Cestovné poistenie – Na Slovensku

Či sa chystáte na predĺžený víkend, na turistiku do hôr, lyžovačku alebo pracovnú cestu, uzatvorte si cestovné poistenie. Ak by sa stalo čokoľvek – od úrazu, nutnosti stornovať alebo skrátiť pobyt, až po krádež batožiny či bicykla – škody vám uhradíme. A máte o starosť menej.

Lebo aj prežiť voľné chvíle bezstarostne je to, na čom záleží.

cestovne poistenie

Domáce cestovné poistenie slúži na kompenzáciu výdavkov v prípade nečakaných udalostí spojených s cestovaním v rámci územia Slovenska. Hoci liečebné náklady v prípade úrazu sú hradené z verejného zdravotného poistenia, prostredníctvom individuálneho Tuzemského cestovného poistenia alebo skupinového Kolektívneho poistenia pre cesty a pobyt v tuzemsku získate ochranu a krytie na riziká, ktoré sú bežne dostupné pri cestovnom poistení do zahraničia.

Cestovné poistenie na Slovensku poskytuje tieto výhody

 • Krátkodobé cestovné poistenie pre jednotlivcov a skupiny osôb.
 • Rozšírenie poistného krytia k povinnému zdravotnému poisteniu pri individuálnej alebo hromadnej turistike, zájazdoch, rekreačných pobytoch, pracovných cestách či športových podujatiach.
 • Možnosť dojednať krytie pri rekreačných zimných športoch, športových súťažiach alebo rizikových športoch.
 • Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby.

Kto môže poistenie uzatvoriť?

Tuzemské cestovné poistenie môže uzatvoriť každý; za maloletého klienta ho uzatvára zákonný zástupca. V rámci jednej poistnej zmluvy je možnosť dojednať poistenie pre viaceré osoby (napríklad rodinných príslušníkov).

Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku môže uzatvoriť jednotlivec, ale aj organizácia v prospech fyzickej osoby (napríklad zamestnávateľ pre zamestnanca, športový klub pre svojho člena a pod.). Kolektívne poistenie je možné dojednať pre minimálne päť osôb vo veku od 1 do 70 rokov.

Čo mám poistené v rámci cestovného poistenia?

Tuzemské cestovné poistenie poskytuje ochranu pred nasledovnými rizikami:

 • poistenie zodpovednosti za škodu;
 • poistenie trvalých následkov úrazom a smrť následkom úrazu;
 • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby;
 • poistenie storno zájazdu a nečerpaných služieb;
 • poistenie nákladov Horskej záchrannej služby.

Na výber máte z troch balíkov poistenia:

Balík Štandard
Obsahuje poistenie batožiny, zodpovednosti za škodu, trvalých následkov a smrť následkom úrazu. Ak spôsobíte škodu alebo ujmu na zdraví inému, poisťovňa ju uhradí za vás do sumy 33 200 eur. V prípade, že vám úraz spôsobí trvalé následky na zdraví, poisťovňa vám môže vyplatiť poistné plnenie do výšky 6 600 eur. Poskytne vám aj náhradu za poškodenie, zničenie, stratu, krádež či lúpež poistenej veci. A to všetko len za jedno euro na tri dni.

Balík Štandard plus
Oproti základnému balíku obsahuje navyše vrátenie peňazí v prípade storna zájazdu, ale aj za nečerpané služby. K základnému balíku si priplatíte len 10 centov.

Balík Komplet
Ponúka najkomplexnejšie služby – od poistenia batožiny, zodpovednosti za škodu, poistenia trvalých následkov, smrť následkom úrazu cez storno zájazdu, nečerpané služby až po zásah Horskej záchrannej služby. Balík Komplet vás na tri dni bude stáť len 1,69 eura.

* Poznámka: Poistenie nákladov Horskej záchrannej služby (HZS) sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú v horských oblastiach Slovenskej republiky vrátane jaskýň a priepastí, v ktorých HZS vykonáva svoju činnosť v zmysle zákona.

Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku poskytuje ochranu pred nasledovnými rizikami:

 • úrazové poistenie;
 • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby;
 • poistenie zodpovednosti za škodu.

V rámci základného poistenia máte k dispozícii úrazové poistenie, v ktorom sú zahrnuté: smrť následkom úrazu, trvalé následky úrazu a čas nevyhnutného liečenia následkom úrazu. Poistenie sa dojednáva spolu pre všetky uvedené poistné riziká.

K základnému poisteniu si môžete uzatvoriť ďalšie pripoistenia:

 • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby, v rámci ktorého vám poisťovňa nahradí škodu vzniknutú stratou, krádežou, poškodením alebo zničením živelnou udalosťou;
 • poistenie zodpovednosti za škodu, pri ktorom poisťovňa uhradí za vás škodu vzniknutú na majetku a zdraví inej osobe.

Od kedy do kedy som poistený?
Poistenie začína nultou hodinou dňa uvedeného v poistnej zmluve a končí o 24:00 hod. posledného dňa platnosti poistnej zmluvy. Tuzemské cestovné poistenie je možné dojednať minimálne na tri dni, Kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku už od prvého dňa. Obe maximálne na jeden rok.

Ako sa mám poistiť?
Cestovné poistenie uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistenie zaniká?
Cestovné poistenie pre územie Slovenska zaniká uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Kedy poistné platiť?
Náklady na poistenie platíte okamžite po podpise poistnej zmluvy. Poistné hradíte za celú poistnú dobu naraz. Bez úhrady poistného nie je poistka platná.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
Zdravie je na prvom mieste, preto okamžite po prípadnom úraze alebo pri zdravotných problémoch vyhľadajte zdravotnú pomoc a liečte sa podľa pokynov lekára.

V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, nahláste ju, prosím, telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282). Následne ju oznámte písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

K oznámeniu priložte nasledujúce doklady:

 • originál lekárskej správy s uvedenou diagnózou;
 • zoznam vykonaných lekárskych výkonov;
 • originálny účet za ošetrenie či pobyt v nemocnici, za lieky predpísané lekárom, za prevoz a všetky ďalšie doklady potrebné na stanovenie rozsahu poistného plnenia;
 • výpovede svedkov, fotodokumentáciu poškodených vecí, originály dokladov zničených vecí;
 • policajnú správu v prípade odcudzenia batožiny alebo veci osobnej potreby;
 • iné doklady, ktoré si poisťovňa od vás vyžiada.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený, resp. zákonný zástupca za maloletého poisteného. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
V prípade Tuzemského cestovného poistenia alebo Kolektívneho poistenia pre cesty a pobyt v tuzemsku je potrebné poistnú udalosť oznámiť poisťovni bezodkladne, najneskôr však do 30 dní.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach