Povinné zmluvné poistenie

Povinnosť, ktorá sa oplatí

PZP - povinne zmluvne poistenie

 

Prečo je poistenie povinné?

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sa vykonáva formou povinného zmluvného poistenia. Každé motorové vozidlo musí byť zo zákona povinne poistené pre prípad škody spôsobenej jeho prevádzkou tretím osobám na zdraví, živote, na majetku a ušlom zisku. Táto povinnosť je zakotvená v zákone č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kto je povinný uzavrieť poistnú zmluvu?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla je spravidla povinný uzavrieť držiteľ vozidla zapísaný v technickom preukaze.

Proti ktorým škodám sa poisťujete?

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla zabezpečuje úhradu škody na zdraví a majetku, ktorú vodič spôsobí svojim vozidlom inému účastníkovi nehody. Keďže povinné zmluvné poistenie kryje iba zodpovednosť za škody spôsobené iným subjektom, je rozumné, ak dôjde aj k uzatvoreniu havarijného poistenia. Havarijná poistka finančne kryje držiteľa motorového vozidla pred náhodnými udalosťami spôsobenými kýmkoľvek (aj samým sebou), pričom kryje aj iné riziká, ako napríklad krádež, lúpež či úmyselný požiar. Uzatvorením poistenia v KOMUNÁLNEJ poisťovni získate spoľahlivého partnera v postení, ktorého zaujímajú vaše problémy.

Povinné zmluvné poistenie – technický rok

Približne každé ôsme vozidlo je poistené v KOMUNÁLNEJ poisťovni. Spokojnosť klienta je pre nás prvoradá, preto už niekoľko rokov plníme stratégiu garancie primeraných cien svojim stálym a verným klientom. Od tohto pravidla sme neupustili ani pri príprave produktu PZP na rok 2019. Výhodné ceny aj pre nových klientov budú aj naďalej pokrývať širokú ponuku možností a služieb, ktoré klient ocení predovšetkým pri poistnej udalosti. Medzi obľúbené bezplatné benefity, vďaka ktorým motoristi vyhľadávajú našu značku patrí:

1. Poistné plnenie v prípade úrazu vodiča a posádky motorového vozidla pri dopravnej nehode do sumy 3 320 eur (na každého člena posádky).

2. Krytie batožiny v motorovom vozidle pre osobné/úžitkové motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 t do sumy 500 eur.

Poistné krytie

Poistník - osoba, ktorá uzatvára poistnú zmluvu s KOMUNÁLNOU poisťovňou, má na výber z dvoch variantov poistného krytia, ktorým zodpovedá určitý rozsah asistenčných služieb.

GARANT PLUS

Limity poistného krytia:

  • 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  • 1 050 000 EUR pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

EUROGARANT PLUS

Limity poistného krytia:

  • 5 240 000 EUR pre škody na zdraví a pri usmrtení bez ohľadu na počet zranených alebo usmrtených
  • 2 100 000 EUR pre škody spôsobené na majetku (škody vzniknuté poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci) a ušlý zisk bez ohľadu na počet poškodených.

Asistenčné služby

V rámci PZP ponúkame zdarma aj široké portfólio asistenčných služieb (technické, predcestovné, administratívno-právne a lekárske asistencie) platných na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Pre náročnejších vodičov máme k dispozícií možnosť priplatiť si za rozšírený balík asistenčných služieb, ktorý poskytuje nadštandardný servis u nás ako aj v krajinách Európy. Asistenčnými službami poisťovňa ročne prepláca klientovi takmer 1 500 eur v základnom poistnom krytí a až 7 200 eur v rozšírenom poistnom krytí.

!!!Na porovnanie - len odťah vozidla v prípade poruchy na Slovensku stojí v priemere 0,80 - 1,00 €/km, pričom musíte počítať cestu odťahového vozidla na miesto poruchy a späť do servisu. V zahraničí to môžu byť niekoľkonásobne vyššie hodnoty na 1 km. Klientovi sme vďaka asistenčným službám pri autonehode v cudzine preplatili vrátane odťahu dokopy až 1 600 €, ktoré by inak platil z vlastného vrecka.!!!

Asistenčné služby NON-STOP zabezpečuje spoločnosť GLOBAL ASSISTANCE SLOVAKIA, s.r.o.

Klient má na výber spomedzi 4 variantov asistenčných služieb. Buď si zvolí asistenčné služby zdarma k produktu (Garant Plus, Eurogarant Plus), alebo menším príplatkom   k poistnému si zvolí rozšírené asistenčné služby - Špeciál Plus (+4,98 eur) alebo Optimum Plus (+9,97%) a ušetrí napríklad v prípade poruchy doma aj v zahraničí približne 100 až 500 eur, plus získa ďalšie benefity.

Asistenčné služby


Podmienky poistenia

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Poistným obdobím je poistný rok, čo je obdobie dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov.

Zľavy

Uplatnenie bonusu: Bezškodový priebeh odmeňujeme, prvú zavinenú škodovú udalosť odpúšťame.
Všetkým novým klientom poskytujeme zľavu/bonus na poistnom vo výške 60 %. V prípade, že pred vstupom do poistenia spôsobia 2 a viac poistných udalostí, táto zľava sa im za spôsobené nehody zníži o 5 %.

Poisťovňa poskytuje tieto zľavy na poistnom: 
1. Bonus za bezškodový priebeh do 60 %
2. Zľava za ročný spôsob platby 3 %
3. Obchodno-akvizičná zľava pre nových i kmeňových klientov 5 % až 45 %
4. Produktové zľavy (týkajú sa ZŤP a historických vozidiel) - vo výške max. 20 %.

Hlásenie škody

V prípade poistnej udalosti ponúkame pohodlné a jednoduché oznámenie na bezplatnej linke Centrálneho dispečingu škôd 0850 111 566, kde je možné škodu nahlásiť 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Okrem toho máte k dispozícií náš web a škodu môžete zaslať elektronicky bezprostredne po nehode.

Platba poistenia

Klient môže platiť poistné jednorázovo alebo v polročných a štvrťročných splátkach, a to bez navýšenia poistného. Každému klientovi je po zaplatení vystavená zadarmo biela a zelená karta a potvrdenie o poistení.

Doklady preukazujúce poistenie

Zelená karta slúži ako doklad o poistení pri ceste do zahraničia a Biela karta ako doklad o poistení na Slovensku. Povinné zmluvné poistenie kryje škody spôsobené na Slovensku a v členských štátoch Zelenej karty.

Užitočné dokumenty PZP pre rok 2019