Povinné informácie

V zmysle zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve zverejňujeme podklady k priemerným výškam nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení, o ktorých je finančný agent povinný informovať klienta pri dojednaní návrhu životného poistenia.

Všetky údaje v priloženej tabuľke boli zostavené na základe Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska zo 14. marca 2016 č. 1/2016 o určení priemernej výšky nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení.

Odvetvie1

PVNFS2

B1a) Poistenie pre prípad dožitia, pre prípad smrti, pre prípad smrti alebo dožitia, pre prípad dožitia s možnosťou vrátenia poistného, poistenie spojené s kapitalizačnými zmluvami

2,90%

B1c) Doplnkové poistenie uzavreté popri životnom poistení, najmä pre prípad ublíženia na zdraví vrátane práceneschopnosti, pre prípad smrti následkom úrazu a pre prípad invalidity následkom úrazu alebo choroby

6,30%

B3) Poistenie uvedené v prvom bode písm. a) a b) a druhom bode spojené s investičnými fondmi

3,66%

1 Poistné odvetvie je označené a popísané v zmysle zákona o poisťovníctve č. 39/2015 Z.z.

2 PVNFS – Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení

 

Príklady produktov spadajúcich do B1a):

 • Provital Partner
 • OPU MAX
 • Pieta
 • Projekt Istota

 

Príklady produktov spadajúcich do B1c):

 • Pripoistenia

 

Príklady produktov spadajúcich do B3):

 • Provital Invest
 • Provital Invest jednorazovo
 • Provital Junior
 • Kontiinvest náhrada
 • Profi Index 34

FATCA a CRS

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATCA je americký daňový zákon o daňovom súlade zahraničných účtov, ktorý vznikol na zamedzenie daňových únikov Spojených štátov amerických (ďalej len „USA“). Je záväzný pre všetky zahraničné finančné inštitúcie, vrátane poisťovní, ktorým ukladá povinnosť identifikovať vlastníkov finančných účtov a odhaliť daňovému orgánu USA daňových rezidentov USA. Slovenská republika v zmysle FATCA pristúpila na IGA Model I, v ktorom kompetencie medzivládnej dohody určia vnútroštátne zákony, reportovanie vnútroštátnemu daňovému orgánu, a je možná vzájomná výmena informácii. Jej cieľom je, aby celosvetová sieť krajín a subjektov spolupracovala pri získavaní a výmene informácií v zmysle FATCA prostredníctvom úradu IRS (The Internal Revenue Services – finančný úrad USA).

Z uvedeného dôvodu je KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava (ďalej len „Poisťovňa) od začiatku účinnosti tejto povinnosti ako finančná inštitúcia registrovaná na stránke IRS a tým je viazaná povinnosťami vyplývajúcimi z FATCA na základe medzivládnej dohody medzi Slovenskou republikou a USA – model IGA 1 a bolo jej pridelené identifikačné číslo (tzv. GIIN – Global Intermediary Identification Number): EM4SY0.00025.ME.703.

Povinnosti Poisťovne podľa FATCA:

 1. Identifikácia fyzických osôb a právnických osôb – majiteľov finančných účtov, s potenciálnou daňovou povinnosťou voči USA (americký rezident).
 2. Oznamovanie údajov o vyššie uvedených klientoch a ich príjmoch úradu IRS prostredníctvom Finančnej správy SR.
CRS (Common Reporting Standard)

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala na podnet FATCA globálny štandard pre automatickú výmenu informácií o finančných účtoch Common Reporting Standard (ďalej len „CRS“), ktorý je určený pre zabránenie cezhraničných daňových únikov. Slovenská republika transponovala požiadavky FATCA/CRS do zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. CRS je záväzný pre všetky zahraničné finančné inštitúcie, vrátane Poisťovne, ktorej povinnosťou je identifikovať skutočných vlastníkov finančných účtov a odhaliť daňovému orgánu členského štátu CRS ich daňových rezidentov. K tomuto spoločnému štandardu vykazovania sa zaviazalo vyše 100 krajín z celého sveta a tento zoznam sa neustále rozširuje, je uvedený na webovej stránke https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/avi. V rámci CRS nie je však USA, keďže na nich sa vzťahuje povinnosť k automatickej výmene informácií o finančných účtoch v zmysle FATCA.

Povinnosti Poisťovne podľa CRS:

 1. Identifikácia fyzických osôb a právnických osôb – majiteľov finančných účtov, s potenciálnou daňovou povinnosťou v inej krajine ako v Slovenskej republike.
 2. Oznamovanie údajov o klientoch a ich príjmoch Finančnej správe SR.

Povinnosti klienta podľa FATCA a CRS:

 1. Poskytnutie súčinnosti pre dodržanie zákona.
 2. Povinnosť vyplniť formulár Čestné vyhlásenie o daňovej rezidencii sa vzťahuje na klientov*, ktorí sú v zmluvnom vzťahu s Poisťovňou.
 3. V prípade zmeny údajov v podanom vyhlásení sa údaje stanú neaktuálnymi a klient je povinný Čestné vyhlásenie o daňovej rezidencii aktualizovať.

Bez ohľadu na vyššie uvedené je Poisťovňa povinná overiť dôveryhodnosť podaného Čestného vyhlásenia o daňovej rezidencii a na tento účel môže požiadať svojich klientov o doloženie ďalších dokladov potvrdzujúcich ich daňový status.

Formulár Čestné vyhlásenie o daňovej rezidencii je dostupný TU.


* za klienta sa pre účely formulára považuje osoba, ktorá bola požiadaná Poisťovňou o vyplnenie formulára (poistník, poistená osoba, oprávnená osoba, konečný užívateľ výhod)

Spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3345/B, IČO: 31 595 545 (ďalej len „Poisťovňa“) zverejňuje podľa ust. § 64a zákona č. 39/2015 Z.z. Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poisťovníctve“) nasledovné informácie:

 • podľa §64a ods. 1 zákona o poisťovníctve v spojení s §78 ods. 2 písm. b) zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Poisťovňa uvádza, že nemá vypracované zásady zapájania správcov aktív do výkonu práv akcionárov, a to z dôvodu, že Poisťovňa nedrží v portfóliu akcie spoločností, ktorých akcie sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • podľa §64a ods. 2 zákona o poisťovníctve Poisťovňa uvádza, že správca aktív podľa osobitného zákona, ktorému Poisťovňa zverila riadenie portfólia aktív si neuplatňuje zásady zapájania, vrátane hlasovania v mene Poisťovne,
 • podľa §64a ods. 3 zákona o poisťovníctve Poisťovňa uvádza, že riadi svoje finančné aktíva na základe zásady obozretnej osoby a investuje len do aktív a nástrojov, ktorých riziká môže riadne identifikovať, merať, monitorovať, riadiť a kontrolovať. Zároveň sa usiluje o maximalizáciu výnosu zo svojich finančných investícií pri súčasnej minimalizácii negatívnych vplyvov. Hlavným cieľom je zabezpečiť udržateľnú pozíciu na plnenie záväzkov plynúcich z poistných zmlúv, ako aj garantovať všetky práva poistníka, ktoré boli dohodnuté v poistnej zmluve. Proces strategického investovania aktív spoločnosti je odvodený od záväzkov spoločnosti a zohľadňuje špecifiká súvisiace s ich cieľmi a obmedzeniami. Strategické umiestnenie aktív je zamerané na to, aby mala poisťovňa dostatočnú výšku a adekvátnu štruktúru aktív na dosiahnutie stanovených cieľov a na plnenie si svojich záväzkov, vrátane dlhodobých záväzkov. Za týmto účelom sa vykonávajú podrobné analýzy vzťahov medzi aktívami a záväzkami, vzhľadom na rôzne trhové scenáre. Expozícia voči trhovým rizikám je rôzna pre jednotlivé hlavné poistné druhy spoločnosti – životné a neživotné poistenie, čo je zohľadnené v riadení finančných investícií pre tieto druhy oddelene,
 • podľa §64a ods. 4 zákona o poisťovníctve Poisťovňa uvádza, že správca aktív, ktorému Poisťovňa zverila riadenie časti svojho portfólia aktív, sa riadi výhradne investičnou stratégiou zadefinovanou Poisťovňou.

