Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Je potrebné dbať nielen na svoju činnosť, ale aj na vlastné okolie. KOMUNÁLNA poisťovňa vám pomôže zvládnuť náročnú situáciu a predísť nepríjemnostiam, ak spôsobíte škodu tretím osobám.

Lebo aj bezpečnosť vášho okolia je to, na čom záleží.

Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb sa vzťahuje na škody spôsobené pri činnostiach zapísaných v obchodnom registri alebo v živnostenskom oprávnení poisteného, porušením právnej povinnosti v súvislosti s ich činnosťou alebo vzťahom k iným subjektom. Ide o všeobecnú zodpovednosť v zmysle ustanovenia § 420 Občianskeho zákonníka.


Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie uzatvára priamo podnikajúca fyzická osoba alebo zástupca právnickej osoby (napríklad firmy, školy, poskytovatelia sociálnych služieb, bytové družstvá, dobrovoľné požiarne zbory a pod.).

Čo je poistené v rámci poistenia zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb?

Poistenie je možné dojednať pre nasledovné riziká:

 • všeobecná zodpovednosť za škodu;
 • zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom;
 • zodpovednosť za škodu materských, základných, stredných a vysokých škôl;
 • zodpovednosť za škodu poskytovateľa sociálnej služby;
 • zodpovednosť za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch.

K všeobecnej zodpovednosti za škodu je možné si uzatvoriť nasledovné pripoistenia:

 • cudzie veci prevzaté a vnesené;
 • regresy sociálnej a zdravotných poisťovní;
 • dobrovoľné požiarne zbory.

Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, zmenou v osobe vlastníka poistenej veci alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť jednorazovo, ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?

V prípade, že dôjde k škodovej udalosti, bezodkladne ju oznámte telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282) alebo elektronicky cez online formulár. Uvedené kontakty využite v prípade, ak ste poškodený a potrebujete zabezpečiť obhliadku poškodenej veci.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody.

Ak ste poškodený a pri škodovej udalosti nie je nutná obhliadka (napríklad škody na zdraví), môžete ju oznámiť elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Poisťovni predložte potrebné doklady, ktoré si od vás vyžiada.

Ak ste škodu spôsobili, oznámte ju poisťovni elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody;
 • v čom vidíte svoje zavinenie (čo ste porušili, zanedbali a iné).

Kto môže škodovú udalosť nahlásiť?
Škodovú udalosť je povinná poisťovni nahlásiť osoba, ktorá škodu spôsobila, teda poistený. Škodu môže poisťovni nahlásiť aj poškodený, pričom jeho nahlásenie bude poisťovňa považovať zároveň za uplatnenie si náhrady spôsobenej škody.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek škodovú udalosť vždy oznámte poisťovni bez zbytočného odkladu, bez ohľadu na to, či ste poškodený alebo ste škodu spôsobili.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach