Rizikové poistenie – Provital Partner

Robíte si niekedy starosti o to, čo bude, keď utrpíte úraz, ktorý vám spôsobí práceneschopnosť alebo dokonca trvalé následky? Alebo chcete v prípade vašej smrti finančne zabezpečiť manželku či manžela, deti, starých rodičov, partnera či partnerku?

Poistenie Provital Partner je poistkou práve pre vás. Spolu s pripoistením vás chráni pred neočakávanými udalosťami a dokáže pomôcť vám i vašim blízkym. Ak by došlo k najhoršiemu, zanecháte im finančnú podporu, ktorá im uľahčí najťažšie obdobie.

Pretože aj vaši najbližší sú to, na čom záleží.

Zivotne poistenie Provital Pokoj - poistenie pre pripad umrtia, smrti

Rizikové poistenie Provital Partner je dočasné poistenie pre prípad smrti, ktoré slúži predovšetkým k zabezpečeniu Vašich blízkych v prípade nepriaznivej životnej situácie. Zároveň je ideálnym doplnkom pre ľudí, ktorí splácajú úver alebo hypotéku. Toto poistenie ponúka možnosť voľby konštantnej alebo klesajúcej poistnej sumy. Pre rozšírenie poistnej ochrany si môžete uzatvoriť ktorékoľvek z ponúkaných pripoistení podľa vlastných preferencií, a tak si vyskladať produkt šitý na mieru. Odteraz si tiež môžete na jednu poistnú zmluvu okrem Vás pripoistiť aj ďalšie štyri osoby formou pripoistení a vďaka tomu mať poistenie pre Vašich blízkych na jednom mieste.

Poistenie Provital Partner poskytuje tieto výhody

 • Balíky pripoistení so zľavou 15 % bez oceňovania zdravotného stavu poisteného.
 • Poistné krytie 51 najrozšírenejších diagnóz (v rámci pripoistenia kritických chorôb).
 • Pripoistenie zlomeniny kostí úrazom ZADARMO, ak máte viac ako 14 rokov a dojednáte si aspoň jedno úrazové pripoistenie alebo jeden z balíkov pripoistení.
 • Pripoistenie výmeny kĺbov úrazom ZADARMO, ak si dojednáte poistnú sumu hlavného rizika vo výške minimálne 10 000 eur na poistnú dobu 10 rokov.
 • Možnosť dojednať asistenčné služby ProDoctor len za 1 euro mesačne.
 • Pripoistenie detských zlomenín ZADARMO, ak dieťaťu do 14 rokov dojednáte aspoň jedno úrazové pripoistenie alebo balík pripoistení.
 • Celoročné cestovné poistenie dieťaťa za 1 euro do jeho 18. roku, ktoré kryje liečebné náklady v zahraničí až do výšky 33 500 eur.
 • Možnosť získať pripoistenie Zubný strojček a laserová operácia očí ZADARMO pri splnení stanovených podmienok.

Kto si môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie Provital Partner si môže uzatvoriť každý od 0. do 70. rokov v závislosti od typu poistnej sumy.

Čo mám poistené v rámci Provital Partner?
Pri konštantnej poistnej sume sa poistenie vzťahuje na smrť úrazom alebo chorobou, zatiaľ čo pri klesajúcej poistnej sume sa okrem smrti úrazom alebo chorobou poistenie vzťahuje aj na invaliditu úrazom. V rámci tohto poistenia si môžete tiež dojednať rôzne pripoistenia, resp. vybrať jeden zo zvýhodnených balíkov pripoistení, pričom každý z nich obsahuje: Čas nevyhnutného liečenia úrazu, Hospitalizácia následkom úrazu, Trvalé následky úrazu a Smrť následkom úrazu.

Od kedy do kedy sa môžem poistiť?
Pri dojednaní poistenia Provital Partner s konštantnou poistnou sumou je možné poistiť sa vo veku od 0 do 70 rokov a poistenie môže trvať maximálne do 85. roku života. Pri dojednaní poistenia Provital Partner s klesajúcou poistnou sumou je možné poistiť sa vo veku od 18 do 55 rokov a poistenie môže trvať maximálne do 65. roku života.

Ako sa mám poistiť?
Poistenie Provital Partner uzatvoríte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám radi vám odpovieme.

Kedy zaniká poistenie?
Poistenie Provital Partner zaniká uplynutím poistnej doby, v prípade úmrtia poisteného, predčasným zrušením poistenia alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovenej lehote.

Okrem základného poistenia si môžete dopriať ešte väčšiu istotu a ochranu v prípade nepriazne osudu prostredníctvom nasledovných pripoistení.

Ak sa počas trvania pripoistenia budete liečiť z dôvodu úrazu minimálne 15 dní, vyplatíme vám príslušné percento z poistnej sumy podľa konkrétneho telesného poškodenia ohodnoteného v oceňovacích tabuľkách. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne do 75. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 50 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak vám počas doby trvania pripoistenia bude diagnostikovaná niektorá z nižšie uvedených chorôb, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 50 000 eur.

