Povinné informácie

V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zverejňujeme podklady k priemerným výškam nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení, o ktorých je finančný agent povinný informovať klienta pri dojednaní návrhu životného poistenia.

Všetky údaje v priloženej tabuľke boli zostavené na základe Metodického usmernenie Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016 o určení priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.

Odvetvie1

PVNFS2

B1a) Poistenie pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami

1,59%

B1c) Doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby

4,20%

B2) Poistenie pre prípad narodenia dieťaťa, poistenie prostriedkov na výživu a poistenie pre prípad uzavretia manželstva

5,20%

B3) Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi

3,15%

1Poistné odvetvie je označené a popísané v zmysle zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z. z.
2PVNFS – Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení

Príklady produktov spadajúcich do B1a):

 • Provital Partner
 • OPU MAX
 • Provital Kapitál
 • Školák
 • Provital Pokoj

 

Príklady produktov spadajúcich do B1c):

 • Úrazové poistenie k OPU MAX
 • Pripoistenia

 

Príklady produktov spadajúcich do B2):

 • Provital Junior

 

Príklady produktov spadajúcich do B3):

 • Invest 2027
 • Provital Invest

Všeobecné podmienky súťaže: Októbrová súťaž

Tieto Všeobecné súťažné podmienky (ďalej len „súťažné podmienky") sa vzťahujú výhradne na súťaž s názvom Októbrová súťaž (ďalej len „súťaž“), ktorá bude prebiehať na facebookovom profile spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Súťažné podmienky stanovujú podmienky na prihlásenie sa do súťaže, účasť v nej, získanie výhry a jej odovzdanie. Súťažné podmienky tiež definujú práva a povinnosti súťažiacich. Organizátorom súťaže je spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3345/B (ďalej len „vyhlasovateľ“). Súťažné podmienky sú uverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

I. Účel a predmet súťaže

1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázku vyhlasovateľa súťaže na facebookovom profile vyhlasovateľa.

II. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 16.10.2019 do 17.10.2019, do 23:59:59 hod. vrátane. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť pravidlá súťaže upravené v týchto súťažných podmienkach.

III. Účasť v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci používatelia sociálnej siete Facebook, ktorí odpovedia na súťažnú otázku v Októbrovej súťaži zverejnenú na

https://www.facebook.com/komunalna.poistovna/.

IV. Ceny v súťaži

Vyhlasovateľ odovzdá jednému výhercovi z Facebooku dva lístky na divadelné predstavenie hry „November“, ktoré sa uskutoční dňa 27.10.2019 v Divadle Aréna na Viedenskej ceste 10 v Bratislave.

V. Určenie výhercu a podmienky získania výhry

O výhercovi súťaže sa rozhodne žrebovaním. Výhercom sa stane osoba, ktorá splní podmienky uvedené v bode 2 týchto súťažných podmienok, poskytne všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, bude vyžrebovaný a vyhlásený za výhercu. Žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného generátora výhercov Comment Picker (https://commentpicker.com/).

Meno výhercu zverejní vyhlasovateľ v piatok 18.10.2019 v popoludňajších hodinách na svojej fanpage na sociálnej sieti Facebook. Zároveň vyzve výhercu, aby prostredníctvom súkromnej facebookovej správy poslal vyhlasovateľovi kontaktné údaje potrebné na odovzdanie ceny.

V prípade, že vyhlasovateľ vyzve výhercu, aby si prevzal cenu, resp. doplnil údaje potrebné na odovzdanie ceny a výherca nebude na túto výzvu reagovať do 3 pracovných dní, nárok na výhru mu zaniká. Výherca nemá nárok ani na akúkoľvek inú kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká výhercovi aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností vyplývajúcich zo súťažných podmienok alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.). Ak zanikne výhercovi nárok na výhru, vyhlasovateľ nebude žrebovať náhradného výhercu a výhra nebude odovzdaná.

Vyhlasovateľ zašle ceny výhercovi prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Na výhru v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby. Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

VI. Osobné údaje

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu facebookového nickname (t. j. meno, priezvisko, resp. nickname) a odpovede na súťažnú otázku a výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa výlučne za účelom odovzdania výhry, a to na základe dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení a podľa článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“).

O výhre informuje vyhlasovateľ výhercu súťaže elektronickou formou, prostredníctvom statusov na sociálnej sieti Facebook.

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže t. j. pridaním komentára s odpoveďou udeľuje vyhlasovateľovi súhlas, aby spracúval jeho osobné údaje v rozsahu:

 • Facebookový nickname (meno, priezvisko, nickname) a odpoveď na súťažnú otázku.

Výherca súťaže poskytnutím osobných údajov udeľuje vyhlasovateľovi súhlas, aby spracúval jeho osobné údaje v rozsahu:

 • Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa.

Poskytnutím svojich osobných údajov v prípade výhry účastník súťaže a v prípade výhry výherca súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súhlas so spracovávaním vyššie uvedených osobných údajov za účelom účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, kontaktovania v prípade výhry a zverejnenia jeho facebookového nickname vo facebookovom statuse vyhlasovateľa s oznámením o výhre.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže výherca súťaže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas účastník a v prípade výhry výherca udeľuje po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu spracúvania. To neplatí, ak existuje iný zákonný dôvod ich spracúvania (napríklad odvedenie dane z výhry a podobne).

Osobné údaje získané na účely vyhodnotenia súťaže podľa tohto štatútu nie sú predmetom automatizovaného spracúvania osobných údajov ani profilovania.

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo získania bližších informácií sa môže účastník alebo výherca obrátiť písomne na adresu sídla vyhlasovateľa, e-mailovú adresu marketing_kpas@kpas.sk.

Zároveň vyhlasovateľ informuje výhercu, že jeho osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Zároveň vyhlasovateľ informuje výhercu súťaže, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť na webovej stránke www.kpas.sk v časti Ochrana osobných údajov – Informácie o spracúvaní osobných údajov - klienti.

V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je organizátor oprávnený údaje spracúvať, účastníka nemôže do súťaže zaradiť a výhru výhercovi nemôže odovzdať a nárok na výhru zaniká.

VII. Vyhlásenie súťažiaceho

Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so súťažnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie súťažných pravidiel alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Súťažiaci vyhlasuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

VIII. Vyhlásenie spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obchodná spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

IX. Osobitné ustanovenia

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť súťažné podmienky alebo súťaž bez náhrady aj úplne zrušiť.

Tieto súťažné podmienky sú platné od 16.10.2019.

Sledujte nás na sociálnych sieťach