Všeobecné podmienky súťaže: Podpora nárastu sledovateľov na instagramovom profile spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa

Tieto Všeobecné súťažné podmienky (ďalej len „súťažné podmienky") sa vzťahujú výhradne na súťaž s názvom „Podpora nárastu sledovateľov na instagramovom profile spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa“ (ďalej len „súťaž“), ktorá bude prebiehať na instagramovom profile spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Súťažné podmienky stanovujú podmienky na prihlásenie sa do súťaže, účasť v nej, získanie výhry a jej odovzdanie. Súťažné podmienky tiež definujú práva a povinnosti súťažiacich. Organizátorom súťaže je spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3345/B (ďalej len „vyhlasovateľ“). Súťažné podmienky sú uverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

I. Účel a predmet súťaže

1. Účelom súťaže je zvýšenie počtu sledovateľov na instagramovom profile vyhlasovateľa.

2. Predmetom súťaže je označenie súťažného postu vyhlasovateľa súťaže a označenie dvoch používateľov v komentári pod otázkou vyhlasovateľa súťaže na instagramovom profile vyhlasovateľa.

II. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 27.4.2020 do dosiahnutia hranice 1 000 sledovateľov instagramového profilu vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť pravidlá súťaže upravené v týchto súťažných podmienkach.

III. Účasť v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci používatelia sociálnej siete Instagram na instagramovom profile spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa zverejnenú na

https://www.instagram.com/komunalna_poistovna/.

IV. Ceny v súťaži

Vyhlasovateľ odovzdá trom výhercom z Instagramu balíček reklamných predmetov vyhlasovateľa.

V. Určenie výhercu a podmienky získania výhry

O výhercoch súťaže sa rozhodne žrebovaním. Výhercami sa stanú osoby, ktoré splnia podmienky uvedené v článku I., bod 2 týchto súťažných podmienok, poskytnú všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, budú vyžrebovaní a vyhlásení za výhercov. Žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného generátora výhercov Comment Picker (https://commentpicker.com/).

Mená výhercov zverejní vyhlasovateľ deň po dosiahnutí hranice 1 000 sledovateľov profilu vyhlasovateľa na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Zároveň vyzve výhercov, aby prostredníctvom súkromnej instagramovskej správy poslali vyhlasovateľovi kontaktné údaje potrebné na odovzdanie ceny.

V prípade, že vyhlasovateľ vyzve výhercov, aby si prevzali cenu, resp. doplnili údaje potrebné na odovzdanie ceny a výhercovia nebudú na túto výzvu reagovať do 3 pracovných dní, nárok na výhru im zaniká. Výhercovia nemajú nárok ani na akúkoľvek inú kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká výhercom aj vtedy, ak porušia niektorú z povinností vyplývajúcich zo súťažných podmienok alebo konajú v rozpore s dobrými mravmi (poskytli nepravdivé údaje, získali výhru podvodným konaním a pod.). Ak zanikne výhercom nárok na výhru, vyhlasovateľ nebude žrebovať náhradného výhercu a výhra nebude odovzdaná.

Vyhlasovateľ zašle ceny výhercom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Na výhru v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby. Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

VI. Osobné údaje

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu instagramového nickname (t. j. meno, priezvisko, resp. nickname) bez súhlasu účastníkov súťaže a výhercov súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa výlučne za účelom odovzdania výhry, a to na základe dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení a podľa článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“).

O výhre informuje vyhlasovateľ výhercu súťaže elektronickou formou, prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Instagram.

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže t. j. pridaním komentára s odpoveďou zakladá vyhlasovateľovi právny základ spracúvania jeho osobných údajov za účelom plnenia predmetu súťaže, a to v rozsahu:

 • Instagramový nickname (meno, priezvisko, nickname) a odpoveď na súťažnú otázku.

Výherca súťaže poskytnutím osobných údajov udeľuje vyhlasovateľovi súhlas, aby spracúval jeho osobné údaje v rozsahu:

 • Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa.

