Celoročné cestovné poistenie do zahraničia – ProTravel

Patríte k ľuďom, ktorí cestujú viackrát do roka? Aby ste sa mohli sústrediť na plánovanie svojich ďalších dobrodružstiev a zážitkov, uzatvorte si poistenie, vďaka ktorému môžete opakovane vycestovať do zahraničia až po dobu 90 dní na jeden pobyt. Pretože vaša bezpečnosť na cestách je to, na čom záleží.

cestovne poistenie

Celoročné cestovné poistenie do zahraničia pokrýva výdavky vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú vo verejnom či súkromnom zdravotnom zariadení. Okrem zdravotných úkonov máte v poistných balíkoch zahrnuté aj ďalšie riziká, ako je poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu a úrazové poistenie. Poistiť sa môžete aj pre prípad rizikových športov alebo manuálnej práce v zahraničí.

Celoročné poistenie do zahraničia poskytuje tieto výhody

 • Balíkové poistenie s výberom najčastejších rizík, ktoré vás chráni už od prahu vašich dverí.
 • Úhrada liečebných nákladov v prípade epidémie či pandémie.
 • Územná platnosť poistenia na celom svete.
 • Možnosť uzatvorenia poistenia na dobu neurčitú s dobou pobytu až 90 dní na jedno vycestovanie.
 • Rozšírené asistenčné služby o druhý lekársky názor (vypracovanie nezávislého zdravotného posudku zahraničným špecialistom s prekladom do slovenského jazyka).

Kto môže poistenie uzatvoriť?

Celoročné cestovné poistenie ProTravel môže uzatvoriť každý; za maloletého klienta ho uzatvára zákonný zástupca. V rámci jednej poistnej zmluvy je možnosť dojednať poistenie pre viaceré osoby. Poistenie môže dojednať aj organizácia v prospech fyzickej osoby (napríklad zamestnávateľ pre zamestnanca, športový klub pre svojho člena a pod.).

Čo mám poistené v rámci poistenia?

Celoročné cestovné poistenie ProTravel pokrýva predovšetkým liečebné náklady vynaložené na neodkladnú lekársku starostlivosť poskytnutú v Európe alebo na celom svete. Ide napríklad o:

 • lekárske vyšetrenie a ošetrenie;
 • hospitalizáciu, nevyhnutnú operáciu, lieky a iné zdravotnícke pomôcky;
 • zubné ošetrenie;
 • náklady záchrannej služby alebo taxislužby za prepravu do najbližšej nemocnice;
 • náklady za prepravu na územie SR, ak poistený nemôže zo zdravotných dôvodov použiť pôvodný dopravný prostriedok;
 • liečebné náklady v prípade teroristického útoku;
 • liečebné náklady v prípade epidémie alebo pandémie;
 • dodatočné náklady z dôvodu karantény, napr. na ubytovanie poisteného alebo prepravu poisteného na územie SR;
 • náklady záchrannej akcie spojené s hľadaním a vyslobodzovaním poisteného v prípade nehôd v horách, na mori a pod.;
 • náklady na prepravu telesných pozostatkov v prípade úmrtia poisteného.

Aké balíky poistného krytia si môžem vybrať?

Pri poistení celoročného cestovného poistenia ProTravel máte na výber z troch balíkov poistných rizík.

Poistné riziko Liečebné náklady Komplet 45 Komplet 90
Počet dní na jednu cestu 45

45

90
Liečebné náklady 250 000 eur 250 000 eur 250 000 eur
Batožina - 1 500 eur 1 500 eur
Zodpovednosť za škodu - 100 000 eur 100 000 eur
Úraz / Smrť úrazom - 20 000 eur 20 000 eur

Odkedy dokedy som poistený?
Poistenie sa začína dňom uvedeným v poistnej zmluve ako začiatok poistenia.

Ako sa mám poistiť?
Poistenie môžete uzatvoriť v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistenie zaniká?
Poistenie zaniká uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou, nezaplatením poistného alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Zdravie je na prvom mieste, preto okamžite po prípadnom úraze alebo pri zdravotných problémoch vyhľadajte zdravotnú pomoc a liečte sa podľa pokynov lekára.

Každú škodovú udalosť oznámte telefonicky asistenčnej službe GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA na čísle +421 268 202 060. Asistenčná služba je Vám k dispozícii 24 hodín denne (v slovenskom jazyku).

Riaďte sa pokynmi informačného listu Ako postupovať v prípade poistnej udalosti.

Pri kontaktovaní asistenčnej služby nahláste vždy tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • druh poistenia a číslo poistky;
 • pomoc, akú potrebujete;
 • miesto, kde sa nachádzate a telefónne číslo pre opätovný kontakt.

Kedy poistné platiť?
Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy. Poistné hradíte za celú poistnú dobu naraz. Bez úhrady poistného nie je poistka platná.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k akejkoľvek poistnej udalosti, bezodkladne kontaktujte asistenčnú službu poisťovne na telefónnom čísle +421 2 68 20 20 60. Následne ju oznámte písomne na príslušnom tlačive podľa typu nároku e-mailom na greencard@kpas.sk, prípadne poštou na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

K oznámeniu priložte nasledujúce doklady:

 • lekársku správu s uvedenou diagnózou;
 • zoznam vykonaných lekárskych výkonov;
 • účet za ošetrenie či pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom, za prevoz a všetky ďalšie doklady potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia;
 • výpovede svedkov, fotodokumentáciu poškodených vecí, nadobúdacie doklady zničených, stratených, poškodených vecí;
 • policajnú správu v prípade odcudzenia batožiny alebo vecí osobnej potreby;
 • iné doklady, ktoré si poisťovňa od vás vyžiada podľa typu nároku.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený, resp. zákonný zástupca za maloletého poisteného. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného plnenia oprávnená osoba - najbližší príbuzný.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Vznik akejkoľvek poistnej udalosti je potrebné bezodkladne oznámiť telefonicky asistenčnej službe GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA. Následne najneskôr 30 dní po návrate na Slovensko ju písomne oznámte poisťovni na príslušnom tlačive podľa typu nároku. Na vyžiadanie poisťovne predložte všetky ďalšie doklady potrebné pre stanovenie rozsahu poistného plnenia.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach