Tlačová správa 2011

29.06.2011

"KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group uzatvorila rok 2010 s výsledkami hospodárenia ktoré možno hodnotiť ako úspešné. V príjmoch z obchodnej činnosti zaznamenala objem 149,6 mil. Eur predpísaného poistného, čo predstavuje nárast o 9,3% v porovnaní s rokom 2009 a upevnila si tak postavenie štvrtej najväčšej poisťovne na slovenskom trhu s podielom 7,24 %, čo indikuje nárast o +0,48 % bodu."

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group uzatvorila rok 2010 s výsledkami hospodárenia ktoré možno hodnotiť ako úspešné. V príjmoch z obchodnej činnosti zaznamenala objem 149,6 mil. Eur predpísaného poistného, čo predstavuje nárast o 9,3% v porovnaní s rokom 2009 a upevnila si tak postavenie štvrtej najväčšej poisťovne na slovenskom trhu s podielom 7,24 %, čo indikuje nárast o +0,48 % bodu.

Podľa slov predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Vladimíra Bakeša: "zlepšenie pozície sme dosiahli v oboch segmentoch poistenia, výrazný nárast sme však zaznamenali v oblasti životného poistenia v ktorom sme sa zo 6. pozície posunuli až na 4 miesto. V segmente poistenia motorových vozidiel sme aj v tomto roku obhájili našu silnú pozíciu. V poistení majetku sme úspešne pokračovali v rozvíjaní spolupráce so Združením miest a obcí Slovenska".

Do výsledkov roku 2010 bolo zahrnutý poistný kmeň bývalej KONTINUITY poisťovne, a.s. z roku 2009 vo výške 52 809 tis. EUR.

Hospodársky výsledok tak zaznamenal hodnotu 2,562 mil. Eur zisku pred zdanením.

Prioritou číslo jeden je pre KOMUNÁLNU poisťovňu od začiatku jej fungovania poskytovanie finančnej istoty pre širokú verejnosť. Rok 2010 opäť priniesol obdobie plné zmien a nových výziev. Slovenská ekonomika sa uplynulý rok postupne zotavila z hospodárskej krízy, nastala stabilizácia a hrubý domáci produkt dokonca narástol v stálych cenách o štyri percentá.

Východisková situácia bola teda pre KOMUNÁLNU poisťovňu podstatne priaznivejšia ako v predchádzajúcom roku.

Uplynulý rok sa niesol v znamení inovácie produktov životného aj neživotného poistenia, venovali sme sa efektívnosti vynakladania nákladov, upevňovaniu dobrého mena spoločnosti na verejnosti a posilňovaniu príslušnosti k silnej medzinárodnej holdingovej značke Vienna Insurance Group. Pracovali sme na zlepšení kvality služieb pre našich klientov a na motivácii pre našich spolupracovníkov k dosahovaniu výsledkov.

Strategické zámery a vízie KOMUNÁLNEJ poisťovne na rok 2011

V roku 2011 bude KOMUNÁLNA poisťovňa naďalej pokračovať v posilňovaní svojej pozície a posilňovaní dobrého mena značky, k čomu prispievajú aj neustále inovované kvalitné produkty poistenia na ktorých zdokonalení sa neprestajne pracuje. Kvalita poistenia, ktoré poskytujeme a spokojnosť klientely zvyšuje našu hodnotu, dobré meno celej spoločnosti a dodáva jej výrazný znak stability zdôrazňuje strategické zámery spoločnosti predseda predstavenstva a generálny riaditeľ p. Ing. Vladimír Bakeš.

Opäť najsilnejší na trhu
Ako skupina Vienna Insurance Group Slovensko

Spoločnosti Vienna Insurance Group pôsobiacie na Slovensku dosiahli v náročných podmienkach pretrvávajúcej hospodárskej krízy v roku 2010 celkové predpísané poistné vo výške 659 mil. Eur, čím dosiahli trhový podiel 31,88 % a posilnili pozíciu lídra na slovenskom poistnom trhu.

V životnom poistení

V životnom poistení dosiahla skupina Vienna Insurance Group Slovensko objem predpísaného poistného vo výške 359 095 tis. Eur, čo predstavuje trhový podiel 31,88 %, čím si udržala vedúcu pozíciu aj v segmente životného poistenia.

V poistení motorových vozidiel

Na celkovej výške predpísaného poistného skupiny Vienna Insurance Group Slovensko v rámci neživotného poistenia sa v roku 2010 významným spôsobom podielalo poistenie motorových vozidiel. V povinnom zmluvom poistení dosiahlo úroveň 42 % trhového podielu a havarijnom poistení motorových vozidiel dosiahlo 35% trhový podiel čím si skupina opäť raz udržala pozíciu lídra v tomto segmente na slovenskom poistnom trhu.

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe : najdôležitejšie údaje o koncerne

„V roku 2010 sa nám podarilo niečo, čo mnohí neočakávali : v období plnom náročných výziev sme dosiahli veľmi pozoruhodné nárasty. Tak v Rakúsku ako aj vo východnej Európe sme dokázali výrazne navýšiť poistné. Silné prírastky sme zaznamenali predovšetkým v životnom poistení. Skupina s Versicherung zužitkovala aj svoj potenciál formou bankového odbytu najmä vo východnej Európe“, konštatoval Dr. Günter Geyer, CEO Vienna Insurance Group.

Koncern Vienna Insurance Group dosiahol v obchodnom roku 2010 predpísané poistné vo výške 8,6 mld. Eur, čo predstavuje nárast o 7,2 percenta. V oblasti neživotného poistenia dosiahla Vienna Insurance Group predpísané poistné vo výške 4,4 mld. Eur, čo predstavuje nárast o 3,4 percenta. V oblasti životného poistenia zaznamenal koncern výrazný prírastok vo výške 11,8 percenta a získal tak celkovo poistné vo výške 3,9 mld. Eur.

Zisk koncernu (pred zdanením, konsolidovaný) dosiahol v roku 2010 507,8 mil. Eur. Koncern tak prekonal výsledok roku 2009 o 15,1 percenta.

Podľa vyjadrenia Dr. Güntera Geyera, CEO Vienna Insurance Group „vyzdvihnúť treba predovšetkým pozoruhodný vývoj našich kľúčových trhov – Slovenska a Českej republiky, ktoré svojimi silnými nárastmi zisku poskytujú dôležitý príspevok“.

Skupina Vienna Insurance Group Slovensko

Vienna Insurance Group na Slovensku zastupujú tri spoločnoti – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, a Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, a.s. Vienna Insurance Group.

Vienna Insurance Group

Na burze kótovaná Vienna Insurance Group (VIG) so sídlom vo Viedni je popredným poisťovacím koncernom v krajinách strednej a východnej Európy. Mimo kmeňový trh v Rakúsku je Vienna Insurance Group prostredníctvom podielov na poisťovniach aktívna v Albánsku, Bielorusku, Bulharsku, Českej republike, Čiernej Hore, Estónsku, Gruzínsku, Chorvátsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Macedónsku, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajine.
Okrem toho existujú pobočky Wiener Städtische Versicherung v Taliansku a Slovinsku, ako aj pobočka Donau Versicherung v Taliansku.
Vienna Insurance Group (VIG) je na rakúskom trhu zastúpená spoločnosťami Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.

Sledujte nás na sociálnych sieťach