Poskytnutím svojich osobných údajov v prípade výhry výherca súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súhlas so spracovávaním vyššie uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania v prípade výhry a zverejnenia jeho instagramového nickname v instagramovom statuse vyhlasovateľa s oznámením o výhre.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže výherca súťaže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas výherca udeľuje po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu spracúvania. To neplatí, ak existuje iný zákonný dôvod ich spracúvania (napríklad odvedenie dane z výhry a podobne).

Osobné údaje získané na účely vyhodnotenia súťaže podľa tohto štatútu nie sú predmetom automatizovaného spracúvania osobných údajov ani profilovania.

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo získania bližších informácií sa môže účastník alebo výherca obrátiť písomne na adresu sídla vyhlasovateľa, e-mailovú adresu marketing_kpas@kpas.sk.

Zároveň vyhlasovateľ informuje výhercu, že jeho osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Zároveň vyhlasovateľ informuje výhercu súťaže, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť na webovej stránke www.kpas.sk v časti Ochrana osobných údajov – Informácie o spracúvaní osobných údajov - klienti.

V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je organizátor oprávnený údaje spracúvať, výhru výhercovi nemôže odovzdať a nárok na výhru zaniká.

VII. Vyhlásenie súťažiaceho

Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so súťažnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie súťažných pravidiel alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Súťažiaci vyhlasuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

VIII. Vyhlásenie spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obchodná spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

IX. Osobitné ustanovenia

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť súťažné podmienky alebo súťaž bez náhrady aj úplne zrušiť.

Tieto súťažné podmienky sú platné od 27.4.2020.

Všeobecné podmienky súťaže: Júlová súťaž

Tieto Všeobecné súťažné podmienky (ďalej len „súťažné podmienky") sa vzťahujú výhradne na súťaž s názvom „Júlová súťaž“ (ďalej len „súťaž“), ktorá bude prebiehať na facebookovom profile spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group. Súťažné podmienky stanovujú podmienky na prihlásenie sa do súťaže, účasť v nej, získanie výhry a jej odovzdanie. Súťažné podmienky tiež definujú práva a povinnosti súťažiacich. Organizátorom súťaže je spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, so sídlom Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 3345/B (ďalej len „vyhlasovateľ“). Súťažné podmienky sú uverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa.

I. Účel a predmet súťaže

1. Účelom súťaže je propagácia produktov a služieb vyhlasovateľa súťaže.

2. Predmetom súťaže je zodpovedanie otázky vyhlasovateľa súťaže a uvedenie odpovede v komentári pod otázkou vyhlasovateľa súťaže na facebookovom profile vyhlasovateľa.

II. Trvanie súťaže

Súťaž je časovo vymedzená na obdobie od 10.7.2020 do 13.7.2020, do 23:59:59 hod. vrátane. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť rozhodnutie súvisiace s trvaním a konaním súťaže, ako aj upraviť pravidlá súťaže upravené v týchto súťažných podmienkach.

III. Účasť v súťaži

Do súťaže sa môžu zapojiť všetci používatelia sociálnej siete Facebook, ktorí odpovedia na súťažnú otázku v Júlovej súťaži zverejnenú na

https://www.facebook.com/komunalna.poistovna/.

IV. Ceny v súťaži

Vyhlasovateľ odovzdá trom výhercom z Facebooku balíček reklamných predmetov vyhlasovateľa.

V. Určenie výhercu a podmienky získania výhry

O výhercoch súťaže sa rozhodne žrebovaním. Výhercami sa stanú osoby, ktoré splnia podmienky uvedené v článku I., bod 2 týchto súťažných podmienok, poskytnú všetky údaje potrebné na riadnu a nezameniteľnú identifikáciu, budú vyžrebovaní a vyhlásení za výhercov. Žrebovanie sa uskutoční prostredníctvom náhodného generátora výhercov Comment Picker (https://commentpicker.com/).

Mená výhercov zverejní vyhlasovateľ v utorok 14.7.2020 v popoludňajších hodinách na svojej fanpage na sociálnej sieti Facebook. Zároveň vyzve výhercov, aby prostredníctvom súkromnej facebookovej správy poslali vyhlasovateľovi kontaktné údaje potrebné na odovzdanie cien.

