Peniaze na pohreb si možno odkladať aj formou poistenia

15.11.2017

"Nevyhnutné výdavky spojené s pohrebom sa aktuálne pohybujú od stoviek po tisíce eur, v závislosti od mesta či regiónu a miestnych zvyklostí. Hradiť je ich možné aj z poistenia pohrebných nákladov."

Štátna sociálna dávka, príspevok na pohreb, je už niekoľko rokov rovnaká – 79,67 eur. Nevyhnutné výdavky spojené s pohrebom sa pritom aktuálne pohybujú od stoviek po tisíce eur, v závislosti od mesta či regiónu a miestnych zvyklostí. Hradiť je ich možné aj z poistenia pohrebných nákladov.

Jedným z najväčších výdavkov súvisiacich s pohrebom je kúpa rakvy. Cena sa v priemere pohybuje okolo 300 eur, môže však byť aj viac ako 800 eur. Pomerne veľké rozdiely v rámci Slovenska existujú pri sume, ktorú si pohrebné služby účtujú za odvoz zosnulého z miesta, kde zomrel – z domácnosti alebo nemocnice – a následný prevoz do domu smútku. Podľa zistení KOMUNÁLNEJ poisťovne sa suma pohybuje okolo 130 eur. Nevyhnutným nákladom je tiež vykopanie hrobovej jamy a spustenie rakvy do hrobu, resp. kremácia. Pozostalí musia počítať aj s výdavkami na oblečenie a úpravu zosnulého, kvetinovú výzdobu a vence, účasť obradníka a s poplatkami na matrike. Náklady na kar sú individuálne. Hrobové miesto môže byť bezplatné – predovšetkým na dedinských cintorínoch pri kostoloch. Suma za jeho prenájom sa však môže pohybovať až v stovkách eur – napr. na cintorínoch v Bratislave a Košiciach.

Na štátny príspevok vo výške 79,67 eur majú nárok všetky osoby oprávnené na zabezpečenie pohrebu zomrelého, ktorý mal na území Slovenskej republiky trvalý alebo prechodný pobyt. Suma však pokrýva len časť nákladov. Z poistenia Pieta od KOMUNÁLNEJ poisťovne je možné hradiť nielen priame pohrebné náklady vrátane karu, ale aj prenájom hrobového miesta a náhrobný kameň. Hlavným rozdielom medzi poistením Pieta a inými podobnými typmi poistení je spôsob vyplatenia poistného plnenia v prípade smrti poisteného. To môže byť vyplatené v celej výške osobe vopred určenej na takýto úkon. Druhou možnosťou je preplatenie faktúry spoločnosti, ktorá zabezpečí pohreb zosnulého. Ak dohodnutá poistná suma presiahne výšku výdavkov za pohrebné služby, zostatok bude vyplatený oprávnenej osobe.

Poistenie Pieta je doživotné, bežne platené poistenie. Založiť si ho môže každý obyvateľ Slovenska vo veku od 20 do 70 rokov, pričom čakacia doba je dva roky. Ak by došlo k úmrtiu poisteného pred uplynutím lehoty, vyplatená bude celá doposiaľ zaplatená suma. Poistenia Pieta umožňuje prvotný jednorazový vklad vo výške 300 až 2 000 eur. Ten slúži ako navýšenie vyplatenej poistnej sumy a môže byť výrazným finančným benefitom pri uhrádzaní pohrebných nákladov. Inováciou je lehotné poistné, ktorého výšku si určuje klient sám. Na jeho základe sa výška poistnej sumy pohybuje v rozmedzí 1 000 až 3 000 eur, pričom fixná doba platenia je 10 rokov. Výška ročného poistného je stanovená v závislosti od veku poisteného.

Priemerné náklady na pohreb:

preprava pohrebným vozidlom   130 €
prevoz rakvy do márnice 43 €
oblečenie zosnulého, holenie, kozmetické úpravy   33 €
výkop hrobu   80 €
uloženie v chladiacom zariadení (do 5 dní)   30 €
vybavenie matriky   8 €
kópia úmrtného listu   5 €
rakva   300 €
veľký veniec na obrad   30 €
nájom hrobového miesta na 10 rokov (Bratislava)   135 €
účasť obradníka   17 €
   
Spolu   811
Štátny príspevok na pohreb   -79,67 €
   
Výsledná suma   731,33

Sledujte nás na sociálnych sieťach