Výstavy

Z vlastnej skúsenosti vieme, koľko práce, času i peňazí stojí príprava stánku na výstavu, veľtrh či iné podujatie. Ak ste už do prípravy expozície toľko investovali, zvážte uzatvorenie poistenia pred prípadnými náhodnými udalosťami a rizikami počas doby trvania výstavy. Či by išlo o krádež, vandalizmus, vašu zodpovednosť voči účastníkom výstavy, víchricu alebo povodeň – budeme vám kryť chrbát.

Poistenie vystav

Poistenie výstav je určené pre vystavovateľov na zadováženie si poistnej ochrany pre prípad vzniku škody na hnuteľných veciach sústredených na výstavách a veľtrhoch.

Poistenie výstav poskytuje tieto výhody

 • Pokrýva možné riziká poškodenia alebo zničenia vystavovaných vecí.
 • Pokrýva aj zodpovednosť vystavovateľa voči účastníkom na výstave.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie výstav je určené fyzickým a právnickým osobám, ktoré prezentujú svoje výrobky a tovar v rámci výstav a veľtrhov.

Čo je poistené v rámci produktu?
Poistenie sa vzťahuje na veci vo vlastníctve alebo na veci, ku ktorým má poistený právo hospodárenia. Súčasťou poistenia musí byť pripojený zoznam poisteného majetku, ktorý obsahuje nasledovné údaje:

 • presná špecifikácia veci;
 • výrobné alebo iné identifikačné číslo;
 • nadobúdaciu cenu (nie predajnú).

Na aké rizika je možné sa poistiť?
Poistenie výstav chráni expozície vystavovateľov pred prípadnými náhodnými udalosťami a rizikami počas doby trvania výstavy. Poistiť je možné hnuteľný majetok na tieto poistné riziká:

 • poškodenie, zničenie veci živelnou alebo vodovodnou udalosťou;
 • vandalizmus;
 • ukradnutie veci;
 • zodpovednosť za škodu.

Príklad poistenia vystavovaného nábytku v poistnej sume 3 319,39 eur na obdobie štyroch dní:

Poistenie Suma
Združené poistenie (živel + voda) 8,30 eur
Poistenie proti ukradnutiu 13,28 eur
Poistenie proti vandalizmu 9,29 eur
Poistenie zodpovednosti 4,98 eur

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie sa uzatvára na dobu určitú – počas konania výstavy – a začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, zmenou v osobe vlastníka poistenej veci alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Ak si dojednáte v zmluve jednorazové poistné, uhradíte ho naraz za celé obdobie. Pri bežnom poistnom si môžete vybrať periodicitu platenia, a to ročne, polročne alebo štvrťročne.

Ako poistné platiť?
Platby poistného môžete realizovať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, bezodkladne ju oznámte, prosím, telefonicky na čísle 0850 111 566 alebo elektronicky cez online formulár.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • údaje o firme – obchodné meno, IČO, adresa;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • rozsah vzniknutej škody (čo konkrétne bolo poškodené);
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Ak to nie je nutné, nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou pred vykonaním obhliadky a bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach