Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – EnviroPlus / EnviroKomunal

Ak podnikáte v oblasti, ktorej sa toto poistenie týka, viete, o čom je reč. Podľa platnej legislatívy musí byť akékoľvek riziko vzniku environmentálnej záťaže finančne kryté alebo poistené. Prevádzkovatelia sú povinní najneskôr do 100 dní od povolenia pracovnej činnosti preukázať, že sú v prípade náhodnej udalosti, schopní – aj finančne – ekologickú škodu odstrániť.

Uzatvorte si poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu EnviroPlus / EnviroKomunal a KOMUNÁLNA poisťovňa vám bude garantovať zákonom požadované poistné krytie.

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu – EnviroPlus / EnviroKomunal

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje poistné krytie v súvislosti s legislatívou o environmentálnej zodpovednosti pri prevencii a náprave environmentálnych škôd, tzn. hradí náklady na dekontamináciu pôdy, vody, na chránené druhy (rastlinstvo, živočíšstvo) a biotopy, technické náklady (znalecké posudky, právna ochrana/zastúpenie a pod.).

Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu poskytuje tieto výhody

 • Zahŕňa zodpovednosť za škodu na zdraví alebo za vecnú škodu voči tretej osobe.
 • Umožňuje rozšíriť základné poistné riziká o ďalšie pripoistenia k všeobecnej zodpovednosti.
 • Poskytuje pripoistiť dodatočnú lehotu na uplatnenie nároku a územné krytie na susedné štáty, resp. Európu.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie môže uzatvoriť každý prevádzkovateľ pracovnej činnosti, ktorý podľa § 1 ods. 2 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd je povinný zabezpečiť finančné krytie svojej zodpovednosti za environmentálnu škodu a jej nápravu. Ide o právnické osoby a SZČO, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť, služby, verejné služby, remeslá alebo výrobnú činnosť, ako aj lekárne či prevádzkovateľov čističiek odpadových vôd.

Čo je poistené v rámci poistenia zodpovednosti za environmentálnu škodu?
V rámci produktu EnviroPlus / EnviroKomunal si môžete vybrať z troch rôznych balíkov poistenia:

Variant A – Excelent

 • Zahŕňa náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzačnú) v mieste i mimo miesta poistenia prevádzky, náklady na zmiernenie škodovej udalosti, technické náklady a výdavky, zodpovednosť za škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu.

Variant B – Standard

 • Zahŕňa náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzačnú) okrem nákladov na vyčistenie / dekontamináciu vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie škodovej udalosti, technické náklady a výdavky, zodpovednosť za škodu na zdraví a/alebo za vecnú škodu.

Variant C – Basic

 • Zahŕňa náklady a výdavky na nápravu (primárnu, doplnkovú, kompenzačnú) okrem nákladov na vyčistenie / dekontamináciu vlastných prevádzkových priestorov, náklady na zmiernenie škodovej
 • udalosti, technické náklady a výdavky.

V produkte EnviroPlus / EnviroKomunal je možné dojednať základné poistné krytie:

 • Náklady na nápravu environmentálnej škody zahŕňajúce náklady na dekontamináciu pôdy, dekontamináciu vody, na chránené druhy (rastlinstvo, živočíšstvo) a biotopy, náklady na zmiernenie škodovej udalosti, technické náklady (znalecké posudky, právna ochrana/zastúpenie a pod.) a náklady v zmysle VPP ENV 450-3.
 • Všeobecná zodpovednosť (vecné škody a škody na zdraví).

K všeobecnej zodpovednosti si môžete pripoistiť doplnkové riziká:

 • pripoistenie 1 – zodpovednosti za škodu spôsobenú na prenajatých nehnuteľnostiach;
 • pripoistenie 2 – zodpovednosti za škodu spôsobenú na cudzích veciach prenajatých, požičaných, užívaných (okrem motorových vozidiel);
 • pripoistenie 3 – dodatočnej lehoty na uplatnenie nároku;
 • pripoistenie 4 – rozšírené územné krytie (SR + susedné štáty, Európa).

* Poznámka: Pripoistenie 1 a 2 sú voliteľné v balíkoch obsahujúcich riziko Všeobecná zodpovednosť (Variant A + B).

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, zmenou v osobe vlastníka poistenej veci alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť jednorazovo, ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k škodovej udalosti, bezodkladne ju oznámte telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282) alebo elektronicky cez online formulár. Uvedené kontakty využite v prípade, ak ste poškodený a potrebujete zabezpečiť obhliadku poškodenej veci.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody.

Ak ste poškodený a pri škodovej udalosti nie je nutná obhliadka (napríklad škody na zdraví), môžete ju oznámiť elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Poisťovni predložte potrebné doklady, ktoré si od vás vyžiada.

Ak ste škodu spôsobili, oznámte ju poisťovni elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody;
 • v čom vidíte svoje zavinenie (čo ste porušili, zanedbali a iné).

Kto môže škodovú udalosť nahlásiť?
Škodovú udalosť je povinná poisťovni nahlásiť osoba, ktorá škodu spôsobila, teda poistený. Škodu môže poisťovni nahlásiť aj poškodený, pričom jeho nahlásenie bude poisťovňa považovať zároveň za uplatnenie si náhrady spôsobenej škody.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek škodovú udalosť vždy oznámte poisťovni bez zbytočného odkladu, bez ohľadu na to, či ste poškodený alebo ste škodu spôsobili.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach