Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby

Podobne ako zamestnanec v komerčnej sfére, aj pri výkone štátnej služby je dôležité byť chránený pred škodou, ktorú môžete počas svojej činnosti spôsobiť služobnému úradu. Náhrada škody sa môže vyšplhať až do štvornásobku vášho platu, a to je dôvod, prečo sa neoplatí riskovať.

 Dospelí Bývanie Vozidlá Cestovanie Podnikanie Mestá a obce Zodpovednosť Zamestnanec Podnikateľ Primátori a starostovia Výkon štátnej služby Neštátne zdravotnícke zariadenia Environmentálna škoda Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby slúži pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú:

 • štátnym zamestnancom v štátno-zamestnaneckom pomere, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu podľa § 166 až § 168 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v platnom znení, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne pri výkone štátnej služby;
 • príslušníkom policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu podľa § 159 až § 162 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe v platnom znení, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom;
 • príslušníkom hasičského a záchranného zboru, ktorú je povinný nahradiť služobnému úradu podľa § 134 až § 136 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v platnom znení, pokiaľ táto zodpovednosť vznikla výhradne v služobnom pomere pri výkone štátnej služby a plnení úloh zboru v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie môže uzavrieť každý zamestnanec v štátno-zamestnaneckom pomere, príslušník policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície alebo príslušník hasičského a záchranného zboru.

Čo mám poistené v rámci zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti s vykonávaním štátnej služby?

Štátny zamestnanec
Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škody spôsobené výhradne pri plnení úloh v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby, ktoré zahŕňajú:

 • riadenie;
 • rozhodovanie;
 • kontrolu;
 • odbornú prípravu rozhodnutí;
 • odbornú prípravu návrhov zákonov a ostatných všeobecných právnych predpisov;
 • odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí.

K poistnej zmluve je možné dojednať aj pripoistenie škôd na zverenom dopravnom prostriedku zamestnávateľa, ktorá vznikla vedením tohto dopravného prostriedku pri plnení pracovných povinností.

Príslušník policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície
Poistením je krytá zodpovednosť poisteného za škodu, ktorú spôsobil a za ktorú zodpovedá služobnému úradu zavineným porušením svojich povinností výhradne pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním. Plnenie môže byť poskytnuté až do výšky poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve. Na každom plnení zo škodovej udalosti sa podieľate spoluúčasťou vo výške 10 % z vypočítanej výšky poistného plnenia. K poistnej zmluve je možné dojednať aj pripoistenie škôd na zverenom dopravnom prostriedku zamestnávateľa, ktorá vznikla vedením tohto dopravného prostriedku pri plnení pracovných povinností.

Príslušník hasičského a záchranného zboru
Poistením je krytá zodpovednosť poisteného za škodu, ktorú spôsobil a za ktorú zodpovedá služobnému úradu zavineným porušením svojich povinností výhradne pri výkone štátnej služby alebo v priamej súvislosti s ním. Plnenie môže byť poskytnuté až do výšky poistnej sumy dohodnutej v poistnej zmluve. Na každom plnení zo škodovej udalosti sa podieľate spoluúčasťou vo výške 10 % z vypočítanej výšky poistného plnenia. K poistnej zmluve je možné dojednať aj pripoistenie škôd na zverenom dopravnom prostriedku zamestnávateľa, ktorá vznikla vedením tohto dopravného prostriedku pri plnení pracovných povinností.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom (osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu) a poisťovňou, skončením pracovného pomeru poisteného (štátny zamestnanec), ukončením služobného pomeru príslušníka policajného zboru, zboru väzenskej a justičnej stráže SR a železničnej polície, ukončením alebo zánikom služobného pomeru príslušníka hasičského a záchranného zboru či nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť jednorazovo, ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k škodovej udalosti, bezodkladne ju oznámte telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282) alebo elektronicky cez online formulár. Uvedené kontakty využite v prípade, ak ste poškodený a potrebujete zabezpečiť obhliadku poškodenej veci.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody.

Ak ste poškodený a pri škodovej udalosti nie je nutná obhliadka (napríklad škody na zdraví), môžete ju oznámiť elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Poisťovni predložte potrebné doklady, ktoré si od vás vyžiada.

Ak ste škodu spôsobili, oznámte ju poisťovni elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody;
 • v čom vidíte svoje zavinenie (čo ste porušili, zanedbali a iné).

Kto môže škodovú udalosť nahlásiť?
Škodovú udalosť je povinná poisťovni nahlásiť osoba, ktorá škodu spôsobila, teda poistený. Škodu môže poisťovni nahlásiť aj poškodený, pričom jeho nahlásenie bude poisťovňa považovať zároveň za uplatnenie si náhrady spôsobenej škody.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek škodovú udalosť vždy oznámte poisťovni bez zbytočného odkladu, bez ohľadu na to, či ste poškodený alebo ste škodu spôsobili.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach