Poistenie domácnosti – ProDomo

Pocit domova a bezpečia je to, na čom záleží. Tvoria ho maličkosti, ale aj praktické veci ako televízor, práčka alebo sedačka. Nečakaná „návšteva“, vytopenie poškodeným radiátorom či zničenie vecí prírodnými živlami tak dokáže každému narobiť starosti navyše. Čeliť nepríjemným udalostiam pritom môžete vhodne vybraným poistením domácnosti.

Poistenie domácnosti – ProDomo

V rámci poistenia domácnosti ProDomo máte poistené veci a zariadenie, ktoré z vášho domu či bytu vypadnú, ak by ste ich otočili hore nohami. Ide napríklad o nábytok, elektrospotrebiče, oblečenie, šperky, ceniny či bicykel z pivnice. Poistenie ochráni váš domáci rozpočet pred nečakanými finančnými nákladmi, ktoré môžu nastať v rôznych situáciách – prírodnou katastrofou, odcudzením zariadenia, či poškodením vybavenia domácnosti vandalmi. Rovnako ochráni cudzí majetok pred vami spôsobenou škodou.

K poisteniu domácnosti je vhodné uzatvoriť aj poistenie nehnuteľnosti. Obe poistenia chránia domovy pre prípad škody spôsobenej požiarom, rozmarmi počasia, ale aj pred krádežou či vandalizmom. Ak by napríklad zlodeji pri vlámaní poškodili plot, dvere či okná, a následne by ukradli šperky či televízor, poisťovňa vám uhradí opravu dverí, plota a okien z poistenia nehnuteľnosti a škodu za zmiznuté šperky, televízor či bicykel z poistenia domácnosti.

Poistenie domácnosti poskytuje tieto výhody

 • Ponúkame na výber dva balíky poistenia domácnosti, pričom každý jeden si môžete individuálne upraviť podľa svojich požiadaviek.
 • V prípade poistnej udalosti je poistné plnenie všetkých vecí v domácnosti v tzv. nových cenách.
 • K základnému poisteniu domácnosti máte možnosť pripoistenia bicykla alebo elektrobicykla.
 • Poistíme vám veci, ktoré sú svojím charakterom určené na používanie v exteriéri (záhradný nábytok, nezabudované vírivky, robotické kosačky a iné).
 • Umožníme vám navýšiť limity krytia pri rizikách atmosférické zrážky, nepriamy úder blesku, vandalizmus, sprejerstvo, stavebné súčasti, spotrebná elektronika, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov či rozbitie skla.
 • Poistíme vám veci, ktoré sa nachádzajú na adrese prechodného bydliska, napríklad na internáte, podnájme či ubytovni.
 • Zorganizujeme asistenčné služby zadarmo a pomôžeme vám pri odstraňovaní škôd v prípade nepredvídateľných udalostí.

Kto môže poistenie domácnosti uzatvoriť?
Poistenie domácnosti môže uzatvoriť jej vlastník.

Čo je poistené v rámci produktu ProDomo?
Predmetom poistenia sú veci, ktoré nie sú pevne spojené s nehnuteľnosťou a slúžia k prirodzenej potrebe príslušníkov domácnosti. Môžu sa nachádzať priamo v domácnosti alebo vo vnútorných uzamykateľných priestoroch patriacich k bytu na uvedenej adrese (napríklad pivnica, povala), vo vnútorných priestoroch vedľajšej budovy alebo garáže nachádzajúcej sa na adrese poistenej domácnosti či v spoločných uzamykateľných priestoroch bytového domu (napríklad kočikáreň). Pripoistením je možné si zabezpečiť úhradu škôd vzniknutých na adrese prechodného bydliska (napríklad internát, ubytovňa, podnájom).

Ide napríklad o:

 • odevy, obuv, knihy;
 • bicykle, detské kočíky, invalidné vozíky;
 • práčka, umývačka riadu, sušička bielizne;
 • nábytok, koberce, obrazy;
 • veci umeleckej, historickej alebo zberateľskej hodnoty;
 • zásoby paliva, autosúčiastky;
 • materiál na údržbu domácnosti (farby, laky);
 • stavebné súčasti domácnosti (maľovky, tapety, parkety, obklady);
 • domáce a drobné hospodárske zvieratá.

Aké balíky poistného krytia si môžem vybrať?
Pri poistení domácnosti máte na výber z dvoch balíkov poistných rizík, pričom každý jeden si môžete individuálne upraviť podľa svojich požiadaviek. Ak vám napríklad vyhovuje balík OPTIMUM, ale požadujete krytie na vyššiu sumu alebo riziko navyše, poistenie ProDomo to umožňuje.

Poistné riziko OPTIMUM EXCELENT
Združený živel Áno Áno
Atmosférické zrážky Áno Áno
Krádež Áno Áno
Lúpež Áno Áno
Vandalizmus Áno Áno
Zodpovednosť za škodu Áno Áno
Skrat elektromotorov Áno Áno
Nepriamy úder blesku Nie Áno
Rozbitie skla Nie Áno
Sprejerstvo Nie Áno
Búrlivý vietor Nie Áno
Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia Nie Áno
Škody spôsobené zvieraťom Nie Áno
Predĺžená záruka vybraných domácich elektrospotrebičov Nie Áno
Prechodné bývanie Nie Áno
Asistenčné služby Nie Áno
Veci slúžiace na zárobkovú činnosť Nie Áno
Náklady na znovuobstaranie dokladov Áno Áno

Ako sa stanovuje poistná suma?
Poistnú sumu vypočíta poisťovňa na základe údajov od vás. Tá závisí aj od regiónu, kde sa domácnosť nachádza, jej veľkosti a balíka poistenia či ďalších pripoistení. Klient má možnosť jej úpravy až do výšky 200 000 eur.

