Centrálny dispečing škôd

Rýchla likvidácia poistných udalostí

Každým rokom sa zvyšuje počet motorových vozidiel jazdiacich po cestných komunikáciách. Dnes si ani nevieme predstaviť bežné povinnosti a rituály bez použitia auta. Odvoz detí do školy, odvoz do práce, z práce, nákupy, výlety, návštevy príbuzných.... Motorizovaná doba však prináša i nepredvídateľné riziká v podobe havárie či poškodenia motorového vozidla. Z toho dôvodu ponúkame motoristom nielen vhodné poistenie, ale i následnú starostlivosť a reálne riešenie vzniknutých problémov.

Pre všetkých klientov Komunálnej poisťovne sme za účelom skvalitnenia služieb začali uplatňovať nový prístup v likvidácií škôd na motorových vozidlách (havarijné poistenie, povinné zmluvné poistenie). Bol zavedený moderný systém obhliadok a výpočtov výšky škôd. Zriadením tejto akčnej služby sa zvýšila kvalita, bol urýchlený priebeh služieb pre klientov vzhľadom na automatizáciu, elektronické spracovanie a archivovanie podkladov. Došlo k reálnemu skráteniu doby medzi nahlásením a obhliadnutím motorového vozidla, čím sa likvidácia zrýchlila. Je taktiež zriadená dispečingová služba pre všetkých motorizovaných klientov Komunálnej poisťovne.

Ako uskutočňujeme svoje služby pre klientov? Operatívne a elektronicky.

  • Klient v núdzi zavolá na telefónne číslo asistenčnej služby Komunálnej poisťovne 0850 111 566 alebo zo zahraničia 00421 2 52 62 72 82.
  • Dispečer zistí podrobnosti havárie. Na základe telefonického kontaktu s klientom zabezpečí v prípade potreby i odtiahnutie auta a dojedná obhliadku motorového vozidla.
  • Dispečer pridelí poistnú udalosť technikovi, ktorý sa nachádza najbližšie k danému miestu.
  • Príslušný technik sa spojí s klientom a upresní miesto a čas obhliadky.
  • Technik pri obhliadke spisuje zápis o poškodení  a klientovi odovzdá tlačivo poisťovne - oznámenie o vzniku škodovej udalosti resp.  uplatnenie nároku na náhradu škody.
  • Elektronickou poštou putuje protokol na príslušné pracovisko poisťovne, kde pracovníci rozhodnú o výške úhrady za škodu a následne informujú klienta.