Povinné informácie

V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zverejňujeme podklady k priemerným výškam nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení, o ktorých je finančný agent povinný informovať klienta pri dojednaní návrhu životného poistenia.

Všetky údaje v priloženej tabuľke boli zostavené na základe Metodického usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016 o určení priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.

Odvetvie1

PVNFS2

B1a) Poistenie pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami

1,59%

B1c) Doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby

4,20%

B2) Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva

5,20%

B3) Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi

3,15%

1Poistné odvetvie je označené a popísané v zmysle zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z. z.
2PVNFS – Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení

Príklady produktov spadajúcich do B1a):

  • Provital Partner
  • OPU MAX
  • Provital Kapitál
  • Školák
  • Provital Pokoj

 

Príklady produktov spadajúcich do B1c):

  • Úrazové poistenie k OPU MAX
  • Pripoistenia

 

Príklady produktov spadajúcich do B2):

  • Provital Junior

 

Príklady produktov spadajúcich do B3):

  • Invest 2027
  • Provital Invest

Sledujte nás na sociálnych sieťach