
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Ak to nie je nutné, nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou pred vykonaním obhliadky a bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach