Poistenie garáže – ProDomo

Okrem strechy nad hlavou si dávate pozor aj na motorové vozidlá. Mnohí z nás ich parkujú v samostatne stojacej garáži. Ak ju chcete chrániť pred nepriaznivými vplyvmi počasia či vandalmi, ponúkame vám riešenie v rámci poistenia ProDomo.

Poistenie domácnosti – ProDomo

Poistenie ProDomo pokrýva všetky dôležité riziká, ktoré vašej garáži hrozia. Chráni ju pred škodami spôsobenými prírodnými živlami (ako je požiar, víchrica, krupobitie, pád stromov, povodeň, ťarcha snehu či priamy úder blesku), ale aj krádežou, vandalizmom a ďalšími rizikami.

Poistenie garáže poskytuje tieto výhody

  • Ponúkame na výber tri balíky poistenia, pričom každý jeden si môžete individuálne upraviť podľa svojich požiadaviek.
  • Umožníme vám navýšiť limity krytia pri rizikách atmosférické zrážky, nepriamy úder blesku, krádež, lúpež, vandalizmus, sprejerstvo, zodpovednosť za škodu, skrat elektromotorov či rozbitie skla.
  • Zorganizujeme asistenčné služby zadarmo a pomôžeme vám pri odstraňovaní škôd v prípade nepredvídateľných udalostí.

 


Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie nehnuteľnosti (garáže) môže uzatvoriť jej vlastník.

Čo je poistené v rámci produktu ProDomo?
Predmetom poistenia je garáž ako samostatná stojaca stavba s uzamykateľným priestorom, ktorá sa využíva ku garážovaniu motorových vozidiel a ich príslušenstva.

Aké balíky poistného krytia si môžem vybrať?
Na výber máte z troch balíkov poistných rizík, pričom každý jeden si môžete individuálne upraviť podľa svojich požiadaviek. Ak vám napríklad vyhovuje balík OPTIMUM, ale požadujete krytie na vyššiu sumu alebo riziko navyše, poistenie ProDomo to umožňuje.

Poistné riziko ŽIVEL OPTIMUM EXCELENT
Združený živel Áno Áno Áno
Atmosférické zrážky Áno Áno Áno
Nepriamy úder blesku Áno Áno Áno
Krádež Nie Áno Áno
Lúpež Nie Áno Áno
Vandalizmus Nie Áno Áno
Stavebný materiál Áno Áno Áno
Stavebné mechanizmy a stavebné náradie Áno Áno Áno
Sprejerstvo Nie Nie Áno
Búrlivý vietor Nie Nie Áno
Spätné vystúpenie vody z kanalizačného potrubia Nie Nie Áno
Asistenčné služby Nie Nie Áno
Zodpovednosť za škodu Nie Áno Áno
Skrat elektromotorov Nie Áno Áno
Rozbitie skla Nie Áno Áno
Náhrobné pomníky Nie Nie Áno
Zachraňovacie a/alebo odpratávacie náklady nad poistnú sumu Nie Áno Áno
Strata zisku z prenájmu Nie Nie Áno

Ako môžem garáž poistiť?
Samostatne stojacu garáž môžete poistiť jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom (osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu) a poisťovňou, zmenou písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán,  alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Okrem hlavného poistenia, ktoré pokrýva všetky najdôležitejšie riziká, vám ponúkame aj pripoistenia pre rozšírenie ochrany vašej nehnuteľnosti.

Materiál určený k výstavbe, údržbe alebo rekonštrukcii poistenej nehnuteľnosti, ako sú tvárnice, tehly, strešná krytina, piesok, cement, obklady, okná, dvere, a iné.

Ide o veci, ktoré slúžia na výstavbu, opravu, údržbu alebo rekonštrukciu poistenej nehnuteľnosti, ako sú miešačka, dopravníkový pás, cirkulárka, lešenie, vŕtačka, zváračka a iné.

Kryje náhradu škody na živote a zdraví, veci či ušlom zisku, ktorú poistený alebo člen poistenej nehnuteľnosti spôsobí inému v čase trvania poistenia.

Vzťahuje sa na elektromotory poškodené alebo zničené skratom, ktoré slúžia k prevádzke nehnuteľnosti.

Vzťahuje sa na poškodenie alebo zničenie skla (napr. okná, sklenená výplň dverí) akoukoľvek náhodnou udalosťou.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Pri ročnej platbe vám poskytneme zľavu na poistnom. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, elektronicky cez online formulár alebo telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282).

Pripravte si nasledujúce údaje:

  • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
  • dátum a miesto vzniku škody;
  • popis vzniku poškodenia a jeho rozsah (konkrétne časti, ktoré sú poškodené);
  • údaje o majiteľovi poškodeného majetku – rodné číslo, meno, priezvisko a adresu;
  • kontakty na prípadných svedkov;
  • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Ak to nie je nutné, nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou pred vykonaním obhliadky a bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Po nahlásení škody vás bude kontaktovať technik a dohodne si s vami termín a miesto obhliadky poškodeného majetku.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach