Bezpečnosť na prvom mieste. Aj počas práce.

26.04.2018

"Od roku 2003 je upriamená pozornosť na dôležitosť prevencie úrazov a chorôb pri práci. Napriek tomu sme len v prvom mesiaci tohto roku na Slovensku zaznamenali 222 pracovných úrazov."

Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci si každoročne pripomíname 28. apríla. Od roku 2003 je tak upriamená pozornosť na dôležitosť prevencie úrazov a chorôb pri práci. Napriek tomu sme len v prvom mesiaci tohto roku na Slovensku zaznamenali 222 pracovných úrazov zamestnancov – v jednom prípade s následkom smrti, v ďalších troch s ťažkou ujmou na zdraví *. Náklady na liečbu po pracovných úrazoch a škody spôsobené počas pracovnej doby sa pohybujú v tisíckach eur. Keď zlyhá prevencia, v mnohých prípadoch pomáha úrazové poistenie, resp. poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania.

Na Slovensku sú všetci zamestnávatelia povinní svojim zamestnancom zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj pracovné podmienky a prostredie, ktoré eliminuje vplyv nebezpečných a škodlivých faktorov. O bezpečnosť a zdravie seba aj ostatných by mali rovnako dbať aj zamestnanci. Pomôcť v tejto oblasti môže napríklad vzdelávanie vo forme a frekvencii zodpovedajúcej charakteru práce, pracoviska a iných okolností (pracovné prostriedky, postupy atď.). Napriek preventívnym opatreniam patrí pracovisko medzi miesta s najvyšším výskytom ľahších, ale aj vážnych zranení. Ťažšie úrazy sa väčšinou nezaobídu bez výpadku alebo výrazného zníženia príjmu a zvýšených finančných nákladov potrebných na liečbu. V takýchto prípadoch môže pomôcť poistenie. Úrazové poistenie zväčša kryje riziko smrti spôsobenej úrazom, trvalých následkov, hospitalizácie a iné. „Podstatou úrazového poistenia je poskytnúť finančnú ochranu poistenému alebo pozostalým v prípade jeho smrti. Zmierňuje následky úrazu a pomáha prekonávať nepríjemnosti súvisiace so zranením či stratou blízkej osoby,“ hovorí Blanka Hatalová, členka predstavenstva KOMUNÁLNEJ poisťovne. Poistenie si môžu uzatvoriť zamestnanci, resp. im ho môže poskytnúť zamestnávateľ.

Ďalším typom ochrany firiem a ich zamestnancov je poistenie zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania. V závislosti od konkrétnej profesie kryje poistka finančné, materiálne alebo environmentálne škody zavinené podnikateľom, príslušníkom hasičského, záchranného či policajného zboru, ako aj ujmy spôsobené zamestnancom voči zamestnávateľovi. KOMUNÁLNA poisťovňa poskytuje špeciálne poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu aj primátorom a starostom. „Toto poistenie sa vzťahuje na ujmy, ku ktorým dôjde počas výkonu pracovných povinností predstaviteľmi samosprávy, teda tých, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov a iných noriem. Musí však byť preukázaná súvislosť medzi vznikom škody a výkonom funkcie,“ povedala B. Hatalová. Najvyššie poistné plnenie vyplatené z tohto poistenia doteraz presiahlo sumu 1 400 eur. Ujma bola zapríčinená oneskoreným uplatnením nároku na príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Z poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania boli hradené aj škody na vozidlách či kuriózna poistná udalosť, pri ktorej došlo k poškodeniu harddisku: „Starosta jednej obce počas výkonu práce oblial kávou externý harddisk, pričom obci vznikla škoda vo výške viac než 1 200 eur,“ dodala B. Hatalová.

* Zdroj: Národný inšpektorát práce (https://www.ip.gov.sk/pracovna-urazovost-v-januari-2018/)

Sledujte nás na sociálnych sieťach