Havarijné poistenie – Príves

Povinné zmluvné poistenie vyžaduje zákon. No ak chcete viac chrániť svoj majetok a svoje vozidlo, uzatvorte si havarijné poistenie. Dokáže vám nahradiť škody na vašom prívese či návese v dôsledku rôznych udalostí. Nielen v prípade havárie, ale aj ak vás zastihne živel, vandalizmus alebo vám príves alebo náves ukradnú.

Poistite sa u nás a jazdite bez starostí.

 

Havarijné poistenie – Príves

Havarijné poistenie označované aj ako KASKO je majetkovým poistením. Jeho úlohou je nahradiť škody na vozidle spôsobené rôznymi živelnými udalosťami, zásahom inej osoby alebo iným motorovým vozidlom, ale aj škody, ktoré si spôsobíte sami.

Havarijné poistenie poskytuje tieto výhody

 • Poistné plnenie v prípade poškodenia, zničenia, krádeže a lúpeže motorového vozidla.
 • Výrazne nižšia sadzba pri dojednaní poistenia v prípade bezškodového priebehu.
 • Zvýhodnená výška poistného pri ročnej platbe.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Havarijné poistenie je určené pre vlastníkov alebo držiteľov vozidiel – fyzické osoby, podnikajúce fyzické osoby, právnické osoby, organizácie a združenia nepodnikajúceho sektora.

Aké prívesy možno poistiť?

 • príves za osobné auto
 • prívesný vozík za motocykel
 • obytný príves
 • autobusový príves
 • nákladný príves
 • traktorový príves

Aké balíky poistného krytia si môžem vybrať?
Pri havarijnom poistení získate ochranu podľa vašich individuálnych potrieb. S ponúkanými balíkmi rizík si stupeň ochrany môžete nastaviť podľa seba. Vybrať si môžete zo štyroch úrovní poistného krytia, a to od maximálnej ochrany proti všetkým typom rizík, až po základný stupeň pre skúsených vodičov.

Poistné riziko

Typ poistenia A

Typ poistenia B

Typ poistenia C

Typ poistenia D

Poškodenie alebo zničenie živelnou udalosťou Áno Áno Áno Áno
Poškodenie alebo zničenie zásahom tretej osoby Áno Áno Áno Nie
Poškodenie alebo zničenie zvieraťom alebo stret so zvieraťom* Áno Áno Áno Nie
Havária z cudzej viny Áno Áno Áno Nie
Havária z vlastnej viny Áno Áno Nie Nie
Krádež, lúpež Nie Áno Áno Áno

* Zahŕňa aj škody spôsobené hlodavcami a hmyzom.

Akú spoluúčasť si môžem vybrať?
Pri prívesoch a návesoch máte na výber z nasledujúcich spoluúčastí:

 • spoluúčasť 10 %, minimálne 66 eur
 • spoluúčasť 10 %, minimálne 165 eur
 • spoluúčasť 10 %, minimálne 330 eur
 • spoluúčasť 10 %, minimálne 500 eur

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, ukončením činnosti poisteného alebo poistníka, zrušením podnikateľskej činnosti alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Pri ročnej platbe vám poskytneme zvýhodnenú výšku poistného. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, elektronicky cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282).

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • technický preukaz – EČV, VIN kód (číslo karosérie), továrenská značka, typ, farba, rok výroby;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
 • ak je vozidlo nepojazdné, presnú adresu uloženia vozidla (miesto, kde je možné vykonať obhliadku);
 • údaje o majiteľovi poškodeného vozidla – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa / IČO, názov a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Polícii nahláste každú dopravnú nehodu, pri ktorej sa usmrtí alebo zraní osoba, poškodí sa cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie, uniknú nebezpečné veci alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí, resp. na inom majetku vznikne hmotná škoda prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa § 125 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy osoba uvedená v poistnej zmluve, teda poistený alebo poistník.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne najneskôr do 15 pracovných dní od jej vzniku.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach