Provital DUO

DVOJITÝ ZÁSAH - Ochrana života a zhodnotenie úspor

Zivotne poistenie Provital duo s moznostou investicneho zivotneho pripoistenia

Výhody poistenia

 • Provital DUO garantuje poistnú sumu pri dožití, ktorú si nastavíte pri dojednávaní zmluvy. Od začiatku teda presne viete, koľko dostanete na konci poistnej doby za svoje pravidelné poistné. Navyše k tejto sume vám pripíšeme aj podiely na zisku, čím sa konečná čiastka navýši.
 • Do poistenia môže vstúpiť každý od 15.roku života do 60.roku života.
 • Môžete si v rámci poistenia Provital DUO dojednať Investičné životné pripoistenie, pomocou ktorého môžete dosiahnuť vyššie zhodnotenie vašich vložených finančných prostriedkov.
 • Balíky pripoistení sú so zľavou vo výške 15 %. Zároveň vám uplatníme zľavu za počet pripoistení vo výške 2,5 % za každé ďalšie dojednané pripoistenie. Celkovo tak môžete dosiahnuť zníženie poistného za pripoistenia až do výšky 27,5 %.
 • V prípade, že si zvolíte platenie poistného inkasom z účtu, poskytneme vám zľavu na poistnom za področné platenie podľa výšky stanovenej poistnej sumy. Podmienkou je, že platbu budete realizovať mesačne, štvrťročne alebo polročne.
 • Môžete získať zľavu za výšku poistnej sumy aj zľavu za výšku poistného.
 • Pri dojednaní hlavnej časti poistenia ako aj jedného z ponúkaných balíkov pripoistení nezisťujeme váš zdravotný stav.
 • Poistenie je možné platiť bežne (ročne, polročne, štvrťročne, mesačne).
 • V prípade vašej smrti počas poistnej doby, vyplatíme oprávnenej osobe plnenie zodpovedajúce sume zaplateného poistného za hlavnú časť poistenia.
 • Môžete si dojednať dynamizáciu poistenia, a to vo forme fixného percenta v rozmedzí 4 % – 10 % (teda 4 %, 5 %, 6 %, 7 %, 8 %, 9 % alebo 10 %). Takto viete na konci poistenia získať atraktívnejšiu sumu (táto dynamizácia sa vzťahuje len na hlavnú časť poistenia).

Výhody Investičného životného pripoistenia

Ide o jediný produkt pre dospelých spomedzi kapitálových, s ktorým môžete zhodnotiť svoje úspory aj prostredníctvom Investičného životného pripoistenia. Toto pripoistenie je s možnosťou vkladu mimoriadneho poistného. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť vložiť jednorazovo ľubovoľnú finančnú čiastku (min. 500 EUR) do vami zvoleného investičného portfólia, pričom tak môžete urobiť aj niekoľkokrát do roka. Zároveň umožňujeme úplný alebo čiastočný výber týchto vložených prostriedkov.

Obsah pripoistenia

 • Dožitie – po uplynutí poistnej doby získate aktuálnu hodnotu účtu;
 • Smrť – v prípade vašej smrti bude oprávneným osobám vyplatená aktuálna hodnota účtu;
 • Minimálne poistné – 10 EUR mesačne;
 • Možnosť kedykoľvek vložiť mimoriadne poistné(min. 500 EUR);
 • Čiastočný alebo úplný odkup finančných prostriedkov je možný najskôr po dvoch rokoch (min. zostatok na účte po čiastočnom odkupe je 500 EUR);
 • Odkupný poplatok- 5 % z vybranej čiastky, posledných 5 rokov trvania poistnej zmluvy (ak pripoistenie bolo dojednané na 10 rokov a viac) – bez poplatku!!!

Investičné fondy sú vhodným doplnkom pre zaistenie vašich finančných potrieb pre rôzne dĺžky obdobia, môžu ponúknuť výnosy, ktoré sú vyššie ako výnosy u klasických bankových produktov a môžu ochrániť peniaze pred infláciou. KOMUNÁLNA poisťovňa v rámci produktu Provital DUO prostredníctvom špeciálneho Investičného životného pripoistenia zhodnocuje vaše vložené finančné prostriedky nasledujúcimi fondami:

SPORO ŠIP Aktív (ISIN: SK3110000518)
SPORO Eurový dlhopisový fond (ISIN:SK3110000328)
SPORO Fond maximalizovaných výnosov (ISIN: SK3110000377)
Amundi Funds II - China Equity (ISIN:LU0133656446)
Amundi Funds II - Russian Equity (ISIN:LU0346424434)
Amundi Funds II - Asia (Ex. Japan) Equity (ISIN: LU0119373065)
Fidelity Patrimoine Fund (ISIN:LU0080749848)
Fidelity Euro High Yield Fund (ISIN: LU0110060430)
Fidelity Pacific Fund (ISIN:LU0049112450)
Fidelity Latin America Fund (ISIN:LU0050427557)
Fidelity Global Property Fund (ISIN:LU0237697510)
Fidelity European Fund (ISIN:LU0238202427)

Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Pripoistenia

 • Smrť následkom úrazu– V tomto prípade oprávnené osoby získajú celkovú dojednanú poistnú sumu pre toto pripoistenie.
 • Trvalé následky úrazu/ Trvalé následky úrazu s progresívnym poistným plnením– Ťažké zranenia, ktoré zanechajú svoju daň na zdraví, uľahčí preklenúť finančná čiastka z pripoistenia.
 • Odškodné za chirurgický zákrok– V prípade, že podstúpite operáciu, napríklad žlčníka, odstránenie krčných mandlí, resekciu, .... vtedy dostanete vyplatenú sumu v závislosti od chirurgického zákroku a dojednanej poistnej sumy pre toto pripoistenie.
 • Invalidita úrazom– V prípade úrazu a následnej invalidity, ktorá je v zmysle zákona o sociálnom poistení vyhodnotená Sociálnou poisťovňou ako miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou osobou, vám vyplatíme dohodnutú poistnú sumu.
 • Hospitalizácia– Diagnostikovali vám zápal pľúc, zápal slepého čreva či salmonelózu? Za čas strávený v nemocnici získate denné „odškodné“ na základe dohodnutej poistnej sumy.
 • Hospitalizácia následkom úrazu– Utrpeli ste úraz a zlomili ste si napr. nohu? Za čas strávený v nemocnici získate denné „odškodné“ na základe dohodnutej poistnej sumy.
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu– V dôsledku úrazu a následnej nutnej liečby sa môžu vaše výdavky zvýšiť. No môžete si to vykompenzovať vďaka tomuto pripoisteniu, ktoré vám na účet pripíše jednorazovú sumu v závislosti od vážnosti zranenia.
 • Kritické choroby– Ak sa vám diagnostikuje kritická choroba (napríklad rakovina, slepota, prípadne je nevyhnutná transplantácia životne dôležitých orgánov...), od nás získate finančnú čiastku, ktorú je možné použiť na liečenie, zvýšené náklady v spojitosti s liečbou alebo iným spôsobom, akým si sami určíte.
 • Denné odškodné v prípade PN úrazom/ Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu – Ste práceneschopný a váš príjem zo zamestnania sa znižuje? Ak si zvolíte toto pripoistenie, môžete si túto stratu vykryť poistnou sumou stanovenou v poistnej zmluve, ktorú budete dostávať za každý deň, ktorý strávite ako práceneschopný.
 • Mesačná výplata v prípade PN následkom úrazu– V danom mesiaci, v ktorom sa stanete práceneschopný, získate od nás sumu dohodnutú v poistnej zmluve (môže predstavovať aj výšku reálneho mesačného zárobku) alebo v závislosti od počtu dní jej alikvotnú časť.
 • Oslobodenie s náhradou poistného– Ak sa stanete invalidným, prevezmeme platenie poistného (vrátane pripoistení) za vás počas celej doby invalidity.
 • Dočasné rizikové pripoistenie– Toto pripoistenie môže zmierniť stratu blízkej osoby a pomôže s nákladmi napr. na pohreb osobám, ktoré si sami určíte.
 • Investičné životné pripoistenie – V prípade dožitia alebo smrti počas poistnej doby vyplatíme spolu s poistným plnením hlavnej časti poistenia aj aktuálnu hodnotu účtu tohto pripoistenia.

Balíky pripoistení s 15 % - nou zľavou

Tieto balíky pripoistení uzatvoríte bez skúmania vášho zdravotného stavu!

Balík č. 1

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

2 000,00 EUR

1,43 EUR

Trvalé následky úrazu

2 000,00 EUR

2,50 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000,00 EUR

13,77 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

10,00 EUR

9,18 EUR

Spolu

26,88 EUR


Balík č.2

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

5 000,00 EUR

3,57 EUR

Trvalé následky úrazu

5 000,00 EUR

6,25 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

2 000,00 EUR

13,77 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

20,00 EUR

18,36 EUR

Spolu

41,95 EUR


Balík č. 3

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

10 000,00 EUR

7,14 EUR

Trvalé následky úrazu

10 000,00 EUR

12,50 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

3 000,00 EUR

20,66 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

30,00 EUR

27,54 EUR

Spolu

67,84 EUR


Balík č. 4

Riziko

Poistná suma

Ročné poistné

Smrť následkom úrazu

15 000,00 EUR

10,71 EUR

Trvalé následky úrazu

15 000,00 EUR

18,74 EUR

Čas nevyhnutného liečenia

5 000,00 EUR

34,43 EUR

Hospitalizácia následkom úrazu

50,00 EUR

45,90 EUR

Spolu

109,78 EUR

Infolist fondy

Sadzobník poplatkov Provital Duo