Poistenie pre malých a stredných podnikateľov – Moja Firma

Máte plány, jasné ciele a tvrdo pracujete. A predsa sa môže niečo pokaziť. Blesk z jasného neba, veľká voda, zlodeji, chyba zamestnanca alebo proste zlá zhoda okolností. Potreba poistenia majetku pred poškodením by mala byť samozrejmosťou každého zodpovedného podnikateľa.

Pretože aj mať možnosť pokračovať v práci je to, na čom záleží.

Poistenie podnikatelov

Poistenie Moja Firma poskytuje komplexnú poistnú ochranu majetku proti rôznym rizikám a všeobecnú zodpovednosť pre malých a stredných podnikateľov, ale aj organizácií a združení z nepodnikateľského sektora. Poistenie vám dá istotu, aby ste sa mohli plne sústrediť na svoju prácu. A keby sa predsa len niečo pokazilo, budete môcť ísť ďalej.

Poistenie Moja Firma poskytuje tieto výhody

 • Balíkové poistenie, ktoré vám kryje viacero rizík a predmetov poistenia.
 • Poistenie, ktoré ochráni váš biznis pri živelnej udalosti, krádeži a lúpeži, vandalizme, zničení skla, poškodení a zničení zásielky, lome stroja a elektroniky či prerušení prevádzky.
 • Čím komplexnejšie poistenie si dojednáte, tým výhodnejšie podmienky poistenia získate.
 • Poskytneme vám bezplatné poradenstvo o možnostiach poistenia pred uzatvorením zmluvy.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Produkt Moja Firma je vhodný pre živnostníkov, fyzické osoby podnikajúce na základe osobitných predpisov (lekárov, advokátov, znalcov, architektov a i.), právnické osoby, ale aj pre záujmové a občianske združenia, spoločenské organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie a pod. Môžu si ho tiež uzatvoriť majitelia nehnuteľností, ktoré slúžia na prenájom či osoby podnikajúce na rodné číslo.

Nehnuteľný majetok

 • budovy, prevádzkové priestory, garáže, sklady a pod.
 • ostatné stavby – technické zariadenia, oplotenie a pod.
 • nebytové alebo bytové jednotky určené na podnikanie

Hnuteľný majetok

 • výrobné stroje a prevádzkovo-obchodné zariadenia
 • skladový materiál, suroviny, hotové výrobky a tovar a pod.
 • cudzie veci prevzaté, prenajaté (leasing), užívané
 • stavebné súčasti a príslušenstvo budov alebo stavieb zriadené poisteným na vlastné náklady v cudzej budove

Strojné a elektronické zariadenia

 • výpočtová a kancelárska technika
 • stacionárne zariadenia a pojazdné pracovné stroje
 • prenosná elektronika
 • vzduchotechnika

Súbor skiel

 • okná a výklady vrátane nalepených snímačov zabezpečovacieho zariadenia, nalepených fólií, nápisov, malieb a pod.
 • svetelné reklamy a svetelné nápisy
 • sklenené pulty, vitríny a sklenené steny vnútri budov

Zodpovednosť za škodu

 • týkajúca sa výroby / výrobky
 • poskytovanie služby

Preprava vecí

 • poškodenie alebo zničenie zásielky (výrobky, tovar, materiál, zariadenia, prevzaté veci a iné) prepravovanej automobilom, ktorý je oprávnene užívaný poisteným pre jeho potrebu

Prerušenie prevádzky

 • škoda spôsobená prerušením prevádzky z dôvodu vecnej škody na poistenom nehnuteľnom a hnuteľnom majetku

Pri produkte Moja Firma si môžete dojednať nasledujúce riziká:

Združený živel

 • požiar, výbuch, priamy úder blesku
 • povodeň alebo záplava
 • víchrica alebo krupobitie
 • zosuv pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, ťarcha snehu alebo námraza
 • kvapalina unikajúca z vodovodu
 • náraz dopravného prostriedku

Odcudzenie poistenej veci

 • krádežou vlámaním, pri ktorej páchateľ preukázateľne prekonal prekážky chrániace poistenú vec pred odcudzením
 • lúpežou v mieste poistenia

Vandalizmus

 • úmyselné poškodenie alebo zničenie poistenej veci treťou osobou

Sklo

 • nepredvídateľné a náhle poškodenie skla, tzv. lom skla

Peňažný posol

 • lúpežné prepadnutie pri preprave peňazí alebo cenín, ktoré prepravuje poistený alebo ním poverená osoba

Lom stroja a elektroniky

 • poškodenie alebo zničenie súboru strojných alebo elektronických zariadení akoukoľvek náhodnou udalosťou

Zodpovednosť za škodu

 • všeobecná zodpovednosť za škody vzniknuté inému v súvislosti s výkonom činnosti uvedenej v poistnej zmluve
 • škoda spôsobená vadou výrobku a vadou vykonanej práce
 • škoda spôsobená na prevzatých cudzích veciach
 • škoda spôsobená na prenajatých alebo požičaných veciach
 • škoda spôsobená pracovným úrazom vrátane nárokov na náhradu vynaložených nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie (regresy poisťovní)

Preprava zásielky

 • poškodenie, zničenie prepravovanej veci následkom havárie, živelných udalostí alebo odcudzenia

Prerušenie prevádzky

 • vzťahuje sa poškodenie alebo zničenie poistenej veci v dôsledku požiaru, výbuchu, priamym úderom blesku, pádom stromu, stožiaru, kvapalinou unikajúcou z vodovodu alebo z hasiacich zariadení

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt Moja Firma dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť jednorazovo, ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, bezodkladne ju oznámte, prosím, telefonicky na čísle 0850 111 566 alebo elektronicky cez online formulár.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • údaje o firme – obchodné meno, IČO, adresa;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • rozsah vzniknutej škody (čo konkrétne bolo poškodené);
 • telefonický a emailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Ak to nie je nutné, nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou pred vykonaním obhliadky a bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach