Komplexné poistenie pre firmy a organizácie - ProBiznis

Podnikanie v akomkoľvek odvetví otvára množstvo príležitostí, zároveň so sebou prináša aj riziká, pred ktorými je potrebné sa chrániť. Bez ohľadu na to, či len začínate alebo má vaša firma dlhoročnú históriu, úspešný príbeh môže zničiť jediná chyba či nečakaná udalosť.

Poistenie podnikatelov

Poistenie ProBiznis poskytuje komplexnú poistnú ochranu hnuteľného i nehnuteľného majetku a všeobecnej zodpovednosti pre podnikateľské subjekty aj obce. Vďaka vyšším poistným limitom a širokej škále voliteľných rizík a pripoistení sa dokáže prispôsobiť aj tým najodvážnejším podnikateľským plánom.

Poistenie ProBiznis poskytuje tieto výhody

 • Rozšírená poistná ochrana pre firmy aj organizácie a združenia z nepodnikateľského sektora.
 • Flexibilná ponuka pripoistení, ktoré sa prispôsobia vašim individuálnym potrebám a požiadavkám.
 • Možnosť poistenia strojných a elektronických zariadení v jednej zmluve spolu s poistením majetku a zodpovednosti za škodu.
 • Možnosť navýšenia spoluúčasti a základnej poistnej sumy na vybrané riziká.

Kto môže poistenie uzatvoriť?
Produkt ProBiznis je vhodný pre živnostníkov, fyzické osoby podnikajúce na základe osobitných predpisov (lekárov, advokátov, znalcov, architektov a i.), právnické osoby, obchodné spoločnosti, obce a mestá, ale aj pre záujmové a občianske združenia, spoločenské organizácie, rozpočtové a príspevkové organizácie a pod. Môžu si ho tiež uzatvoriť majitelia nehnuteľností, ktorí ich prenajímajú iným podnikateľským subjektom, či osoby podnikajúce na rodné číslo.

Nehnuteľný majetok

 • budovy, stavby a haly
 • ostatné stavby
 • stavebné úpravy a stavebné súčasti
 • príslušenstvo budovy
 • inžinierske siete a ich prípojky mimo budovy
 • sadové úpravy
 • pomníky

Hnuteľný majetok

 • zásoby
 • ostatné hnuteľné veci
 • cudzie veci prevzaté
 • cudzie veci prenajaté
 • peniaze, ceniny, cennosti, cenné papiere
 • veci zvláštnej hodnoty (veci umeleckej hodnoty, veci historickej hodnoty, starožitnosti, zbierky)
 • písomnosti
 • vzorky, názorné modely, prototypy a nepredajné predmety na výstavy

Strojné a elektronické zariadenia

 • stacionárne stroje a elektronika
 • prenosné pracovné stroje, náradie a elektronika
 • zdravotnícka technika
 • mobilné stroje s EČV a bez EČV
 • vybraná „špeciálna elektronika“ (mobilné telefóny, prenosné navigačné prístroje, diktafóny, notebooky, tablety, prenosná audiotechnika, kamery a fotoaparáty)
 • združený požiar (živelné poistenie)
 • združený požiar a živel (rozšírené živelné poistenie)
 • vodovodné riziká
 • poistenie proti odcudzeniu a/alebo vandalizmu
 • poistenie skla
 • poistenie pomníkov a doplnkovej hrobovej architektúry
 • poistenie všeobecnej zodpovednosti – právnických a podnikajúcich fyzických osôb
 • poistenie vadného výrobku
 • poistenie zodpovednosti za škodu materských, základných, stredných a vysokých škôl
 • poistenie zodpovednosti za škodu poskytovateľa sociálnej služby
 • poistenie zodpovednosti za škodu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch

Ako môžem poistenie uzatvoriť?
Produkt ProBiznis dojednáte jednoducho v našej najbližšej pobočke. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky, napíšte nám, radi vám odpovieme.

Kedy poistné krytie začína a kedy zaniká?
Poistenie začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Končí uplynutím dohodnutej doby poistenia, písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, dohodou medzi poistníkom a poisťovňou, ukončením činnosti poisteného, resp. poistníka alebo nezaplatením poistného v zákonom stanovej lehote.

Kedy poistné platiť?
Poistné môžete platiť jednorazovo, ročne, polročne alebo štvrťročne. Periodicitu platby si môžete nastaviť podľa vašich preferencií. Počas poistného obdobia si môžete periodicitu platby poistného kedykoľvek zmeniť.

Ako poistné platiť?
Poistné môžete uhrádzať prevodným príkazom na číslo účtu poisťovne, inkasom z účtu poistníka, poštovým poukazom alebo platobnou kartou.

Ako poistnú udalosť nahlásiť a čo je potrebné doložiť?
V prípade, že dôjde k poistnej udalosti, bezodkladne ju oznámte, prosím, telefonicky na čísle 0850 111 566 alebo elektronicky cez online formulár.

Pripravte si nasledujúce údaje:

 • číslo poistnej zmluvy, z ktorej škodu hlásite;
 • údaje o firme – obchodné meno, IČO, adresa;
 • dátum a miesto vzniku škody;
 • príčinu a popis vzniku škody;
 • rozsah vzniknutej škody (čo konkrétne bolo poškodené);
 • telefonický a e-mailový kontakt na vás pre riešenie škody.

Po vzniku škody vykonajte opatrenia, aby sa škoda nezväčšovala. Ak to nie je nutné, nemeňte stav spôsobený poistnou udalosťou pred vykonaním obhliadky a bez súhlasu poisťovne.

Kto môže poistnú udalosť nahlásiť?
Poistnú udalosť oznamuje vždy poškodený, teda osoba uvedená v poistnej zmluve ako poistený.

Kedy je potrebné poistnú udalosť nahlásiť?
Akúkoľvek poistnú udalosť oznámte poisťovni bezodkladne.

Sledujte nás na sociálnych sieťach