Platby a poplatky

Čísla účtov

Čísla účtov

Názov banky IBAN účet SWIFT/BIC kód
SLSP, a.s. SK28 0900 0000 0001 7819 5386 GIBASKBX
Prima banka Slovensko a.s. SK87 5600 0000 0012 0022 2008 KOMASK2X
Tatra banka, a.s. SK60 1100 0000 0026 2322 5520 TATRSKBX

Administratívne poplatky

V prípade omeškania s úhradou splatného poistného poisťovňa vyzve poistníka na jeho úhradu formou upomienky na úhradu poistného, výzvy na zaplatenie poistného alebo predžalobnej výzvy, pričom je oprávnená účtovať si za ich zaslanie poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov uvedeného v tabuľke. Po postúpení pohľadávky externej vymáhačskej spoločnosti môže dôjsť k navýšeniu poplatkov.

Sadzobník poplatkov

Popis poplatku Cena v EUR
Poplatok za zaslanie 1. upomienky na úhradu dlžného poistného   1,00 - odpustené 
Poplatok za zaslanie 2. upomienky na úhradu dlžného poistného   1,50  
Poplatok za zaslanie výzvy na zaplatenie podľa § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka   2,00  
Poplatok za zaslanie predžalobnej výzvy   2,50  

Sadzobník poplatkov za vymáhanie pohľadávok

Popis poplatku Cena v EUR
Fyzické osoby pri pohľadávke do 100 EUR (vrátane) 20,00
Fyzické osoby pri pohľadávke nad 100 EUR 30,00  
Právnické osoby pri akejkoľvek pohľadávke 40,00