V prípade, že vyhlasovateľ vyzve výhercu, aby si prevzal cenu, resp. doplnil údaje potrebné na odovzdanie ceny a výherca nebude na túto výzvu reagovať do 3 pracovných dní, nárok na výhru mu zaniká. Výherca nemá nárok ani na akúkoľvek inú kompenzáciu. Nárok na výhru zaniká výhercovi aj vtedy, ak poruší niektorú z povinností vyplývajúcich zo súťažných podmienok alebo koná v rozpore s dobrými mravmi (poskytol nepravdivé údaje, získal výhru podvodným konaním a pod.). Ak zanikne výhercovi nárok na výhru, vyhlasovateľ nebude žrebovať náhradného výhercu a výhra nebude odovzdaná.

Vyhlasovateľ zašle ceny výhercom prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.. Na výhru v súťaži nevzniká žiadny právny nárok. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť, ani za iné tovary alebo služby. Súťažiaci berie na vedomie, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.

VI. Osobné údaje

Vyhlasovateľ spracúva osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu facebookového nickname (t. j. meno, priezvisko, resp. nickname) a odpovede na súťažnú otázku bez súhlasu účastníkov súťaže a výhercu súťaže v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa výlučne za účelom odovzdania výhry, a to na základe dobrovoľne udeleného súhlasu výhercu so spracúvaním osobných údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálne platnom znení a podľa článku 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES („nariadenie“).

O výhre informuje vyhlasovateľ výhercu súťaže elektronickou formou, prostredníctvom súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook.

Účastník súťaže zapojením sa do súťaže t. j. pridaním komentára s odpoveďou zakladá vyhlasovateľovi právny základ spracúvania jeho osobných údajov za účelom plnenia predmetu súťaže, a to v rozsahu:

 • Facebookový nickname (meno, priezvisko, nickname) a odpoveď na súťažnú otázku.

Výherca súťaže poskytnutím osobných údajov udeľuje vyhlasovateľovi súhlas, aby spracúval jeho osobné údaje v rozsahu:

 • Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, prípadne e-mailová adresa.

Poskytnutím svojich osobných údajov v prípade výhry výherca súťaže udeľuje vyhlasovateľovi súhlas so spracovávaním vyššie uvedených osobných údajov za účelom kontaktovania v prípade výhry a zverejnenia jeho facebookového nickname vo facebookovom statuse vyhlasovateľa s oznámením o výhre.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže výherca súťaže kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Súhlas výherca udeľuje po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu spracúvania. To neplatí, ak existuje iný zákonný dôvod ich spracúvania (napríklad odvedenie dane z výhry a podobne).

Osobné údaje získané na účely vyhodnotenia súťaže podľa tohto štatútu nie sú predmetom automatizovaného spracúvania osobných údajov ani profilovania.

V prípade otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov alebo získania bližších informácií sa môže účastník alebo výherca obrátiť písomne na adresu sídla vyhlasovateľa, e-mailovú adresu marketing_kpas@kpas.sk.

Zároveň vyhlasovateľ informuje výhercu, že jeho osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Zároveň vyhlasovateľ informuje výhercu súťaže, že informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť na webovej stránke www.kpas.sk v časti Ochrana osobných údajov – Informácie o spracúvaní osobných údajov - klienti.

V prípade neudelenia súhlasu so spracúvaním osobných údajov nie je organizátor oprávnený údaje spracúvať, výhru výhercovi nemôže odovzdať a nárok na výhru zaniká.

VII. Vyhlásenie súťažiaceho

Súťažiaci vyhlasuje, že sa oboznámil so súťažnými podmienkami a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Akékoľvek obchádzanie súťažných pravidiel alebo akýkoľvek pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie súťažiaceho zo súťaže.

Súťažiaci vyhlasuje, že spoločnosť Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

VIII. Vyhlásenie spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

Obchodná spoločnosť KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group vyhlasuje, že súťaž nie je sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

IX. Osobitné ustanovenia

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa súťaže podľa vlastného uváženia. Vyhradzuje si ďalej právo súťaž zo závažných dôvodov skrátiť, prerušiť, zmeniť súťažné podmienky alebo súťaž bez náhrady aj úplne zrušiť.

Tieto súťažné podmienky sú platné od 10.7.2020.

Sledujte nás na sociálnych sieťach