Platby a poplatky

Bankové spojenie a čísla účtov

Názov banky IBAN účet SWIFT/BIC kód
SLSP, a.s. SK28 0900 0000 0001 7819 5386 GIBASKBX
Prima banka Slovensko a.s. SK87 5600 0000 0012 0022 2008 KOMASK2X
Tatra banka, a.s. SK60 1100 0000 0026 2322 5520 TATRSKBX

SEPA inkaso
Identifikačné číslo spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group (CID): SK63ZZZ70000000103

Administratívne poplatky
V prípade omeškania s úhradou splatného poistného poisťovňa vyzve poistníka na jeho úhradu formou upomienky na úhradu poistného, výzvy na zaplatenie poistného alebo predžalobnej výzvy, pričom je oprávnená účtovať si za ich zaslanie poplatky v zmysle sadzobníka poplatkov uvedeného v tabuľke. Po postúpení pohľadávky externej vymáhačskej spoločnosti môže dôjsť k navýšeniu poplatkov.

Sadzobník poplatkov
Popis poplatku Cena v EUR
Poplatok za zaslanie 1. upomienky na úhradu dlžného poistného 1,00 - odpustené
Poplatok za zaslanie 2. upomienky na úhradu dlžného poistného 1,50
Poplatok za zaslanie výzvy na zaplatenie podľa § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka (platné do 31.10.2020) 2,00
Poplatok za zaslanie výzvy na zaplatenie podľa § 801 ods. 2 Občianskeho zákonníka (platné od 1.11.2020, navýšenie poplatku z dôvodu zvýšenia cien poštových služieb) 3,00
Poplatok za zaslanie predžalobnej výzvy 2,50

 

Sadzobník poplatkov za mimosúdne vymáhanie pohľadávok
Popis poplatku Cena v EUR
Jednorázový paušálny poplatok za úkony v rámci mimosúdneho vymáhania pohľadávky 1
Poistník – fyzická osoba spotrebiteľ pri pohľadávke do 100 EUR (vrátane) 20,00
Poistník – fyzická osoba spotrebiteľ pri pohľadávke nad 100 EUR 30,00
Poistník – podnikateľský subjekt bez ohľadu na výšku vymáhanej pohľadávky 40,00

1 vymáhanie pohľadávky v rámci mimosúdneho konania začína zaslaním predžalobnej výzvy a končí podaním žalobného návrhu na príslušný súd Slovenskej republiky. Nárok spoločnosti KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group na zaplatenie vyššie uvedeného poplatku vzniká dňom odoslania predžalobnej výzvy.

Sledujte nás na sociálnych sieťach