Prečo si pripoistiť kritické choroby?

 • 51 diagnóz hradených poisťovňou
 • Pri absolvovaní preventívnej lekárskej prehliadky najmenej tri roky pred poistnou udalosťou bonus vo výške 10 % z poistného plnenia (platí pri vybraných diagnózach)
 • Krytie aj pre najčastejšie diagnostikované ochorenia
 • Čiastkové plnenie pri diagnózach bez trvalého poškodenia
 • Atraktívne sadzby poistného

Medzi kritické choroby patria napr.:

 • srdcový infarkt
 • cievna mozgová príhoda (mŕtvica)
 • rakovina (zhubný novotvar)
 • chronické zlyhanie obličiek
 • úplné ochrnutie a trvalé ochrnutie dvoch a viac končatín
 • slepota
 • infikovanie vírusom HIV alebo ochorenie AIDS
 • nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov
 • operácia na aorte a by-pass koronárnych tepien
 • hluchota
 • skleróza multiplex
 • Parkinsonova choroba
 • závažné psychické poruchy (bipolárna efektívna porucha, obsesívno-kompulzívna porucha)
 • cudzokrajné/ exotické choroby (meningokoková meningitída, Japonská encefalitída, Trypanosomiáza – spavá choroba)
 • popáleniny
 • Diabetes Mellitus I. typu
 • nezhubný nádor mozgu
 • kóma
 • schizofrénia
 • epilepsia
 • tetanus
 • Alzheimerova choroba

Ak vám počas doby trvania pripoistenia bude diagnostikované onkologické ochorenie, vyplatíme vám poistné plnenie podľa štádia ochorenia. Pri invazívnom štádiu ochorenia vám vyplatíme dohodnutú poistnú sumu. Pri preinvazívnom štádiu ochorenia vám vyplatíme 10 % z dohodnutej poistnej sumy, pričom pri následnom diagnostikovaní onkologického ochorenia v invazívnom štádiu vám vyplatíme 90 % z dohodnutej poistnej sumy. Poistné krytie na invazívne štádium ochorenia sa tiež vzťahuje aj na vaše deti vo výške až 30 % z dohodnutej poistnej sumy (maximálne 10 000 eur). Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 60. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 5 000 eur a maximálna poistná suma je 50 000 eur.

Ak počas trvania pripoistenia utrpíte úraz s trvalými následkami, vyplatíme vám buď príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy alebo príslušné percento z poistnej sumy s progresívnym plnením do výšky 500 %. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 500 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak sa v dôsledku choroby alebo úrazu stanete práceneschopným, vyplatíme vám denné odškodné za čas práceneschopnosti. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 5 eur a maximálna 30 eur.

V prípade hospitalizácie v dôsledku úrazu alebo choroby vám vyplatíme dennú náhradu za pobyt v nemocnici. Doba pripoistenia pri hospitalizácii v dôsledku choroby je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne do 65. roku veku poisteného. Pri hospitalizácii následkom úrazu je doba pripoistenia zhodná s hlavným poistením, maximálne do 75. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je päť eur, maximálna 100 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

Ak absolvujete chirurgický zákrok, vyplatíme vám príslušné percento z dohodnutej poistnej sumy. Výška poistného plnenia bude odvodená z tabuľky oceňovania chirurgických zákrokov. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 500 eur, maximálna 50 000 eur, jej maximálne zvolená výška závisí od príjmu.

V prípade, že vás postihne choroba alebo sa vám stane úraz, ktoré povedú až k invalidite, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu. Invalidita vám musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Doba pripoistenia je voliteľná, avšak musí byť minimálne 5 rokov a maximálne do 65. roku života. Minimálna poistná suma je 5 000 eur, maximálna 50 000 eur.

V prípade, že vás postihne choroba alebo sa vám stane úraz, ktoré povedú až k invalidite, vyplatíme vám alikvotnú časť dojednanej poistnej sumy zodpovedajú dobe zostávajúcej do konca pripoistenia. Invalidita vám musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 40 % v porovnaní so zdravou osobou. Doba pripoistenia je voliteľná, avšak musí byť minimálne 5 rokov a maximálne do 65. roku života. Minimálna poistná suma je 5 000 eur, maximálna 100 000 eur.

V prípade, že vás postihne choroba alebo sa vám stane úraz, ktoré povedú až k trvalej invalidite, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu. Invalidita vám musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 70 % v porovnaní so zdravou osobou. Doba pripoistenia je voliteľná, avšak musí byť minimálne 5 rokov a maximálne do 65. roku života. Minimálna poistná suma je 5 000 eur, maximálna 100 000 eur.

V prípade, že sa vám stane úraz, ktorý povedie až k trvalej invalidite, vyplatíme vám dohodnutú poistnú sumu po častiach v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Invalidita vám musí byť priznaná rozhodnutím Sociálnej poisťovne, kedy miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 70 % v porovnaní so zdravou osobou. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 300 eur, maximálna 100 000 eur.

V prípade smrti poisteného počas doby trvania pripoistenia vyplatíme oprávnenej osobe dohodnutú poistnú sumu. Doba pripoistenia je voliteľná, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 660 eur, maximálna 100 000 eur.

V prípade smrti poisteného počas doby trvania pripoistenia vyplatíme oprávnenej osobe alikvotnú časť dojednanej poistnej sumy zodpovedajúcej dobe zostávajúcej do konca pripoistenia. Doba pripoistenia je voliteľná, minimálne 5 rokov a maximálne do 70. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 2 000 eur, maximálna 150 000 eur.

V prípade, že vám Sociálna poisťovňa prizná plnú invaliditu z choroby alebo úrazu (miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť presahuje výšku 70 % v porovnaní so zdravou osobou), budete ako poistník oslobodený od povinnosti platiť bežné poistné. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne do 65. roku veku poisteného.

V prípade smrti poisteného počas doby trvania pripoistenia vyplatíme oprávnenej osobe dohodnutú poistnú sumu. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 65. roku veku poisteného. Hlavné životné poistenie môže byť dojednané aj na dlhšiu dobu. Minimálna poistná suma je 1 660 eur, maximálna 3-násobok čistého ročného príjmu poisteného.

* Poznámka: Pripoistenie je možné dojednať pre každú spolupoistenú osobu.

V prípade smrti poisteného následkom úrazu vyplatíme dohodnutú poistnú sumu oprávnenej osobe. Doba pripoistenia je rovnaká ako pri hlavnom životnom poistení, maximálne však do 75. roku veku poisteného. Minimálna poistná suma je 1 000 eur, maximálna 350 000 eur.

Provital Partner poskytuje poistnú ochranu aj deťom za zvýhodnené sadzby prostredníctvom nasledovných pripoistení:

 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Materiálna škoda spôsobená dieťaťu / Zodpovednosť za materiálnu škodu dieťaťa
 • Kritické choroby
 • Polovičné osirotenie dieťaťa / Úplné osirotenie dieťaťa
 • Hospitalizácia / Hospitalizácia následkom úrazu
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Dočasné rizikové pripoistenie
 • Trvalé následky úrazu / Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Smrť následkom úrazu
 • Zlomeniny
 • Cestovné poistenie

Okrem možnosti uzatvoriť jednotlivé pripoistenia samostatne vám ponúkame štyri balíky pripoistení so zľavou 15 %. Vyberte si podľa vašich finančných možností.

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

2 000 eur

1,70 eur

Trvalé následky úrazu

2 000 eur

2,99 eur

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 eur

20,83 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

10 eur

11,02 eur

Spolu

 

36,54 eur

Balík č. 2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000 eur

4,25 eur

Trvalé následky úrazu

5 000 eur

7,48 eur

Čas nevyhnutného liečenia

2 000 eur

20,83 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

20 eur

22,03 eur

Spolu

 

54,59 eur

Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000 eur

8,50 eur

Trvalé následky úrazu

10 000 eur

14,96 eur

Čas nevyhnutného liečenia

3 000 eur

31,24 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

30 eur

33,05 eur

Spolu

 

87,75 eur

Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000 eur

12,75 eur

Trvalé následky úrazu

15 000 eur

22,44 eur

Čas nevyhnutného liečenia

5 000 eur

52,06 eur

Hospitalizácia následkom úrazu

32 eur

35,25 eur

Spolu

 

122,50 eur

K poisteniu Provital Partner vám teraz ponúkame balík asistenčných služieb ProDoctor len za 1 euro mesačne. Získate tak prístup k nadštandardnému poradenstvu v oblasti zdravia a telemedicínskym službám, ktoré nie sú poskytované v rámci verejného zdravotného poistenia. Balík služieb zahŕňa linku zdravia, konzultácie so slovenskými špecialistami, možnosť získať druhý lekársky názor od zahraničného špecialistu, diagnostický test potrebný na stanovenie personalizovanej onkologickej liečby, konzultácie v oblasti duševného zdravia, poradenstvo týkajúce sa COVID-19 a mnoho iného. Tento výnimočný benefit môžete využívať telefonicky, online a prostredníctvom mobilnej aplikácie myTeleDoc.

Služba je poskytovaná spoločnosťou GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o. v spolupráci so spoločnosťou Diagnose.me, viac TU.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť ročne, polročne, štvrťročne alebo mesačne. Je len na vás, akú periodicitu platby si vyberiete. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne alebo inkasom z účtu poistníka.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ju čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, oznámte ju, prosím, písomne na určenom tlačive na adresu:

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Štefánikova 17
811 05 Bratislava

alebo elektronicky cez online formulár

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poistený. V prípade smrti poisteného predkladá doklady potrebné na výplatu poistného oprávnená osoba.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
V prípade poistenia a pripoistení k produktu Provital Partner je potrebné poistnú udalosť oznámiť poisťovni bezodkladne.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach