REKORDNÝ VÝSLEDOK VIENNA INSURANCE GROUP

22.08.2012

"1. POLROK 2012: REKORDNÝ VÝSLEDOK VIENNA INSURANCE GROUP Koncernové poistné stúplo na cca 5,3 mld. EUR (plus 11,7 percenta)"

1. POLROK 2012:

REKORDNÝ VÝSLEDOK VIENNA INSURANCE GROUP

Koncernové poistné stúplo na cca 5,3 mld. EUR (plus 11,7 percenta)

Zisk koncernu (pred zdanením) prelomil hranicu 300 miliónov EUR (plus 6,9 percenta na 301,7 mil. EUR)

Nárast zisku v strednej a východnej Európe o výrazných 13,6 percenta

Combined ratio kleslo na vynikajúcich 96,6 percenta

„Aj v prebiehajúcom obchodnom roku sa koncernu Vienna Insurance Group darí v ťažkom trhovom prostredí dôsledne zvyšovať výsledok“, komentuje Dr. Peter Hagen, predseda predstavenstva a CEO koncernu Vienna Insurance Group, vývoj v 1. polroku 2012 a uvádza: „Nárast zisku o takmer 7 percent zodpovedá nášmu cieľu udržať nízku volatilitu a udržateľne zvyšovať výnosnosť. Čo je obzvlášť potešiteľné: zisk z regiónu strednej a východnej Európy vzrástol o viac ako 13 percent. Táto skutočnosť opäť dokazuje správnosť našej stratégie ako najväčšieho, medzinárodného poisťovacieho koncernu v tomto regióne.“

 

I. PREHĽAD PODSTATNÝCH ÚDAJOV KONCERNU ZA 1. POLROK 2012 (podľa IFRS)

Vienna Insurance Group dosiahla v 1. polroku 2012 predpísané (konsolidované) poistné v celkovej výške 5,3 mld. EUR, čo predstavuje nárast o 11,7 percenta oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka.

Zisk koncernu (pred zdanením, konsolidovaný) v 1. polroku 2012 dosiahol 301,7 mil. EUR. V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka to zodpovedá výraznému nárastu o 6,9 percenta.

Ešte silnejší nárast zaznamenal koncernový zisk po zdanení a odpočítaní menšinových podielov, ktorý stúpol o 7,5 percenta na 231,3 mil. EUR.

Combined ratio koncernu po zaistení (bez zohľadnenia výnosov z investícií) sa v 1. polroku 2012 podarilo znížiť na vynikajúcich 96,6 percenta a dosiahnuť tak hodnotu, ktorá je veľmi výrazne pod hranicou 100 percent.

Finančné investície koncernu vrátane likvidných prostriedkov dosiahli k 30. júnu 2012 29,1 mld. EUR. Finančný výsledok dosiahol celkovo 581,4 mil. EUR a teda nárast o 4,9 percenta.

 

II. KONCERNOVÉ ÚDAJE PODĽA POISTNÝCH ODVETVÍ ZA 1. POLROK 2012 (konsolidované údaje)

Neživotné a úrazové poistenie

V oblasti neživotného a úrazového poistenia bolo celkovo predpísané poistné vo výške 2,6 mld. EUR, čo zodpovedá nárastu o 2,4 percenta.

Životné poistenie

Koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group získali v segmente životného poistenia poistné vo výške 2,5 mld. EUR, čo predstavuje nárast o 24,1 percenta, ktorý bol dosiahnutý predovšetkým vďaka silnému rastu v Poľsku.

Zdravotné poistenie

V segmente zdravotného poistenia zaznamenala Vienna Insurance Group predpísaným poistným vo výške 194,2 mil. EUR nárast o 7,5 percenta.


III. ÚDAJE O KONCERNE PODĽA REGIÓNOV ZA 1. POLROK 2012 (konsolidované údaje)

Rakúsko

Koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group v Rakúsku dosiahli predpísaným poistným vo výške cca. 2,3 mld. EUR nárast o 4,5 percenta. V neživotnom a úrazovom poistení stúplo predpísané poistné o 11,3 percenta na celkovo 1,2 mld. EUR. V životnom poistení bol zaznamenaný pokles poistného o 2,2 percenta na celkovo 999,4 mil. EUR.

Zisk (pred zdanením) dosiahol 144,3 mil. EUR a teda nárast o 3,0 percenta.

Combined ratio dosiahlo veľmi dobrých 93,5 percenta.

 

Česká republika

Koncernové spoločnosti v Českej republike dosiahli predpísané poistné vo výške 927,8 mil. EUR.

V oblasti neživotného poistenia predstavovalo predpísané poistné 523,5 mil. EUR. V životnom poistení dosiahlo predpísané poistné celkovo 404,2 mil. EUR.

V Českej republike sú koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group s trhovým podielom 30,2 percenta jednotkou na poistnom trhu.

Zisk (pred zdanením) vzrástol oproti rovnakému obdobiu predchádzajúceho roka o 1,7 percenta na
92,9 mil. EUR.

Combined ratio dosiahlo veľmi dobrých 93,9 percenta.

 

Slovensko

Koncernové spoločnosti na Slovensku zvýšili predpísané poistné o 5,6 percenta na 358,1 mil. EUR.

Nárastom o 2,8 percenta sa v segmente neživotného poistenia dosiahlo predpísané poistné vo výške 176,0 mil. EUR. V životnom poistení bol takisto zaznamenaný nárast o 8,6 percenta na predpísané poistné vo výške 182,1 mil. EUR.

Koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group upevnili trhovým podielom 34,1 percenta svoju pozíciu jednotky na slovenskom poistnom trhu.

Zisk (pred zdanením) zaznamenal nárast o 2,6 percenta na 29,3 mil. EUR.

Combined ratio predstavovalo 95,8 percenta.


Poľsko

Vďaka silnému nárastu o 91,2 percenta získali koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group na poľskom trhu predpísané poistné vo výške 952,2 mil. EUR. Tento vysoký nárast poistného bol dosiahnutý vďaka silnému dopytu po životnom poistení, najmä v oblasti jednorázovo plateného poistenia prostredníctvom bankového odbytu.

V segmente neživotného poistenia dosiahlo predpísané poistné 302,4 mil. EUR. V životnom
poistení
dosiahlo predpísané poistné vďaka výraznému nárastu 649,8 mil. EUR.

Zisk (pred zdanením) stúpol v porovnaní s porovnávacím obdobím predchádzajúceho roka o
14,0 percenta na celkovo 28,0 mil. EUR.

Combined ratio sa opätovne podarilo znížiť o 2 percentuálne body a dosiahlo tak 98,0 percenta, čo je výrazne pod hranicou 100 percent.


Rumunsko

Rumunské koncernové spoločnosti zaznamenali predpísané poistné vo výške celkovo 235,7 mil. EUR a zostávajú teda aj naďalej jednotkou na poistnom trhu.

V oblasti neživotného poistenia bol v súvislosti s reštrukturalizáciou portfólia zaznamenaný pokles predpísaného poistného na 184,1 mil. EUR. V životnom poistení narástlo predpísané poistné o 2,1 percenta na 51,6 mil. EUR.

V 1. polroku 2012 bola vykázaná strata vo výške 4,1 mil. EUR.

Combined ratio dosiahlo 110,4 percenta.

Ostatné trhy

Segment Ostatné trhy zahŕňa krajiny Albánsko, Bulharsko, Estónsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Macedónsko, Nemecko, Srbsko, Turecko a Ukrajina.

V tomto segmente dosiahli koncernové spoločnosti Vienna Insurance Group predpísané poistné vo výške 477,3 mil. EUR a tým výrazný nárast o 16,3 percenta. V oblasti neživotného poistenia sa nárastom o 10,3 percenta dosiahlo predpísané poistné vo výške 298,2 mil. EUR. V životnom poistení bol zaznamenaný nárast o 28,0 percenta a tým predpísané poistné vo výške 179,1 mil. EUR.

Zisk (pred zdanením) dosiahol 11,4 mil. EUR.

Combined Ratio dosiahlo niečo cez 100 percent.


IV. VÝHĽAD

V roku 2012 sa hlavná pozornosť zameriava predovšetkým na ďalšiu podporu organického rastu, čo znamená, že obchod sa má rozvíjať s doterajšími spoločnosťami. Tento zámer však nevylučuje akvizície, ktoré dobre zapadajú do poistného portfólia.
Vienna Insurance Group si predsavzala aj v nasledujúcich rokoch rásť výraznejšie ako trh. Manažment Vienna Insurance Group sa pritom snaží udržať čo najnižšiu volatilitu pri zohľadnení hospodárskeho prostredia. Okrem toho Vienna Insurance Group sústavne preveruje možnosti potenciálnych úspor s cieľom ich čo najlepšie využiť.

 

 Koncernový výkaz ziskov a strát (IFRS) 01.01.2012 - 30.06.2012

v mil. EUR 6M 2012 6M 2011 +/- %
Predpísané poistné 5.282,9 4.729,2 11,7
Rozlíšené poistné 4.656,4 4.070,5 14,4
Výsledok finančného hospodárenia 581,4 554,2 4,9
Ostatné výnosy 53,0 45,5 16,3
Náklady poistných udalostí -3.943,4 -3.348,7 17,8
Výdavky na uzatváranie a správu poistných zmlúv -909,7 -897,1 1,4
Ostatné náklady -135,9 -142,3 -4,5
Zisk pred zdanením 301,7 282,2 6,9
Daňové náklady -63,2 -51,7 22,2
Prebytok obdobia 238,5 230,5 3,5
Menšinové podiely na prebytku obdobia -7,2 -15,4 -53,2
Výsledok koncernu 231,3 215,1 7,5
 
Combined Ratio (netto) 96,6 97,1  

 

 Hlavné položky výkazu za odvetvia (IFRS)

  Odvetvia činnosti:

  Neživotné a úrazové poistenie Životné poistenie  Zdravotné poistenie Koncern
v mil. EUR 6M 2012 6M 2011 6M 2012  6M 2011  6M 2012  6M 2011  6M 2012  6M 2011 
Predpísané poistné  2.622,4 2.561,8   2.466,2   1.986,7   194,2 180,7  5.282,9   4.729,2
Zisk pred zdanením  166,7 148,8   112,4  112,0  22,6  21,4  301,7  282,2

 

  Regióny:

  Rakúsko Česká republika  Slovensko    
v mil. EUR 6M 2012 6M 2011 6M 2012  6M 2011  6M 2012  6M 2011     
Predpísané poistné  2.331,9  2.232,4   927,8   973,7  358,1  339,0     
Zisk pred zdanením  144,3 140,0   92,9  91,3  29,3  28,6    

 

  Poľsko Rumunsko  Ostatné trhy Koncern
v mil. EUR 6M 2012 6M 2011 6M 2012  6M 2011  6M 2012  6M 2011  6M 2012  6M 2011 
Predpísané poistné  952,2 498,1   235,7   275,8    477,3 410,3  5.282,9  4.729,2
Zisk pred zdanením  28,0 24,6  -4,1  1,6  11,4 -3,9  301,7  282,2

 

Vienna Insurance Group (VIG) je spoločnosť s najlepším ratingom v rámci hlavného indexu Viedenskej burzy ATX. Spoločnosť Vienna Insurance Group, so sídlom vo Viedni, je jednou z vedúcich poistných skupín v krajinách strednej a východnej Európy. Okrem kmeňového trhu v Rakúsku je Vienna Insurance Group prostredníctvom podielov na poisťovniach aktívna v Albánsku, Bielorusku, Bosne a Herzegovine, Bulharsku, v Českej republike, Čiernej Hore, Estónsku, Gruzínsku, Chorvátsku, Lichtenštajnsku, Litve, Lotyšsku, Maďarsku, Macedónii, Nemecku, Poľsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajine. Okrem toho pôsobia pobočky Wiener Städtische Versicherung v Taliansku a Slovinsku ako aj Donau Versicherung v Taliansku.

Na rakúskom trhu je Vienna Insurance Group zastúpená spoločnosťami Wiener Städtische Versicherung, Donau Versicherung a Sparkassen Versicherung.

Odozvy:

VIENNA INSURANCE GROUP (VIG)
Mag. Alexander Jedlicka
Vedenie Public Relations
Schottenring 30, 1010 Viedeň
Tel.: +43 (0)50 390-21029
Fax: +43 (0)50 390 99-21029
E-Mail: alexander.jedlicka@vig.com


Tlačové správy nájdete aj na http://www.vig.com

Sledujte nás na sociálnych sieťach