Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom voči zamestnávateľovi

Nech už máte akékoľvek zamestnanie, je dôležité, aby ste boli zodpovední a chránení aj pred škodou, ktorú môžete pri výkone svojho povolania spôsobiť svojmu zamestnávateľovi. Nenechajte nič na náhodu a ochráňte seba aj svojho zamestnávateľa.

Poistenie zodpovednosti

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom voči zamestnávateľovi môže uzavrieť každý občan. Chráni ho pred jeho zodpovednosťou za škody spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi. Vzťahuje sa na zodpovednosť za škodu, ktorú spôsobil zamestnanec svojmu zamestnávateľovi porušením povinností pri plnení pracovných úloh. Poistnou sumou je štvornásobok priemernej mesačnej mzdy.


Kto môže poistenie uzatvoriť?
Poistenie môže uzavrieť každý zamestnanec, ktorý je u svojho zamestnávateľa riadne zamestnaný podľa Zákonníka práce. Uzatvoriť ho môže za svojho zamestnanca aj jeho zamestnávateľ.

Čo mám poistené v rámci zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancom voči zamestnávateľovi?
Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti, ktoré nastanú na území Slovenskej republiky, ak nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Ide o škody ako:

 • spôsobenie požiaru pri výkone povolania porušením predpisov o požiarnej ochrane;
 • spôsobenie úrazu spolupracovníkovi porušením predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, alebo spôsobenie úrazu inej osobe porušením služobných predpisov;
 • spôsobenie škody na zverenom dopravnom prostriedku zamestnávateľa, ktorá vznikla vedením tohto dopravného prostriedku pri plnení pracovných povinností (ak bolo pripoistené).

Poisťovňa uhradí škody až do výšky 90 % štvornásobku priemerného mesačného zárobku, maximálne do výšky dojednanej poistnej sumy.

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím doby dohodnutej v poistnej zmluve, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom (osoba, ktorá s poisťovňou uzatvorila poistnú zmluvu) a poisťovňou alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť jednorazovo, ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného zmeniť prostredníctvom určeného tlačiva.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka alebo platobnou kartou.

Dostal som upomienku na neuhradené poistné. Čo mám urobiť?
V prípade, že ste dostali upomienku na neuhradené poistné, odporúčame vám ho čo najskôr zaplatiť. Ak ste poistné medzičasom uhradili a napriek tomu ste od nás dostali upomienku, overte si, prosím, platby na vašom klientskom účte online.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?

V prípade, že dôjde k škodovej udalosti, bezodkladne ju oznámte telefonicky na čísle 0850 111 566 (zo zahraničia +421 2 5262 7282) alebo elektronicky cez online formulár. Uvedené kontakty využite v prípade, ak ste poškodený a potrebujete zabezpečiť obhliadku poškodenej veci.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody.

Ak ste poškodený a pri škodovej udalosti nie je nutná obhliadka (napríklad škody na zdraví), môžete ju oznámiť elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Poisťovni predložte potrebné doklady, ktoré si od vás vyžiada.

Ak ste škodu spôsobili, oznámte ju poisťovni elektronicky cez online formulár alebo písomne na určenom tlačive, ktoré je potrebné podpísané zaslať na adresu poisťovne.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • meno a priezvisko, adresa a rodné číslo poškodeného, resp. obchodné meno, IČO a sídlo spoločnosti;
 • telefonický a emailový kontakt na kontaktnú osobu pre riešenie škody;
 • v čom vidíte svoje zavinenie (čo ste porušili, zanedbali a iné).

Kto môže škodovú udalosť nahlásiť?
Škodovú udalosť je povinná poisťovni nahlásiť osoba, ktorá škodu spôsobila, teda poistený. Škodu môže poisťovni nahlásiť aj poškodený, pričom jeho nahlásenie bude poisťovňa považovať zároveň za uplatnenie si náhrady spôsobenej škody.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek škodovú udalosť vždy oznámte poisťovni bez zbytočného odkladu, bez ohľadu na to, či ste poškodený alebo ste škodu spôsobili.

Tlačivá nájdete na nasledovnom odkaze: zoznam tlačív

Sledujte nás na sociálnych sieťach