Ako môžem domácnosť poistiť?
Domácnosť môžete poistiť jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom (osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu) a poisťovňou, zmenou v osobe vlastníka poistenej veci alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Okrem hlavného poistenia, ktoré pokrýva všetky najdôležitejšie riziká, vám ponúkame aj pripoistenia pre rozšírenie ochrany vašej domácnosti.

Dojednáva sa pre prípad poškodenia alebo zničenia akoukoľvek náhodnou udalosťou (napríklad porucha programátora), ktorá nie je vylúčená v rámci všeobecných poistných podmienok.

Záruku na vybrané domáce elektrospotrebiče možno predĺžiť na 48 mesiacov.

Poistenie bicykla alebo elektrobicykla sa vzťahuje na jeho poškodenie alebo zničenie v príčinnej súvislosti rizikami, ktoré sú súčasťou balíka základného poistenia zvoleného pre súbor zariadenia domácnosti a ktoré nastanú kdekoľvek na území SR.

Poistenie potravín v chladiarenských zariadeniach sa dojednáva pre prípad poškodenia alebo zničenia potravín, ktoré poistený skladoval v chladiarenských a mraziarenských zariadeniach spôsobeného zmenou teploty v chladiarenskom a mraziarenskom zariadení v dôsledku výpadku dodávky elektrického prúdu počas neprítomnosti členov domácnosti alebo skratu a výrobných chýb zariadenia.

Pripoistenie sa vzťahuje na náklady účelne vynaložené na záchranu uložených dát v pamäti zariadenia, ku ktorým bol zamedzený prístup v dôsledku fyzického poškodenia alebo zlyhania tohto zariadenia, ako napríklad pád, náraz zariadenia, výpadok napájania, prepätie, prepólovanie, vniknutie kvapaliny do zariadenia, nadmerné teplo (prehriatie), prirodzené opotrebovanie zariadenia, kolaps operačného systému či aplikácie, a poškodenie alebo zlyhanie v dôsledku niektorého z rizík združeného živlu.

Kryje náhradu škody na živote a zdraví, veci či ušlom zisku, ktorú poistený alebo člen poistenej nehnuteľnosti spôsobí inému v čase trvania poistenia. Poistenie zodpovednosti sa vzťahuje aj na škodu na živote a zdraví spôsobenú tretím osobám psom, za ktorú poistený zodpovedá ako jeho vlastník alebo opatrovateľ.

Vzťahuje sa na elektromotory poškodené alebo zničené skratom, ktoré slúžia k prevádzke nehnuteľnosti (napríklad zabudované ventilátory, obehové čerpadlo, domáca vodárnička), elektromotory v domácich elektrospotrebičoch (napríklad chladničky, mrazničky, kuchynské stroje) a iných elektrospotrebičoch nachádzajúcich sa v domácnostiach (napríklad elektrické kosačky, cirkulárky, ručné elektrické náradie).

Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie skla akoukoľvek náhodnou udalosťou. Môže ísť o okná, sklené výplne dverí, na práčke či rúre na pečenie, zabudovanú sklokeramickú varnú platňu, sklené stavebné súčasti solárnych panelov a iné.

Kryje poškodenia náhrobného kameňa, krycej pomníkovej dosky a doplnkovej architektúry, ako sú sochy, kríže, vázy či svietniky pevne spojené s pomníkom, následkom živelnej pohromy (napríklad veternej smršte, krupobitia, zosuvu pôdy), ale aj v prípade krádeže alebo vandalizmu.

Prostredníctvom asistenčných služieb vám poskytneme rady, ako postupovať v prípade nepredvídateľných udalostí, pomôžeme pri technickej havárii na nehnuteľnosti, zablokovaní dverí alebo v situácii, keď vaša nehnuteľnosť sa stane neobývateľná v dôsledku technickej havárie, príp. živelnej pohromy. Dohodneme návštevu odborníkov, ako je inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár či pokrývač a zabezpečíme dopravu spojenú s opravou poškodeného skla, ale aj odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti.

Telefónne číslo, na ktorom vám poradíme a zorganizujeme služby, je 18 118.

Rozsah asistenčných služieb

Technická havária:

 • Pomoc odborníka pre stav núdze (inštalatér, elektrikár, kúrenár, plynár, sklenár, zámočník, pokrývač, kominár, opravár klimatizácií a kanalizácií) v limite 500 eur
 • Upratovacie práce po poistnej udalosti v limite 200 eur
 • Odstránenie a odvoz zvyškov z domácnosti po poistnej udalosti *
 • Odstránenie a odvoz zvyškov nehnuteľnosti po poistnej udalosti *
 • Vyčistenie a vysušenie domácnosti po poistnej udalosti *
 • Vyčistenie a vysušenie nehnuteľnosti po poistnej udalosti *
 • Náklady na skladovanie poistených vecí po poistnej udalosti *

Zablokovanie dverí:

 • Zámočník, odblokovanie dverí pre stav núdze

Neobývateľnosť bytu:

 • Núdzové ubytovanie, ochrana domácnosti a jej zariadenia, sťahovacie služby, stráženie nehnuteľnosti
 • Preprava dieťaťa k určenej osobe v prípade núdze, dezinsekcia či deratizácia *

* službu organizujeme

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Pri ročnej platbe vám poskytneme zľavu na poistnom. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, elektronicky cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282).

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
 • údaje o majiteľovi poškodeného majetku – rodné číslo, meno, priezvisko a adresu;
 • kontakty na prípadných svedkov;
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Ak to nie je nutné, nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou pred vykonaním obhliadky a bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Po nahlásení škody vás bude kontaktovať technik a dohodne si s vami termín a miesto obhliadky poškodeného majetku.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach